We hebben 412 gasten online

Rechtspraak

MeMo Havo mod 4 hfst 1 een natie van emgranten (on) gelijkheid in the land of opportunity

Gepost in Modules

Hoofdvraag: Hoe verging het de immigranten in de Verenigde Staten?

Samenvatting module 4 Hoofdstuk 1: Van Europese kolonie tot de Verenigde Staten.

De Verenigde Staten is het immigratieland bij uitstek.. Van de tientallen, miljoenen Europeanen die sinds het begin van de zeventiende eeuw naar elders zijn vertrokken, heeft ongeveer tweederde zijn heil gezocht in de Verenigde Staten.

Deelvraag: Hoe ontwikkelde een kleine, benarde Engelse kolonie zich tot een vitale, snel groeiende natie?

1.1 De Indianen

Er leefden zo’n 10 miljoen Indianen verdeeld over enkele honderden stammen, die allemaal hun eigen taal spraken. Voor de Indianen was de komst van de Europeanen een ramp. Zij verloren in de loop van de volgende 3 eeuwen hun grondgebied en cultuur.

Driekwart stierf vrij kort na de aankomst van de Europeanen. Dat kwam omdat de Indianen geen weerstand hadden tegen de ziekten die de Europeanen meebrachten b.v. waterpokken en griep.

Veel Indianenstammen dachten dat de Europeanen hun zou helpen met hun strijd tegen andere stammen en onderkenden niet dat de Europeanen voor hen veel gevaarlijker waren.

memo hfst 4 afb 1

De eerste Engelse nederzetting in Noord-Amerika was Jamestown in Virginia, dat in 1607 werd gesticht. Oorspronkelijk wilde men er maar tijdelijk blijven maar toen men ontdekte dat men geld kon verdienen met de tabaksteelt besloot men te blijven. In de behoefte aan arbeidskrachten werd voorzien door INDENTURED SERVANTS. In ruil voor de overtocht was men verplicht vijf jaar voor de tabaksplanter te werken. De meeste waren vrijwilligers maar er waren ook criminelen, zwervers en paupers onder die door de Engelse autoriteiten naar de Nieuwe Wereld werden gestuurd.

In 1619 werden de eerste twintig zwarte slaven in Virginia aan land gezet waarmee het fundament van een maatschappelijk probleem werd gelegd dat op de dag van vandaag nog steeds een rol speelt.

Er waren ook avonturiers met geld, zonen van Engelse landadel of kooplieden die zich in de nieuwe kolonie vestigden en de basis zouden vormen van de plantersaristocratie in het Zuiden.

Ten slotte waren er in Virginia ook strenggelovige protestanten voor wie de godsdienstvrijheid de belangrijkste reden was om te emigreren naar de kolonie.

Enkele motieven om te emigreren waren:

1. Godsdienstvrijheid

2. Geldzucht;

3. De hang naar avontuur;

4. Beroerde omstandigheden in het land van herkomst.

1.2 De Puriteinen

Bij de vestiging van kolonies in New England, aan de kust van het huidige Massachusetts, speelden godsdienstige motieven een veel belangrijker rol dan in Virginia. In 1620 vestigde zich een klein gezelschap van strenggelovige protestanten, zogenaamde PURITEINEN, op een plek die ze Plymonth noemden, naar de havenstad van waaruit zij waren vertrokken. De eerste jaren waren zeer moeilijk en men overleefde dank zij de hulp van de Indianen.

Naast godsdienstige speelden ook economische motieven een rol. Misoogsten en een depressie in de textielhandel zorgeden ook voor vertrek Naar de Nieuwe Wereld.

De puriteinen waren zeer intolerant en wilden geen immigranten opnemen die zich niet aan hun godsdienstige overtuiging wensten aan te passen.

Zo bleef de HOMOGENITEIT bewaard.

Tussen Virginia en New England ontstonden nieuwe koloniale nederzettingen en de WIC stichtte een handelspost Nieuw Amsterdam op het eiland Manhattan. Deze nederzetting was heel anders van karakter dan de puriteinse nederzettingen en zou ook na de overname van de Engelsen haar kosmopolitisch karakter behouden (New York).

Nieuwkomers ASSIMILEERDEN snel, in de steden maar op het platteland bleven de gemeenschappen homogeen.

Tussen 1640 en 1720 was de hele Oostkust van Noord Amerika in handen van de Engelsen en van de macht van de Indianenstammen ten oosten van de Appalachen was niets meer over.

Aan het begin van de achttiende eeuw was al duidelijk dat de Amerikaanse kolonie een bijzonder geval was. De cultuur was er protestant en uitgesproken individualistisch, wat resulteerde in een diep gewortelde afkeer van teveel overheidsbemoeienis waar zich wel al democratische instituties hadden gevestigd. Dit in tegenstelling met de Spaanse en Portugese kolonies.

Hoewel er een groot verschil was tussen arm en rijk, was de klassenstructuur er toch flexibeler en opener dan in Europa.

1.3 Een succesvolle, snel groeiende kolonie.

In de achttiende eeuw was de emigratie veel omvangrijker dan in de zeventiende eeuw. Er kwamen steeds meer immigranten die niet van Engeland afkomstig waren. De grootste groep Schotse Ieren.

Ze stonden bekend wals notoire lastposten, arm, drankzuchtig en gewelddadig. Daarom waren ze misschien bijzonder geschikt voor vestiging aan de FRONTIER.

Ook kwamen er steeds meer Duitsers, meest leden van protestantse sekten. Zij vestigden zich bijna allemaal in Pennsylvania, de staat van de QUAKERS. Ze wilden zo veel mogelijk hun eigen taal, cultuur en godsdienst bewaren en waren succesvolle landbouwers en leefden in geïsoleerde gemeenschappen op het platteland. Ze leven nu nog steeds zoals in de late achttiende eeuw en maken geen gebruik van moderne middelen.

Na 1700 nam de aanvoer van zwarte slaven sterk toe. In de achttiende eeuw waren dat er 200.000.

Ongeveer de helft van de immigranten in de achttiende eeuw kwam onvrijwillig. Zowel slaven als zij die door de Engelse regering als straf werden gestuurd b.v zo’n 50.000 criminelen.

Vlak voor het begin van de onafhankelijkheidsstrijd had de kolonie 2,5 miljoen inwoners en dit verdubbelde elke vijfentwintig jaar. De hoofdoorzaak van de bevolkingsgroei was de fenomenale vruchtbaarheid van de kolonisten. Negentig procent leefde als boer op het platteland.

De gezamenlijke strijd tegen de Engelsen bevorderde de HOMOGENISERING en velen zagen In de Nieuwe Staat de FIRST NEW NATION.

De Verenigde Staten bleven vraag naar arbeidskrachten houden en dus kwamen er immigranten..

small the expanding frontier

1.4 De immigratie in de eerste helft van de negentiende eeuw

Tussen 1815 en 1914 vertrokken ruim dertig miljoen Europeanen naar de V.S.

Oorzaken van deze volksverhuizing:

1. Tussen 1750 en 1850 verdubbelde de Europese bevolking vooral als gevolg van een daling van de kindersterfte en een betere voedselvoorziening.

2. Grote veranderingen op het Europese platteland. Bouwland werd omgezet in weiland en gemeenschappelijke gronden werden opgedoekt, wat vele kleine boeren en landarbeiders brodeloos maakte.

3. Emigranten waren veel beter op de hoogte van de situatie in de Verenigde Staten.

4. Van enorme betekenis was ook de snel groeiende handel tussen Engeland en de Verenigde Staten.

5. Misoogsten en een aardappelziekte in Ierland. 1,5 miljoen Ieren emigreerden.

De 1,5 miljoen Ieren kwamen volkomen berooid aan en werden gediscrimineerd en uitgebuit. Ze vestigden zich massaal aan de oostkust.

Ze waren Rooms - Katholiek en dat gaf problemen in het zo door en door protestantse Amerika.

Een van die Ieren was de voorvader van de latere President John.F. Kennedy.

Vragen bij Hoofdstuk 1: Van Europese kolonie tot de Verenigde Staten

Hoofdvraag: Hoe verging het de immigranten in de Verenigde Staten?

Inleiding:

1) Verklaar: de Verenigde Staten is het emigrantenland bij uitstek.

2) Wie leed onder de emigratie?

3) Noem de 3 bevolkingsgroepen.

Deelvraag: Hoe ontwikkelde een kleine, benarde Engelse kolonie zich tot een vitale, snel groeiende natie?

1.1 De Indianen

1) Waardoor was de komst van de Europeanen een ramp?

2) Waar vestigden zich de eerste kolonisten en wanneer?

3) Hoe overleefden de eerste kolonisten?

4) Wat zijn Identured Servants?

5) Wanneer werden de eerste zwarten naar Amerika verscheept en door wie?

6) Wie vestigden zich in Amerika?

7) Noem motieven voor de emigratie.

1.2 `De Puriteinen

1) Wat zijn Puriteinen?

2) Hoe wisten de Puriteinen de homogeniteit te bewaren?

3) Welke rol vervulde de WIC?

4) Toon aan dat Nieuw Amsterdam een totaal ander karakter had dan de puriteinse nederzettingen.

5) Waar hadden de Engelsen in 1640 twee kleine nederzettingen en vergelijk dat met de situatie in 1720.

6) Waarom was aan het begin van de achttiende eeuw al duidelijk dat de Amerikaanse kolonie een bijzonder geval was?

7) Wat was het verschil met de koloniale nederzettingen van de Spanjaarden en de Portugezen?

8) Vergelijk Europa met de Amerikaanse kolonie.

1.3 Een succesvolle, snel groeiende kolonie

1) Wat kun je opmerken over de emigratie in de achttiende eeuw.

2) wat verstaan we onder de Frontier?

3) Welke staat wordt wel de staat van de Quakers genoemd en wie vestigden zich daar?

4) Hoe leven deze Quakers?

5) Wanneer nam de aanvoer van zwarte slaven sterk toe en waardoor kwam dat?

6) Verklaar het aantal onvrijwillige immigranten in de achttiende eeuw.

7) Wat was de hoofdoorzaak van het feit dat de bevolking van de kolonie zich elke 25 jaar verdubbelde?

8) Wat valt daaruit af te leiden?

9) Waar woonde het grootste deel van de bevolking?

10) In de late achttiende eeuw was de kolonie etnisch divers? leg dat eens uit.

11) Waardoor nam de culturele homogeniteit van de nieuwe natie toe?

12) Hoe probeerden de deelstaten van de nieuwe federale republiek immigranten te lokken?

1.4 De immigratie in de eerste helft van de negentiende eeuw

1) Geef 5 oorzaken voor de omvangrijke immigratiegolf tussen 1815 en 1914.

2) Welk geloof hadden de Ierse immigranten en wat betekende dat voor de VS?

Zie verder module 4 hoofdstuk 2 MeMo Havo mod 4 hfst 2 Een natie van emigranten