We hebben 138 gasten online

Hoofdstuk 20: De Kaapsepleinmoorden. Birol C.

Gepost in Boek: De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland

De Turkse Hagenaar Birol C. executeerde op 19 november 2001 twee mannen van 24 en 34 jaar oud op het Kaapseplein in Den Haag.

20.1 Wat was de reden voor deze 'executie'?

Samen met de Azerbeidzjanen; de 24-jarige K. Guliev en de 34-jarige E. Azizov, licht Birol C. de Postbank op. Dat doen ze door 45.000 Euro te lenen met behulp van een vals paspoort. C. heeft het bedrag in zijn bezit en voordat hij de buit verdeeld met zijn twee kompanen vergokt hij de helft van het bedrag in het Casino van Scheveningen. Op 19 november 2001, in de morgen hebben ze een afspraak in een café en ze dringen bij C. aan op het nakomen van de afspraak en het verdelen van de buit. Later die dag maakt C. een afspraak met hen op het Kaapseplein waarvan mag worden verwacht dat er op die op die bewuste avond verlaten zal zijn. C. gaat met een geladen pistool naar de voorgenomen ontmoeting en schiet in koelen bloede Azizov in de rug, een erkend kickbokser met derhalve uitstekende reflexen, om vervolgens Guliev het pistool tegen het hoofd van Guliev te houden en de trekker over te halen. Azizov overlijdt in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. C. schiet ook op een derde persoon, maar die wordt niet geraakt. Het is een vriend van C., die de dubbele moord voor zijn ogen ziet gebeuren. Deze vlucht naar Bulgarije en wordt daar dood aangetroffen in een hotelkamer. De Bulgaarse politie stelt vast dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Volgens zijn vrouw pleegt de man zelfmoord uit angst voor de verdachte. Hij is bang dat de Hagenaar hem uit de weg wil ruimen, om te voorkomen dat hij zou getuigen. Birol C. is eerder veroordeeld wegens twee pogingen tot moord.

In mei 2002 slaagt de politie er in Birol C. aan te houden[1]. In het proces tegen Birol C. eist de officier van justitie Mr. M. Paulides op 5 maart 2003 twintig jaar gevangenisstraf tegen de 35-jarige man Birol C. die wordt verdacht van een dubbele moord, twee mishandelingen en een bedreiging. Officier van justitie M. Paulides zei over de schutter dat hij 'mensen doodschiet met hetzelfde gemak waarmee anderen een vlieg doodslaan'[2]. De misdrijven werden gepleegd tussen 25 april en 19 november 2001 in de Haagse wijk Transvaal[3].

20.2 Strafzaak rechtbank Den Haag

Uit de overwegingen van de rechtbank[4];

Verdachte heeft zich op 19 november 2001 schuldig gemaakt aan een uitermate koelbloedige tweevoudige moord, waarbij twee, in de kracht van hun leven verkerende, mannen van het leven zijn beroofd. Verdachte heeft zich aldus meermalen schuldig gemaakt aan het meest ernstige misdrijf dat ons strafrecht kent. Aan twee mensen is hun kostbaarste bezit, het leven, ontnomen en aan de nabestaanden van de slachtoffers is onherstelbaar leed toegebracht.
Een dergelijke dubbele moord draagt een voor de rechtsorde zeer schokkend karakter en brengt daarnaast bij de burgers diepe gevoelens van angst en onveiligheid teweeg, te meer daar deze misdrijven zich hebben afgespeeld op de openbare weg. Buurtbewoners die het schietincident hebben gezien zullen deze gebeurtenis niet licht vergeten.

Verdachte heeft voorts, toen hij zag dat iemand getuige was geweest van deze misdrijven, getracht deze persoon te vermoorden door op hem te schieten. Dat verdachte niet in zijn voornemen is geslaagd is te danken aan het feit dat de desbetreffende getuige tijdig achter een muurtje kon wegduiken.

Verdachte heeft verder op 2 juli 2001 geprobeerd een hem bekende caféhouder zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hem in zijn enkel te schieten. Door met een vuurwapen in de richting van de voet of enkel van iemand te schieten is het risico niet gering dat die persoon zwaar lichamelijk letsel oploopt, welk risico verdachte onverschrokken heeft genomen.

Tevens heeft verdachte op 25 april 2001 iemand mishandeld en met de dood bedreigd.
Verdachte heeft die avond in een bar de aangever in zijn gezicht geslagen. Vervolgens heeft verdachte een pistool uit zijn broeksband gehaald en heeft toen, klaarblijkelijk met de bedoeling het slachtoffer bang te maken, rakelings langs het hoofd van de aangever geschoten. Verdachte heeft vervolgens, kennelijk om de aangever te intimideren, nog meer kogels afgevuurd op de vitrinekast en de spiegels in het café. Het slachtoffer heeft tijdens deze gebeurtenis doodsangsten uitgestaan.

Vast is komen te staan dat de verdachte, blijkens een hem betreffend uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 25 april 2002, al meermalen is veroordeeld voor het plegen van zeer ernstige geweldsdelicten, waarvan de officier van justitie heeft aangegeven dat de pogingen doodslag, waarvoor verdachte reeds is veroordeeld eveneens met een schietwapen zijn begaan.

Uit het dossier komt het beeld naar voren van een man die zich niets gelegen laat liggen aan het leven of de veiligheid van anderen. Los van hetgeen voor verdachte de aanleiding voor deze misdrijven heeft gevormd, blijkt hij er niet voor terug te deinzen om, en dat schijnbaar met het grootste gemak, over het leven van anderen te beschikken.
De rechtbank gaat, gelet op het voorgaande, ervan uit dat de verdachte waar het de veiligheid van personen in het algemeen betreft, een zeer groot gevaar vormt.

De rechtbank heeft bij de bepaling van de duur van de op te leggen onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelet op het strafrechtelijke verleden van verdachte, het aantal slachtoffers, de wijze waarop de slachtoffers om het leven zijn gebracht, de relatie tussen verdachte en de slachtoffers, het motief van verdachte en het gevaar voor herhaling van levensdelicten. De rechtbank is - na ampel beraad - tot het oordeel gekomen dat alleen de maximale tijdelijke gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie is geëist, een passende reactie vormt op de uitermate ernstige misdragingen van verdachte.

Op 19 maart 2003 wordt de Turkse Hagenaar Birol C. veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de zogenaamde Kaapseplein-moorden. Het OM gaat in Hoger beroep tegen deze beslissing.

20.3 Hoger beroep Gerechtshof Den Haag

Ook in hoger beroep eist het OM in de persoon van advocaat-generaal Mr. Van der Horst een celstraf van twintig jaar tegen Birol C. Het Hof komt echter tot een veroordeling tot levenslange gevangenisstraf en motiveert dat door aan te geven dat Birol C. met voorbedachten rade gehandeld en 'na kalm en beraad en rustig overleg' op zijn slachtoffers geschoten[5]. Verder nam het hof het hem zeer kwalijk dat hij binnen zeven maanden na het uitzitten van een gevangenisstraf wegens twee pogingen tot moord opnieuw een aantal geweldsmisdrijven pleegde, waaronder de twee moorden. Ook bij een aantal andere incidenten schoot hij gericht op slachtoffers, overigens zonder dodelijke afloop.

Uit het arrest van het Hof te Den Haag[6]:

 In het Pieter Baan Centrum is de verdachte onderzocht. Volgens het daar opgemaakte rapport van H., psychiater, en A., psycholoog, van 7 mei 2004, lijdt de verdachte niet aan een geestelijke stoornis of aan actuele verslaving, behoort hij ten volle verantwoordelijk te worden gehouden voor zijn daden en is hij vroeger zorgzaam opgevoed. Volgens het rapport mist de verdachte het vermogen mee te voelen met anderen en heeft hij zelfzuchtige, antisociale trekken. Uit dat rapport leidt het hof af dat de verdachte, wellicht mede onder invloed van de gevolgen van veel gokken, anderen meer en meer is gaan zien als objecten, als struiken die hij kan kappen zodra hij vindt dat ze in de weg staan. Ter zitting in hoger beroep is niet gebleken dat de verdachte begrip heeft voor slachtoffers of voor hun naasten en is geen aanwijzing gebleken van een mogelijke ontwikkeling in zijn karakter die uitzicht biedt op een verkleining, vroeger of later, van de kans op herhaling van feiten als deze. Het hof acht deze kans zeer groot, gelet op het veelvuldige gebruik van een vuurwapen door de verdachte en op grond van zijn karakter.

Evenals tijdens de behandeling door de rechtbank eiste het Openbaar Ministerie tijdens het hoger beroep een celstraf van 20 jaar tegen de man. Door het standaard inkorten van de straf met een derde deel – de vervroegde invrijheidstelling – zou de 37-jarige in dat geval na zo'n 12 jaar vrijkomen.

In de gegeven omstandigheden staat het hof voor de vraag of het verantwoord zou zijn de verdachte, na afloop van een straf zoals door de rechtbank opgelegd en door de advocaat-generaal geëist, over ruim twaalf jaar vrij te laten. Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal acht het hof dit niet verantwoord. Omdat dan in de gegeven omstandigheden de geldende wet geen andere verantwoorde beslissing toelaat dan een levenslange gevangenisstraf, is het hof eenparig van oordeel dat deze straf, die zwaarder is dan in hoger beroep geëist, moet worden opgelegd[7].

De advocaat van de verdachte, mr. Th. Hiddema, reageert verbaasd op de uitspraak. "Dit is een grote schok in mijn 'criminele' carrière. Het Haagse hof heeft een zekere reputatie op het gebied van eigenzinnigheid, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

Op 1 juni 2004 wordt de dan 47-jarige Hagenaar Birol C. veroordeeld tot levenslang wegens de moord op de Azerbeidzjanen Guliev K. en Azizov E. De advocaat van C. gaat tegen het vonnis in cassatie.

"Ik vind dat er te weinig aanwijzingen zijn dat mijn cliënt de mannen met voorbedachten rade heeft doodgeschoten. Hij kan niet voor moord worden veroordeeld. Er is over en weer geschoten. De enige die het kan navertellen, is mijn cliënt. Maar die wordt niet geloofd[8]."

20.4 Cassatie Hoge Raad

Op 4 oktober 2005 wijst De Hoge Raad de grond van Cassatie af[9]:

Bewijs voorbedachte raad. 1. ’s Hofs oordeel dat mocht worden verwacht dat het plein waar verdachte en de latere slachtoffers hadden afgesproken op een novemberavond zou zijn verlaten, heeft het hof kennelijk ontleend aan de algemene ervaringsregel dat op het desbetreffende plein, waarvan de ligging van algemene bekendheid moet worden geacht, op een novemberavond doorgaans weinig publiek aanwezig is. Dit oordeel behoefde daarom niet op de inhoud van een wettig bewijsmiddel te steunen.

2. V.z.v. het middel klaagt dat niet blijkt aan welk bewijsmiddel het hof heeft ontleend dat slachtoffer X een vooraanstaand kickbokser was en een zeer goed reactievermogen heeft gehad, is het gegrond. Dat leidt niet tot cassatie, omdat die omstandigheden onderdeel uitmaken van de (mede op andere omstandigheden stoelende) feitelijke gedachtegang van het hof dat het verdachte was die als eerste, en wel op X, heeft geschoten, zonder dat daaraan enige vorm van dreiging van de zijde van de slachtoffers is voorafgegaan. De in het middel genoemde omstandigheden hebben voor die gedachtegang geen zelfstandige betekenis.

3. De klacht gericht tegen ’s hofs overweging dat het niet voor de hand ligt dat verdachte een andere reden voor genoemde afspraak heeft gehad dan om de beide anderen uit de weg te ruimen, faalt. Die feitelijke gevolgtrekking is niet onbegrijpelijk en leent zich niet voor verdere toetsing in cassatie.

Door deze beslissing op 4 oktober 2005 is de veroordeling tot levenslange gevangenisstraf onherroepelijk geworden.


[1] Haagse Courant 02-05-2002 Verdachte dubbele moord aangehouden

[2] Haagse Courant 05-06-2004 Levenslang moorden Kaapseplein

[3] Haagse Courant 06-03-2003 Eis twintig jaar na dubbele moord

[4] Rechtbank Den Haag LJN: AF6111 21-03-2003 datum publicatie. Vonnis 19-03-2003

[5] Haagse Courant 05-06-2004 Levenslang moorden Kaapseplein

[6] Gerechtshof Den Haag LJN: AP0700 04-06-2004 datum publicatie. Vonnis 01-06-2004

[7] Gerechtshof Den Haag LJN: AP0700 04-06-2004 datum publicatie. Arrest 01-06-2004

[8] Haagse Courant 05-06-2004 Levenslang moorden Kaapseplein

[9] Hoge Raad LJN: AT5759 datum publicatie 05-10-2005. Uitspraak 04-10-2005.

Geraadpleegde bronnen:

Rechtbank Den Haag LJN: AF6111 21-03-2003 datum publicatie. Vonnis19-03-2003

Gerechtshof Den Haag LJN: AP0700 04-06-2004 datum publicatie. Arrest 01-06-2004

Hoge Raad LJN: AT5759 datum publicatie 05-10-2005. Uitspraak 04-10-2005.

Anker & Anker Overzicht levenslang gestraften in Nederland. Bijgewerkt tot 1 december 2008

Crimelexicon.nl

Haagse Courant 20-11-2001 Twee doden bij schietpartij Kaapseplein

Haagse Courant 05-12-2001 Twee verdachten moord Kaapseplein

Haagse Courant 02-05-2002 Verdachte dubbele moord aangehouden

Haagse Courant 06-03-2003 Eis twintig jaar na dubbele moord

Haagse Courant 05-06-2004 Levenslang moorden Kaapseplein

Zie verder Hoofdstuk 21: Levenslang Mehmet Alkan & Ischa Magaev Moorden Helmond Brandevoort