We hebben 231 gasten online

Hof Arnhem bevestigt vrijspraak gastouder van poging doodslag en mishandeling

Gepost in Kinderdoding

Arnhem , 12-5-2014

Op 26 juli 2013 heeft de rechtbank Midden Nederland verdachte vrijgesproken van een poging tot doodslag van een kind (K.) en mishandeling van drie kinderen (R., D. en L.). Verdachte werkte in de tenlastegelegde periode als gastouder en had in die hoedanigheid de vier kinderen onder haar hoede.

De rechtbank
De rechtbank overwoog in haar vonnis dat niet kon worden vastgesteld dat het ernstig schedel- en hersenletsel bij K. en de blauwe plekken bij L. zijn ontstaan voor of na het moment waarop de kinderen aan verdachte zijn overgedragen. Ook indien dat zou kunnen worden vastgesteld, staat daarmee nog niet vast dat verdachte dit letsel heeft toegebracht. Het feit dat de twee kinderen regelmatig bij verdachte verbleven is onvoldoende bewijs daarvoor.

Van het letsel van twee andere kinderen (R. en D.) en de aanleiding van een ziekenhuisopname van L. kon de rechtbank niet vaststellen dat die het gevolg waren van mishandeling.

Het hoger beroep
Het hof heeft op 12 mei 2014 het vonnis van de rechtbank bevestigd op grond van dezelfde motivering.

Voor wat betreft het letsel van K. heeft het gerechtshof daaraan het volgende toegevoegd.
Bij de behandeling in hoger beroep is een deskundige gehoord en deze deskundige heeft verklaard dat het bij K. geconstateerde letsel moet zijn veroorzaakt nadat K.  bij verdachte is achtergelaten. Daar tegenover staan echter andersluidende conclusies van verschillende andere deskundigen. Deze achten het mogelijk dat het letsel aan K. werd toegebracht vóór het moment dat K. bij verdachte is achtergelaten. Het hof kan om die reden niet vaststellen dat verdachte het letsel bij K. heeft toegebracht.

Met de bevestiging door het hof blijft de uitspraak van de rechtbank in stand. Dat betekent dat verdachte ook door het hof wordt vrijgesproken.

Het hof is zich ervan bewust dat zeer jonge kinderen vanwege hun afhankelijkheid van degenen aan wie zij zijn toevertrouwd extra kwetsbaar zijn in onveilige situaties en volkomen weerloos tegen geweldpleging van de zijde van hun verzorgers. Zij dienen hiertegen - ook door het strafrecht - te worden beschermd. Van een strafrechtelijke veroordeling kan evenwel pas sprake zijn als de schuld van de verdachte op grond van de wettige bewijsmiddelen kan worden vastgesteld. Het hof is evenals deArnhem , 12-5-2014

Op 26 juli 2013 heeft de rechtbank Midden Nederland verdachte vrijgesproken van een poging tot doodslag van een kind (K.) en mishandeling van drie kinderen (R., D. en L.). Verdachte werkte in de tenlastegelegde periode als gastouder en had in die hoedanigheid de vier kinderen onder haar hoede.

De rechtbank
De rechtbank overwoog in haar vonnis dat niet kon worden vastgesteld dat het ernstig schedel- en hersenletsel bij K. en de blauwe plekken bij L. zijn ontstaan voor of na het moment waarop de kinderen aan verdachte zijn overgedragen. Ook indien dat zou kunnen worden vastgesteld, staat daarmee nog niet vast dat verdachte dit letsel heeft toegebracht. Het feit dat de twee kinderen regelmatig bij verdachte verbleven is onvoldoende bewijs daarvoor.

Van het letsel van twee andere kinderen (R. en D.) en de aanleiding van een ziekenhuisopname van L. kon de rechtbank niet vaststellen dat die het gevolg waren van mishandeling.

Het hoger beroep
Het hof heeft op 12 mei 2014 het vonnis van de rechtbank bevestigd op grond van dezelfde motivering.

Voor wat betreft het letsel van K. heeft het gerechtshof daaraan het volgende toegevoegd.
Bij de behandeling in hoger beroep is een deskundige gehoord en deze deskundige heeft verklaard dat het bij K. geconstateerde letsel moet zijn veroorzaakt nadat K.  bij verdachte is achtergelaten. Daar tegenover staan echter andersluidende conclusies van verschillende andere deskundigen. Deze achten het mogelijk dat het letsel aan K. werd toegebracht vóór het moment dat K. bij verdachte is achtergelaten. Het hof kan om die reden niet vaststellen dat verdachte het letsel bij K. heeft toegebracht.

Met de bevestiging door het hof blijft de uitspraak van de rechtbank in stand. Dat betekent dat verdachte ook door het hof wordt vrijgesproken.

Het hof is zich ervan bewust dat zeer jonge kinderen vanwege hun afhankelijkheid van degenen aan wie zij zijn toevertrouwd extra kwetsbaar zijn in onveilige situaties en volkomen weerloos tegen geweldpleging van de zijde van hun verzorgers. Zij dienen hiertegen - ook door het strafrecht - te worden beschermd. Van een strafrechtelijke veroordeling kan evenwel pas sprake zijn als de schuld van de verdachte op grond van de wettige bewijsmiddelen kan worden vastgesteld. Het hof is evenals de rechtbank tot de conclusie gekomen dat dat bewijs in deze zaak ontbreekt.

ECLI:NL:GHARL:2014:3818

Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum uitspraak
12-05-2014
Datum publicatie
12-05-2014
Zaaknummer
21-006655-13
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:3008, Meerdere afhandelingswijzen 
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Kindermishandeling althans een poging daartoe

Verdachte is tenlastegelegd dat

1.

zij in de periode tussen 17-4-2008 en 22-5-2008 in Utrecht heeft geprobeerd

(primair) K.W. (geboren op 6-2-2008) te doden door hem heftig heen en weer te schudden en met zijn hoofd tegen een hard voorwerp te slaan;

(subsidiair) K.W. zwaar lichamelijk letsel heeft toe gebracht door hem heftig heen en weer te schudden en met zijn hoofd tegen een hard voorwerp te slaan;

(meer subsidiair) heeft geprobeerd K.W. zwaar lichamelijk letsel heeft toe gebracht door hem heftig heen en weer te schudden en met zijn hoofd tegen een hard voorwerp te slaan.

2.

Verdachte heeft in de periode van 1-1-2007 tot en met 22-5-2008 in Utrecht drie kinderen, te weten N. van R. (geb. 20-9-2005), F.D. (geb. 21-10-2006) en D. van L. (geb. 17-7-2007) heeft mishandeld.

De rechtbank Midden –Nederland heeft verdachte bij vonnis van 26 juli 2013 vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten. Het OM heeft hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis. Het OM heeft in hb geconcludeerd dat de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten bewezen verklaard kunnen worden. De verdediging heeft zich zowel in 1e aanleg als in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de ten laste gelegde feiten niet bewezen kunnen worden verklaard en dat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het hof heeft uit de wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging gekregen dat tav K.W., N. van R., F. D. en D. van L. sprake is geweest van door verdachte jegens hen opzettelijk gepleegd geweld. Het hof heeft het vonnis, waarvan beroep, bevestigd met aanvullende overwegingen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-006655-13

Uitspraak d.d.: 12 mei 2014

TEGENSPRAAK

Arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland van 26 juli 2013 met parketnummer 16-711076-08 in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] (Suriname) op [geboortedatum],

wonende te [adres], [woonplaats].

Het hoger beroep

De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 28 april 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door haar raadsman, mr. M.P.K. Ruperti, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof is van oordeel dat de eerste rechter op goede gronden heeft geoordeeld en op juiste wijze heeft beslist. Daarom zal het vonnis waarvan beroep met overneming van die gronden worden bevestigd.

Met betrekking tot het vonnis waarvan beroep overweegt het hof aanvullend nog als volgt.

De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank heeft in haar vonnis van 26 juli 2013 verdachte vrijgesproken van alle tenlastegelegde feiten. Daartoe heeft de rechtbank gemotiveerd het volgende overwogen.

1.

Op basis van de rapportages en verklaringen van deskundigen staat vast dat het bij [minderjarige 1] ( feit 1) geconstateerde ernstige schedel- en hersenletsel, en de bij [minderjarige 2] ( feit 2, derde gedachtestreepje) geconstateerde blauwe plekken het gevolg zijn van mishandeling.

2.

Ten aanzien van [minderjarige 1] kan uit de bewijsmiddelen niet met een voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld of het letsel is ontstaan vóór of na het moment waarop hij op 22 mei 2008 aan verdachte werd overgedragen. Ook indien zou kunnen worden vastgesteld dat het letsel is ontstaan ná de overdracht aan verdachte, kan niet met een voldoende mate van zekerheid worden vastgesteld dat

- met uitsluiting van een of meer anderen - verdachte dit letsel heeft toegebracht.

De omstandigheid dat zowel [minderjarige 1] als [minderjarige 2] mishandeld zijn in een periode waarin zij regelmatig bij verdachte verbleven is onvoldoende om buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat verdachte deze mishandelingen gepleegd heeft.

3.

Ten aanzien van [minderjarige 3] en [minderjarige 4] ( feit 2, gedachtestreepje 1 respectievelijk 2) is niet met een voldoende mate van zekerheid gebleken dat hun letsels uitsluitend veroorzaakt kunnen zijn door mishandeling. Datzelfde geldt voor het letsel dat op 21 april 2008 bij [minderjarige 2] werd geconstateerd naar aanleiding van zijn acute ziekenhuisopname.

De overwegingen van het gerechtshof

Het hof heeft - evenals de rechtbank - uit de wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging gekregen dat ten aanzien van [minderjarige 1], [minderjarige 3], [minderjarige 4] en [minderjarige 2] sprake is geweest van door verdachte jegens hen opzettelijk gepleegd geweld.

Het hof sluit zich in dit verband aan bij de hierboven onder 2. en 3. weergegeven overwegingen van de rechtbank.

Ten aanzien van [minderjarige 1] overweegt het hof dat de ter terechtzitting in hoger beroep nogmaals gehoorde deskundige Nijs is gebleven bij zijn eerdere standpunt dat het aan [minderjarige 1] toegebrachte letsel zeer vermoedelijk is ontstaan nadat hij bij verdachte is achtergelaten. Deze conclusie is gebaseerd op enerzijds de aard en ernst van de letsels zoals die op 22 mei 2008 na de ziekenhuisopname van [minderjarige 1] door deskundigen werden geconstateerd, maar met name ook op de (forensische) aannames dat [minderjarige 1] nog gezond was op het moment waarop hij om ongeveer 07.30 uur aan verdachte werd overgedragen, en zich pas omstreeks 10.30 uur de eerste, bij genoemd letsel passende - acute - klinische verschijnselen voordeden. Tegenover de conclusie van deskundige Nijs, staan andersluidende conclusies van meerdere deskundigen die mogelijk achten, dat het toebrengen van het letsel aan [minderjarige 1] in een ruimere tijdsperiode kan hebben plaats gevonden, dus ook voor 07.30 uur op 22 mei 2008.

Het hof is - met de rechtbank - van oordeel dat op grond van de voorhanden zijnde bewijsmiddelen niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de gebeurtenissen rond [minderjarige 1] zich uitsluitend volgens het door deskundige Nijs geschetste en de verdachte belastende scenario kunnen hebben voltrokken.

Ten aanzien van [minderjarige 1] en [minderjarige 2] overweegt het hof ten overvloede nog het volgende. De rechtbank heeft vastgesteld dat zowel het letsel van [minderjarige 1] als een deel van het letsel van [minderjarige 2] opzettelijk moeten zijn toegebracht. Een dergelijk opzet kan naar het oordeel van het hof echter niet uitsluitend en alleen uit de aard van de geconstateerde letsels worden afgeleid. Niet valt uit te sluiten dat het letsel per ongeluk of culpoos is toegebracht. Buiten de omstandigheid dat gelet op het vorenstaande niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat verdachte de betreffende letsels heeft toegebracht, staat ook dit aan een bewezenverklaring van de tenlastegelegde feiten in de weg.

Gelet op het vorenstaande is het hof - evenals de rechtbank - van oordeel dat de onder 1. primair, subsidiair en meer subsidiair, en de onder 2. aan verdachte tenlastegelegde feiten niet wettig en overtuigend bewezen kunnen worden verklaard, zodat verdachte van die feiten dient te worden vrijgesproken.

Het hof realiseert zich dat met name zeer jonge kinderen buitengewoon kwetsbaar zijn voor onveilige situaties waarin zij volkomen weerloos terecht kunnen komen. Zij dienen hiertegen - ook door het strafrecht - te worden beschermd. Dit uitgangspunt laat onverlet dat ook in strafzaken als de onderhavige de wettige bewijsmiddelen toereikend moeten zijn om de schuld van verdachte buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen. Van een dergelijke situatie is naar het oordeel van het hof in casu geen sprake.

BESLISSING

Het hof:

Bevestigt het vonnis waarvan beroep, met inachtneming van het hiervoor overwogene.

Aldus gewezen door

mr M. Otte, voorzitter,

mr A.W.M. Elders en mr. J.W. Rijkers, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr D. Mientjes, griffier,

en op 12 mei 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.