We hebben 304 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

MeMo Havo mod 4 hfst 2 Een natie van emigranten

Gepost in Modules

Hoofdstuk 2: Pastoor en rabbi als opvolgers van de dominee

Inleiding:

Ruzie over de uitbreiding van de slavernij leidde in 1861 tot de Amerikaanse Burgeroorlog. Het resultaat was dat de slavernij werd afgeschaft.

In de periode tussen het einde van de burgeroorlog en het begin van de Eerste Wereldoorlog nam de immigratie sterk toe.

Dat kwam door twee redenen:

Het zeilschip werd vervangen door het stoomschip, de reis werd daardoor merkbaar korter.

Uit Zuidelijk en Oostelijk Europa kwamen grote hoeveelheden mensen naar de Verenigde Staten.

De verbazingwekkende industriële ontwikkeling van de Verenigde Staten zou zonder de aanvoer van miljoenen goedkope arbeidskrachten niet mogelijk zijn geweest.

Deelvraag: Waarom veranderde de immigrantenstroom van samenstelling in de late negentiende eeuw en hoe leefden de

immigranten in de grote, nieuwe industriesteden?

2.1 Het probleem van de slavernij

In de Noordelijke Staten, waar de slavernij niet voorkwam, was men algemeen van mening dat uitbreiding van de slavernij een wezenlijke aantasting zou betekenen van de beginselen die de V.S. tot een nieuwe natie maakten.

De zuiderlingen waren bang dat de slavernij zonder expansiemogelijkheden in het gedrang zou komen en dat daarmee hun hele PLANTAGESAMENLEVING, die op de slavernij was gebaseerd, in gevaar zou komen. Een COMPROMIS over deze kwestie was niet mogelijk.

December 1860 besloot South Carolina de UNIE te verlaten. In de volgende maanden vormden de zuidelijke staten een nieuwe natie: CONFEDERATE STATES OF AMERICA.

12 april 1861 ontstond er een gewapend conflict dat vier jaar zou duren. Hoewel beter geleid waren de troepen van de Geconfedereerden kansloos tegen de troepen van de Unie. Het Noorden beschikte over veel meer mensen en een goed ontwikkeld industrieel apparaat. President Lincoln diende het DERTIENDE AMENDEMENT in waarbij de slavernij verboden werd. De voormalige slaven kregen dezelfde BURGERRECHTEN als alle andere Amerikanen. Toen de zuidelijke staten zich hier niet aan hielden werd in 1868 het veertiende amendement aan de grondwet toegevoegd waarin de rechten van de zwarten expliciet werden bevestigd.

Ondanks dat nam men in de zuidelijke staten allerlei REPRESSIEVE MAATREGELEN.

In 1896 besloot het Hooggerechtshof dat een GESEGREGEERDE SAMENLEVING was toegestaan. De zwarten waren dus wel geen slaven maar hun situatie was nauwelijks verbeterd.

2.2.Het immigratiepatroon verandert

Tot 1860 kwamen de immigranten vooral uit het noorden en westen van Europa. Daarna kwamen de immigranten vooral uit het Zuiden en Oosten van Europa. Het omslagjaar was 1896.

europese emigratie 1820-1920

Oorzaken waren:

1. Een belangrijke oorzaak van deze verschuiving was het feit dat de economische en DEMOGRAFISCHE OMSTANDIGHEDEN in Noord- en West Europa waren veranderd. De GEBOORTECIJFERS waren daar sterk gedaald en de welvaart was toegenomen.

2. De vervanging van het zeilschip door het stoomschip. Zeilschepen deden er vier weken tot 3 maanden over. Stoomschepen 10 dagen.

3. De belangrijkste oorzaak was en bleef ontevredenheid met de levensomstandigheden op het platteland. De import van goedkoop Amerikaans graan in Europa maakte veel Europese graanboeren brodeloos.

4. Voor de immigranten uit Rusland speelden de POGROMS een rol, waardoor men uit godsdienstige gronden het land verliet. Deze joodse immigranten sloten zich veelal aan bij de middenklasse.

2.3 De immigranten vestigen zich in de grote industriesteden

Elk jaar vestigden zich meer dan een miljoen immigranten. Meer dan de helft van die immigranten vestigden zich in slechts vier staten( New York, Massachusetts, Pennsylvania en Illinois). Daar waren de snelst groeiende steden.

In 1855 kwam in New York een IMMIGRANT DEPOT waar de immigranten direct na ontscheping terecht konden. In 1892 werd ELLIS ISLAND geopend.

memo hfst 4 afb 4

De grote Amerikaanse steden werden agglomeraties van etnische gemeenschappen. De ETNISCHE GETTO’S hebben niet zo’n beste reputatie. In het Getto zochten de immigranten een zekere bescherming tegen de Nieuwe Wereld. Alle etnische getto’s waren gruwelijke achterbuurten, waar de immigranten dicht opeengepakt woonden in vreugdeloze WOONKAZERNES. De hygiënische omstandigheden waren bedroevend en er kwamen veel ziekten voor. De sterfte cijfers waren hier groter dan die van de AUTOCHTONE BEVOLKING. Er kwam veel kleine criminaliteit voor.

Toch bleef men naar de V.S. komen omdat de levenstandaard toch beter was dan in Europa. Het overgrote merendeel van hen was PRAGMATISCH CONSERVATIEF.

2.4 Het politieke bedrijf in de etnische getto’s

In de getto’s maakten de BOSSES de dienst uit. Ze gebruikten daarvoor hun POLITICAL MACHINES. Deze deugden niet maar waren van essentiële betekenis. In de meeste steden domineerden de Ieren. Voorbeeld daarvan is John Francis Kennedy de grootvader van J.F. Kennedy de latere president.

2.5 De effecten van de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog vormde een probleem voor een land dat dertien miljoen inwoners had die afkomstig waren uit landen die nu slaags met elkaar waren.

Toen de V.S in 1917 de oorlog verklaarden aan Duitsland leidde dit tot een nationale hysterie waar de Duitse immigranten het slachtoffer van werden.

De twijfel aan de loyaliteit van sommige immigranten versterkte het gevoel van veel Amerikanen, dat sinds de late negentiende eeuw in intensiteit was toegenomen, namelijk dat de omvangrijke nieuwe immigratie een bedreiging vormde voor het traditionele en individualistische cultuurpatroon van de V.S.

Vragen bij Module 4 Hoofdstuk 2 Pastoor en rabbi als opvolgers van de dominee

Inleiding:

1) Wat was de belangrijkste reden van het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog?

2) Hoe kwam het dat in de periode na de Burgeroorlog en het begin van de Eerste Wereldoorlog de immigratie sterk toenam?

Deelvraag: Waarom veranderde de immigrantenstroom van samenstelling in de late negentiende eeuw en hoe leefden de immigranten in de grote, nieuwe industriesteden?

2.1 Het probleem van de slavernij

1) Waarmee was de slavernij in strijd?

2) Hoe dachten de Noorderlingen en de Zuiderlingen over de slavernij?

3) Wat verstaan we onder en Plantagesamenleving?

4) Verklaar het ontstaan van de Geconfedereerde Staten van Amerika?

5) Wie won uiteindelijk de Burgeroorlog en waardoor kwam dat?

6) Wat hield het dertiende amendement in op de Amerikaanse grondwet?

7) Tot welke beslissing kwam het Hooggerechtshof?

8) Amerika groeide uit tot een gesegregeerde samenleving. Leg dat eens uit.

9) Hoe lang zou in feite die gesegregeerde samenleving blijven bestaan?

2.2 Het immigratiepatroon verandert

1) Welke verandering trad er op in de immigrantenpopulatie?

2) Welke 4 oorzaken kun je daarvoor noemen.

3) Wat zijn progroms?

2.3 De immigranten vestigen zich in de grote industriesteden

1) Waar vestigden meer dan de helft van die immigranten zich?

2) Welke functie vervulde Ellis Island?

3) Wat hebben woonkazernes met de etnische getto's te maken?

4) Wat wordt bedoeld met : het overgrote merendeel van de immigranten was pragmatisch conservatief.

2.4 Het politieke bedrijf in de etnische getto's

1) Wat hebben 'Bosses' met 'Political Machines' te maken?

2) Beschrijf de succesvolle carriëre van de grootvader van president J.F.Kennedy.

2.5 De effecten van de Eerste Wereldoorlog

1) Waarom vormde de Eerste Wereldoorlog een probleem?

2) Wanneer gingen de VS deel nemen aan de Eerste Wereldoorlog?

3) Waarom hield de VS in het begin zich afzijdig van de gebeurtenissen in de Eerste Wereldoorlog?

4) Voor wie vormde de omvang van de nieuwe immigratie een bedreiging?

Zie verder module 4 hoofdstuk 3 MeMo Havo mod 4 hfst 3 Een natie van emigranten