We hebben 430 gasten online

Rechtspraak

MeMo Havo mod 4 hfst 3 Een natie van emigranten

Gepost in Modules

MODULE 4 HOOFDSTUK 3 Een natie van emigranten

Samenvatting module 4 Hoofdstuk 3: Keep your eyes on the prize

Inleiding

De enorme veranderingen in de Amerikaanse samenleving in de late negentiende eeuw ten gevolge van de snelle industrialisatie en de gelijktijdige toename van de immigratie uit Zuid- en Oost-Europa veroorzaakten bij de traditionele burgerij en de plattelandsbevolking gevoelens van angst en onzekerheid. Deze gevoelens leidden begin twintigste eeuw tot beperking van de immigratie met de bedoeling de ETNISCHE SAMENSTELLING van de bevolking te stabiliseren. Als gevolg van de Nieuwe IMMIGRATIEWETGEVING nam heet aantal immigranten vanaf de jaren zestig echter weer sterk toe. Nu kwamen de immigranten uit Azië en Latijns-Amerika en waren succesvol.

Met behulp van de federale overheid werd ook de strijd voor gelijke rechten door de zwarten gewonnen.

Deelvraag: Hoe verliep de strijd van de zwarten tegen de rassenscheiding en wat waren de overeenkomsten tussen de positie van de zwarte Amerikanen en die van andere etnische groepen?

3.1 Het permanente debat over de immigratie

Problemen en spanningen in de Amerikaanse samenleving leidden soms tot een tijdelijk gebrek aan nationaal zelfvertrouwen.

In de late negentiende eeuw won de gedachte dat de immigrantenstroom ingeperkt moest worden aan populariteit.

Oorzaken daarvoor waren:

1. De Amerikaanse economie werd vanaf 1870 geplaagd door een lang aanhoudende depressie. Vooral de landbouw leed daar meer onder dan de industrie.

2. Men zag het nieuwe industriële Amerika met lede ogen aan. De kern van de Amerikaanse samenleving ( kleinsteeds en protestants) zou worden aangetast door de cultuur van de grote industriële steden met hun ‘Europese toestanden’.

3. De vrees werd nog aangewakkerd door de toenemende immigratie uit Zuid- en Oost - Europa. De burgerij zag de nieuwe immigranten als wanordelijk en gewelddadig en konden ze wel oppassende Amerikaanse burgers worden?

4. Een minder fraaie oorzaak was dat Amerikanen van het Angelsaksische ‘ras’ vonden dat ze in alle opzichten superieur waren aan de slaven, joden, en Italianen die nu massaal naar de V.S. kwamen.

3.2 De immigratie voor het eerst beperkt

Nadat men in de jaren zestig en zeventig al protesteerde tegen de immigratie van Chinezen nam het Congres in 1882 de CHINESE EXCLUSION ACT aan die voor een periode van 10 jaar Chinese immigratie onmogelijk maakte.

Het was tenslotte de Eerste Wereldoorlog die grootschalige immigratie tot het verleden deed behoren.

In 1921 nam het Congres al voorlopige maatregelen. In 1924 werd de JOHNSON -REED ACT aangenomen. Per jaar mochten slechts 150.000 Europese immigranten worden toegelaten op basis van deze QUOTAREGELING. Elk Europees land kreeg een quotum naar rato van het reeds in Amerikaanse samenleving wonende voormalige landgenoten.

3.3. De gevolgen van de immigratiebeperking

Het assimilatieproces werd nu bevorderd. Men werd nu echte Amerikanen.

Voor het westen van de V.S. had de Johnson Reed Act geen beperkingen en quota ingevoerd. Dit leidde tot een toestroom van illegale Mexicanen. De Mexicanen vormden daar een straatarme ONDERKLASSE.

Joseph P.Kennedy, de vader van John Kennedy, had met behulp van zijn vader financieel succes maar werd niet geaccepteerd door de traditionele elite van Boston maar bleef een Ierse UPSTART. Boos en gefrustreerd verhuisde hij naar New York. Waar hij de politieke campagne van F.D.Roosevelt voor een deel financierde in 1932. Hij werd hiervoor beloond en in 1937 werd hij benoemd tot Amerikaans ambassadeur in Engeland. In zijn ambities gefrustreerd besloot hij dat zijn zonen wel een politieke rol van betekenis zouden spelen. Zowel John, Robbert en Edward zouden het tot senator brengen maar John werd vermoord als president in 1963 in Dallas en Robbert werd in 1968 vermoord toen hij in de race was voor het presidentschap van de V.S.. Alleen Edward speelt nu nog een rol als senator en als hoofd van de Kennedy-clan. Echter het maakt wel duidelijk dat de ‘nieuwe’ immigranten volledig waren GEINTEGREERD in de Amerikaanse samenleving.

3.4 De zwarten migreren naar het noorden

Door de Tweede Wereldoorlog kwam de positie van de zwarten weer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Veel van hen waren naar de industriestaten in het noorden getrokken door de vraag naar arbeidskosten. Dit ging in de jaren vijftig en zestig door zodat er in de steden nu een sterk geconcentreerde electorale groep van zwarten was ontstaan. Hoewel Truman voor verbetering pleitte wees het conservatieve congres dit af.

De NATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF COLOURED PEOPLE ging nu de rassenscheiding via juridische weg aanvechten. Voor het Hooggerechtshof betoogde men dat rassenscheiding in strijd was met de CONSTITUTIE. In 1954 besloot het Hooggerechtshof dat de rassenscheiding in het onderwijs in strijd was met het veertiende amendement (zie hoofdstuk 2.1).

Vanaf nu probeerde men op geweldloze manier gelijke rechten te bereiken.

Via de busboycot in Alabama bepaalde het Hooggerechtshof in 1957 dat rassenscheiding in het openbaar vervoer strijdig was met het veertiende amendement. In 1957 richtte Martin Luther King de SOUTERN CHRISTIAN LEADERSHIP CONFERENTIE op die overal in het Zuiden geweldloze acties voerde tegen de rassenscheiding. Uiteindelijk zou de wet op de gelijke burgerrechten door President Johnson in 1964 worden ondertekend na een jarenlange strijd.

Toch heeft de zwarte bevolking, ondanks alles, nog steeds een achterstand in te lopen. Iedereen die wel eens in de V.S. is geweest kan dat met eigen ogen zien. Helaas!

3.5 De immigratie trekt weer aan

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw kwamen er weer miljoenen naar de V.S. Deze toename was het gevolg van de uitwerking van de in 1965 aangenomen IMMIGRATION AND NATIONALITY ACT die in 1968 in werking trad. Het volume van de immigratie zou stabiel blijven maar aan bepaalde immigranten werd een voorkeursbehandeling gegeven.

We kunnen drie categorieën onderscheiden:

1. Het gevolg was vooral een wassende stroom hooggeschoolden uit vooral Aziatische landen, de zogenaamde BRAIN DRAIN.

2. De immigranten uit Zuid Amerika vormen een zeer heterogene groep en zijn minder succesvol dan de Aziatisch immigranten.

3. Politieke vluchtelingen vormden de derde categorie b.v. Cubanen en Vietnamezen.

HISTORISCH OVERZICHT MODULE 3+4 Een natie van immigranten. HAVO MEMO

1492 Ontdekking door Columbus van de ‘nieuwe wereld’

1585 Stichting van een Engelse kolonie op Ranoke Island; het gebied krijgt de naam Virginia

1607 Stichting van de kolonie Jamestown

1620 Plymonth wordt door de Puriteinen gekozen tot vestigingsplaats

1625 WIC koopt eiland Manhattan en sticht Nieuw Amsterdam

1630-1640 Emigratie van Puriteinen naar New England

1607- 1732 De Engelsen stichtten aan de oostkust in totaal 13 koloniën.( zie kaartje).

1775- 1850 Periode waarin de grens steeds meer opschoof naar het westen

1776 Dertien Engelse koloniën verklaren zich onafhankelijk van Groot Brittannië en noemen zich de Verenigde Staten van Amerika.

1789 Washington eerste president V.S.

1803 Verenigde Staten kopen Louisiana van Frankrijk

1815-1914 Dertig miljoen Europeanen vertrokken naar de Verenigde Staten

1861-1865 Amerikaanse Burgeroorlog tussen de Noordelijke Staten en de Zuidelijke Staten.

1896 Het Hooggerechtshof beslist dat een scheiding tussen blank en zwart geoorloofd is.

1914 –1918 Eerste Wereldoorlog. De Verenigde Staten nemen vanaf 1917 eraan deel.

OVERZICHT IMMIGRATIEWETGEVING IN DE VERENIGDE STATEN 1882-1924

1875 Eerste federale inperking; criminelen teruggestuurd

1882 Uitsluiting van zieken, behoeftigen en Chinezen.

1892 Ellis Island open

1903 Uitsluiting van anarchisten

1907 Uitsluiting van Japanners

1917 Lees en schrijftest

1921 Quotum 3%

1924 Quotum 2%

EXTRA TERMEN EN BEGRIPPEN MODULE 4 HAVO MEMO

1. PERSPECTIEF: p. 85: Vooruitzicht, toekomst.

2. PASTOOR: p. 84: Hoofd van een r.k. gemeente.

3. RABBI: p.84: Hoofd van een joodse gemeente.

4.‘The land of opportunity: p. 84/85: land van onbegrensde mogelijkheden.

5. VITAAL: p.86: levendigheid, bezieling, dynamiek.

6. RESERVATEN: p.86: afgebakende leefgebieden van de indianen.

7. VIRGINIA: p. 86: Hier werd de eerste kolonie gevestigd door de Engelsen in Jamestown 1607.

8. INTOLERANT: p. 88: onverdraagzaam ten opzichte van andersdenkenden, op politiek en vooral godsdienstig gebied.

9. HOMOGEEN: p. 88: van dezelfde aard of samenstelling; een in politieke denkwijze.

10. AMERIKAANSE BURGEROORLOG: Vond plaats tussen 1861 en 1865 waarbij de Noordelijke Staten in oorlog raakten met de Zuidelijke Staten, ook wel de Unie tegen de Geconfedereerden genoemd.

11. COMPROMIS: p. 93: minnelijke schikking; handeling waarbij men een deel van zijn beginselen prijsgeeft.

12. CONGRES: p. 93: Onderdeel van de Staatsinrichting van de V.S. namelijk de WETGEVENDE MACHT die bestaat uit de SENAAT en het HUIS VAN AFGEVAARDIGDEN.

13. HOOGGERECHTSHOF: p. 93: Onderdeel van de Staatsinrichting van de V.S. namelijk de GERECHTELIJKE MACHT . Het hoogste gerechtsorgaan in de federale staat.

14. REACTIONAIRE OVERHEID: p. 95: een overheid van een land die streeft naar behoud van het oude en het nieuwe afwijst.

15. QUOTUM: p. 99: evenredig aandeel.

16. ISOLATIONISME: p. 101: Het streven naar een staatkundig isolement met zo weinig mogelijk internationale verplichtingen. De term wordt in het bijzonder gebruikt voor de Amerikaanse buitenlandse politiek in de negentiende eeuw en tijdens het Interbellum.

17. COALITIE: p. 102: Samenwerkingsverbond tussen twee of meer partijen.

18. BUSBOYCOT: p. 102: Eerste toepassing van geweldloze demonstratie door de zwarten in de V.S. in Alabama dec. 1955 in hun strijd voor gelijke burgerrechten..

Vragen Hoofdstuk 3 Keep your eyes on the prize

Inleiding:

1) Wat veroorzaakte bij de traditionele burgerij en plattelandsbevolking gevoelens van angst en onzekerheid?

2) Tot wat leidde deze gevoelens van angst en onzekerheid?

3) Uit welke landen kwam de immigratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw weer op gang?

4) Welke strijd leek uiteindelijke te slagen?

Deelvraag: Hoe verliep de strijd van de zwarten tegen de rassenscheiding en wat waren de overeenkomsten tussen de positie van de zwarte Amerikanen en die van andere etnische groepen?

3.1 Het permanente debat over de immigratie

1) Wat leidde soms tot een tijdelijk gebrek aan nationaal zelfvertrouwen?

2) Noem 4 oorzaken waardoor de gedachte aan beperking van de immigratie aan Populariteit won.

3.2 De immigratie voor het eerst beperkt

1) Wat hield de Chinese Exclusion Act in?

2) de Johnson-Reed Act lijkt op de Chinese Exclusion Act maar toch was er een verschil. Leg dat uit.

3.3 De gevolgen van de immigratiebeperking

1) Waardoor versnelde het assimilatieproces?

2) Beschrijf de onderklasse van de Mexicanen.

3) Beschrijf de politieke carrière van Joseph P.Kennedy.

4) Joseph P.Kennedy was een isolationist. Leg dat eens uit.

5) Waaruit bleek dat de nieuwe immigranten geïntegreerd waren in de Amerikaanse samenleving?

3.4 De zwarten migreren naar het Noorden

1) Waardor kwam de positie van de zwarten weer in het middelpunt te staan?

2) Tot welk besluit kwam het Hooggerechtshof in 1954

3) Beschrijf Martin Luther's King geweldloze optreden tegen de rassendiscriminatie.

4) Wanneer zou de wet op de gelijke burgerrechten worden ondertekend en door wie?

3.5 De immigratie trekt weer aan.

1) Waardoor kwamen er in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw weer miljoenen mensen naar de VS?

2) Welke drie categorieën kunnen we daarin onderscheiden?

zie verder module 5 MeMo Havo Mod 5 hfst 1 Politiek en Staatsinrichting in Nederland en Europa Om de verdeling van de macht