We hebben 132 gasten online

Rechtspraak

Hoge Raad: Oplegging levenslange gevangenisstraf b...
24 dec 2017 09:51

Den Haag, 19 december 2017 De recente regeling van herbeoordeling en toetsing in het geval een levenslange gevangenisstraf is opgelegd, voldoet aan de eisen van het EVRM omdat bij de toepassing v [ ... ]

LevenslangVerder lezen
'Levenslang niet meer in strijd met mensenrechten'
08 sept 2017 08:49

NOS Bron dinsdag 5 september 2017   Een levenslange celstraf in Nederland mag ook echt levenslang zijn en is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Voorwaarde i [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Dijkhoff: Maatregelen nodig om levenslange straf l...
08 sept 2017 08:43

Nieuwsbericht | 02-06-2016 | 22:00 De tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf wordt aangepast, zodat de straf ook in de toekomst opgelegd kan blijven worden. Een nieuw adviescollege za [ ... ]

LevenslangVerder lezen
Recensie 'De laatste wens van Moek' Albert Heringa
12 nov 2016 12:33

In Nederland is hulp bij zelfdoding zeer actueel nu de regering de discussie verder heeft aangemoedigd, om te komen tot nieuwe wetgeving, waarbij mensen die vinden dat hun leven voltooid is, de wettel [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Advies advocaat-generaal Spronken aan Hoge Raad in...
12 nov 2016 12:17

Advies AG in zaak Heringa: hulp bij zelfdoding niet strafbaar Bron: Geplaatst op 8 Nov 2016 om 14:17 door e van chtennieuws.nl Het oordeel van het hof Arnhem dat Heringa niet [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Hoger beroep Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Hulp bi...
12 nov 2016 11:33

ECLI:NL:GHARL:2015:3444   Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 13-05-2015 Zaaknummer 21-008160-13 Formele relaties Eerste aanleg: LI:NL: [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Documentaire Netwerk 8 februari 2010 'De laatste w...
12 nov 2016 11:29

https://vimeo.com/48799737   In deze documentaire 'de laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood is een weergave van het hele proces waaronder een gesprek met zijn moeder die zei dat ze kla [ ... ]

StrafrechtVerder lezen
Oudere artikelen

MeMo Havo mod 8 hfst 3 Totalitaire dictatuur of democratie

Gepost in Modules

Rusland( 1917 heden), Duitsland (1918-1945), en Nederland (1918-1940)

Hoofdstuk 3: Nederland, een klein democratisch land

In Nederland bleef de parlementaire democratie overeind en ons land was buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven. Hoewel Troelstra, leider SDAP, in 1918 dacht dat de tijd voor een revolutie was aangebroken, faalde hij.

3.1 Een verzuilde samenleving

De blunder van Troelstra heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van Nederland in het Interbellum.

1) De SDAP zou tot 1939 buiten de regering blijven

2) De sociale hervormingen werden door de gebeurtenissen van 1918 versneld.

De minister van Arbeid, Aalberse, bracht in 1919 de wet op de acht urige werkdag in het parlement en er kwam een ouderdomswet en invaliditeitswet. Echter in veel gezinnen moest men toch met weinig inkomen zien rond te komen.

Verzuild

In het INTERBELLUM de tijd tussen de beide wereldoorlogen, was Nederland sterk VERZUILD. In de praktijk hield dat in dat men alleen contact had binnen zijn eigen zuil en alleen de top had contact met elkaar.

memo hfst 8 afb 17

memo hfst 8 afb 16

memo hfst 8 afb 18

Het gevolg van de verzuiling was een gefragmenteerde samenleving. Alleen de ‘elites’ van de zuilen hadden veel contacten met elkaar.

We onderscheiden drie CONFESSIONELE (op het geloof gebaseerde) partijen die de dienst uitmaakten. De RKSP (Rooms Katholieke Staatspartij), de ARP (Anti Revolutionaire Partij) en de CHU (Christelijk Historische Unie). Daarnaast waren er de socialisten de SDAP(Sociaal Democratische Arbeiders Partij en de liberalen de VDB (Vrijzinnig Democratische Bond) en de Vrijheidsbond (later liberale Staatspartij).

Leiders waren: RKSP: Ruys de Beerenbrouck (3 maal MP), Romme en Nolens; ARP: Hendrik Colijn (5 maal MP); CHU: jonkheer de Geer(2 maal MP); bij de liberalen was Oud de leider.

NSBmemo hfst 8 afb 19

In 1931 ontstond in Nederland de Nationaal Socialistische Beweging met als Leider Anton Mussert. De NSB wilde een krachtige regering en de MP moest door de koningin worden benoemd en ontslagen. Men was voor een sterk leger en een sterke vloot en wilde vasthouden aan het koloniaal bezit. In alle lagen van de bevolking vond men aanhang.

3.2 Crisisjaren en crisisbeleid

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bemoeide de regering zich meer dan anders met de economie. Na 1918 schakelde men snel weer terug op het economisch liberalisme.De verslechterde economische situatie leidde o.a. in de jaren 1923-24 tot grote stakingen in de textielindustrie. Na het dieptepunt 1923 ging het weer iets beter. Na de beurskrach in 1929 kon Nederland zich ook niet aan de crisis onttrekken en de werkloosheid liep in 1934 op tot zo’n 25% van de beroepsbevolking. Vooral middenstanders en boeren hadden het zwaar.

Buikriemen strakker

Algemeen bestond de opvatting dat een economische crisis bij een land hoorde zoals verkoudheid. Dat ging vanzelf wel over. Niemand verwachtte ook dat het zolang zou duren.De verschillende regeringen deden wel iets maar te weinig. Werd je werkloos dat was het vaak bittere armoede. Een werkloze kon geen rechten laten gelden. “Eigen schuld dikke bult”. Colijn vond het zelfs niet ‘natuurlijk’ dat de overheid voor de armen zorgde. Elke werkloze diende zich dagelijks te melden om te ‘stempelen’

memo hfst 8 afb 20

Langdurig zieken hoefden niet op steun te rekenen. Het regeringsbeleid was passief. Wel werden er projecten op touw gezet waar werklozen arbeid moesten verrichten zoals de aanleg van het Amsterdamse Bos en kwamen er steunmaatregelen voor boeren, tuinders en vissers.De SDAP kwam met een PLAN VOOR DE ARBEID, waarin men voorstelde dat de overheid de economie een geldinjectie zou geven van 200 miljoen, maar dit plan werd als onzinnig gezien. Het kabinet verergerde de situatie door vast te houden aan de GAVE GULDEN. Andere landen DEVALUEERDEN, Nederland hield vast aan de GOUDEN STANDAARD. Pas in 1936 devalueerde Nederland de gulden met 20% en dit leidde onmiddellijk tot een opleving van de economie. Toen er in 1937 in de V.S. weer een terugslag kwam had men er in Nederland weer last van.

Met gebogen hoofd

Drie keer was er fel protest tegen loonsverlagingen of steunverlagingen1) In Twente braken in 1931 en 1932 grote stakingen uit2) In 1933 sloeg de bemanning van het marineschip ‘de zeven Provinciën’ aan het muiten3) In 1934 kwam het in de Jordaan tot een opstandDe stakingen en de muiterij werden met geweld onderdrukt. Minister Romme van Sociale zaken stelde zelfs voor, in 1937, arbeid van samenwonende en gehuwde vrouwen te verbieden. Het voorstel haalde het niet al moesten vrouwelijke ambtenaren die gingen trouwen hun werk opgeven.

Crisis en politiek

Het leek erop dat de NSB garen zou spinnen bij de ellende.

memo hfst 8 afb 21

In 1935 haalde de NSB bij de Provinciale Staten verkiezingen 8% van de stemmen. Zowel Links als Rechts werden anti- fascistische organisaties gevormd. De W.A.(Weer Afdeling) werd in 1936 door de regering verboden en ook het dragen van het NSB uniform. Bij de Tweede kamer verkiezing van 1937 was de aanhang van de NSB al weer gehalveerd.

Tijdens het Interbellum werd Nederland geregeerd door coalities van confessionelen en liberalen. Door de oplopende spanning in 1939 werd de SDAP uitgenodigd deel te nemen aan de regering.

3.3 Communisme, fascisme of démocratie ?

Tegenover de totalitaire ideologieën stond de PARLEMENTAIRE DEMOCRATIE.

In Nederland hield die stand. Waarom bleef in Nederland alles bij het oude?

De volgende verklaringen kunnen hiervoor worden gegeven:

1) De Verzuiling hield de Nederlander vast in eigen kring.

2) Van belang was dat niet alleen de overheid maar ook de democratische politieke partijen en de kerken zich afkeerden van de NSB

3) Colijn straalde een groot vaderlijk gezag uit, terwijl de NSB in Mussert geen leider van allure had. Nederlanders waren in die tijd heel gezagsgetrouw.

4) Gehoorzaamheid aan de overheid werd als iets vanzelfsprekend beschouwd, van ‘wilde’ revoluties wilden de meeste mensen niets weten

5) Nederland was een braaf en burgerlijk land met mensen die liever vasthielden aan het bestaande en vertrouwde bestuur.

Zie verder module 9 MeMo Havo mod 9 hfst 1 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden