We hebben 310 gasten online

Lucia de Berk deel 18

Gepost in Lucia de Berk

Een aantal documenten

Regiezitting Gerechtshof Arnhem op 5 februari 2009. Aanvang 9:00 uur

In het Gerechtshof in Arnhem zal op 5 februari 2009 een regiezitting plaatsvinden terzake de strafzaak tegen Lucia de Berk. Aanvang zitting om 9:00 uur. Zoals bekend heeft de Hoge Raad reden gezien tot een herziening van deze zaak en de zaak toegewezen aan het Gerechtshof te Arnhem.

Wat betreft berichten kwam ik nog een bericht tegen dat in verband met eventuele schadevoorziening voor Lucia relevant is.

Verpleegkundige blijft ontslagen Bron NRC

DEN HAAG, 9 NOV 2001., De kantonrechter in Den Haag heeft gisteren bepaald dat de arbeidsovereenkomst met een omstreden verpleegkundige per 31 december wordt ontbonden. De 40-jarige verpleegkundige werd begin september op non-actief gesteld omdat ze volgens het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag betrokken zou zijn geweest bij het onverwacht overlijden van vijf kinderen en ook bij de onverwachte dood van vijf hoogbejaarden. Justitie onderzoekt nog of de beschuldigingen kloppen. Als het openbaar ministerie afziet van vervolging, moet het ziekenhuis de verpleegkundige een schadevergoeding van 100.000 gulden bruto betalen.

Hoge Raad oordeelt dinsdag 7 oktober 2008 over Lucia de B.

DEN HAAG - De Hoge Raad der Nederlanden maakt dinsdag bekend of de zaak van Lucia de B. wordt herzien. De Haagse verpleegkundige De B. werd in 2006 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op zeven ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe.

De adviseur van de Hoge Raad, advocaat-generaal G. Knigge, maakte in juni bekend dat hij herziening van de zaak op zijn plaats vindt. Door nader onderzoek in opdracht van Knigge is de moord op baby A. op losse schroeven komen te staan. Omdat het bewijs in die zaak het sterkst was en nauw samenhing met dat in de andere zes moordzaken, is ook de juistheid van die veroordelingen onzeker geworden. Ag Knigge concludeerde dan ook dat twijfel in de sterkste zaak doorwerkt in de andere gevallen. Dat geldt ook voor de drie moordpogingen.
Als de Hoge Raad dinsdag besluit dat de zaak-Lucia heropend moet worden, dan buigt een van de vijf gerechtshoven zich opnieuw over de kwestie. Den Haag en Amsterdam zijn uitgesloten, omdat zij al een oordeel over Lucia de B. hebben uitgesproken

Bron ANP 3 oktober 2008

Hoge Raad doet op dinsdag 7 oktober 2008 uitspraak in de herzieningszaak Lucia de B

Den Haag, 3 oktober 2008 - Op 18 juni 2004 (LJN AP2846) heeft het hof ’s-Gravenhage in hoger beroep Lucia de B. voor zeven moorden, drie pogingen tot moord, een aantal vermogens- en valsheidsdelicten en meineed veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en TBS.
Tegen deze uitspraak van het hof heeft Lucia de B. beroep in cassatie ingesteld. Op 14 maart 2006 (LJN AU5496, NJ 2007, 345) heeft de Hoge Raad de bestreden uitspraak vernietigd, maar uitsluitend wat betreft de strafbaarheid en de sanctieoplegging, met verwijzing van de zaak naar het hof Amsterdam. Het beroep is voor het overige verworpen.

Het hof Amsterdam, dat dus alleen over de strafoplegging moest beslissen, heeft op 13 juli 2006 (LJN AY3864) Lucia de B. strafbaar verklaard voor de bewezenverklaarde feiten en haar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf.

Naar aanleiding van het strafproces tegen Lucia de B. heeft prof. dr. A.A. Derksen zich gewend tot de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (hierna: CEAS), de zogenoemde commissie-Buruma, met het verzoek een onderzoek te verrichten in deze zaak. De CEAS heeft een onderzoek noodzakelijk geacht en een driemanschap benoemd. In zijn rapport adviseerde het driemanschap het College van procureurs-generaal om bij de Hoge Raad een herzieningsaanvrage in te dienen.
Op 26 oktober 2007 heeft de procureur-generaal bij de Hoge Raad van het College van procureurs-generaal het verzoek ontvangen om te beoordelen of in het rapport van het driemanschap aanleiding kan worden gevonden tot het indienen van een vordering tot herziening.
Naar aanleiding van dit verzoek heeft advocaat-generaal mr. G. Knigge op 31 maart 2008 een rapport uitgebracht. Het onderzoek van de advocaat-generaal is in het bijzonder gericht geweest op de moord op een baby op 4 september 2001 in het Juliana Kinderziekenhuis in ’s-Gravenhage.

De advocaat-generaal heeft in de in het CEAS-rapport neergelegde bevindingen geen grond gezien voor het indienen van een vordering tot herziening.

De resultaten van het door de advocaat-generaal zelf geëntameerde onderzoek zijn voor hem aanleiding geweest om op 17 juni 2008 een vordering tot herziening in te dienen bij de Hoge Raad.
De raadsman van Lucia de B., mr. A.A. Franken, advocaat in Amsterdam, heeft de eindconclusie van de advocaat-generaal onderschreven.
(Zie voor het verloop van deze zaak tot nu toe de website rechtspraak.nl / dossiers / Lucia de B.)

Herzieningsprocedure
Onder bijzondere omstandigheden is het mogelijk dat inbreuk wordt gemaakt op het uitgangspunt dat een onherroepelijk veroordeling door de strafrechter definitief is. Dat is het geval als een aanvrage tot herziening van zo’n veroordeling wordt gedaan en na onderzoek gegrond wordt bevonden. Dat kan, als het gaat om een nieuwe feitelijke omstandigheid (een zogenaamd ‘novum’) die bij het onderzoek op de terechtzitting de rechter niet is gebleken en die het ernstige vermoeden wekt dat die, als de rechter daarmee bekend was geweest, tot vrijspraak zou hebben geleid.

Uitspraak
De Hoge Raad zal op dinsdag 7 oktober 2008 om 12.00 uur uitspraak doen in deze zaak.

Een samenvatting van de uitspraak zal rond 12.30 uur aan de pers worden gestuurd en worden gepubliceerd op de website hogeraad.nl/actualiteiten en de volledige uitspraak (met rolnr. 08/01492) wordt zo snel mogelijk daarna gepubliceerd op rechtspraak.nl. onder LJN BD4153.

Persraadsheer mr. E.J. Numann is op dinsdag 7 oktober 2008 tussen 12.00 en 15.00 uur aanwezig voor het geven van een toelichting. Hij kan telefonisch bereikt worden via het nummer 070-3611236.

In verband met te verwachten drukte hierbij het verzoek om, als media aanwezig willen zijn bij deze uitspraak, dat uiterlijk maandag 6 oktober om 16.00 uur bij ondergetekende te laten weten, zodat gezorgd kan worden voor een behoorlijke plaats in de zittingzaal etc.

Den Haag, 3 oktober 2008
mw. mr. E. Hartogs, griffier
tel 070-3611236


Bron: Hoge Raad der Nederlanden
Datum actualiteit: 3 oktober 2008

Naar boven

Tekst vordering Advocaat-generaal dat eerdere invrijheidsstelling voortduurt van Lucia de B...

Persbericht van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden in de zaak Lucia de B

Den Haag, 17 juni 2008 - Vandaag heeft Advocaat-Generaal mr. Knigge een vordering tot herziening van de veroordeling van Lucia de B. ingediend bij de Hoge Raad. De vordering heeft betrekking op alle levensdelicten waarvoor mevr. De B. is veroordeeld.
Hij vordert tevens dat de Hoge Raad in afwachting van zijn beslissing zal bepalen dat de eerdere invrijheidsstelling van mevr. De B. voortduurt.
Klik hier voor de volledige tekst van de vordering. Het laatste hoofdstuk bevat een samenvatting.

Achtergrond
Deze vordering vloeit voort uit het onderzoek dat onder supervisie van Advocaat-Generaal mr. Knigge is verricht naar de veroordeling van mevr. De B. ter zake van moord op een patiëntje door het toedienen van een overdosis digoxine. Dat onderzoek is verricht nadat het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken over deze zaak aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad was aangeboden (persbericht van 23 november 2007).
Op 2 april 2008 (persbericht) maakte mr. Knigge als zijn voorlopige conclusie bekend dat de door het Hof gegeven bewijsvoering van digoxinevergiftiging geen stand kan houden. Die conclusie is onder meer gebaseerd op een rapport van Prof. Meulenbelt van het RIVM. De Advocaat-Generaal deelde toen mee een vordering tot herziening voor te bereiden en nog in afwachting te zijn van enkele aanvullende rapportages. De aanvullende rapportages zijn inmiddels ontvangen en bevestigen de eerdere conclusies.

De inhoud van de vordering
De Advocaat-Generaal betoogt in de vordering dat het deskundigenoordeel van prof. Meulenbelt kan worden aangemerkt als een omstandigheid die het ernstige vermoeden wekt dat het Hof, als het daarmee bekend was geweest, mevr. De B. zou hebben vrijgesproken van de moord met digoxine.
Omdat het bewijs voor deze moord nauw samenhangt met het bewijs voor alle andere negen levensdelicten waarvoor mevr. De B. is veroordeeld, strekt de vordering zich ook tot die delicten uit. Alleen de veroordeling voor een aantal vermogensdelicten en valsheidsdelicten blijft in stand.

Verdere gang van zaken
De Hoge Raad zal nu over de vordering moeten beslissen. Indien de Hoge Raad tot herziening beslist, zal hij de zaak verwijzen naar een gerechtshof dat nog niet over de zaak heeft geoordeeld. Dat hof zal de zaak dan opnieuw moeten onderzoeken en beoordelen.

Den Haag, 17 juni 2008
mr. J.W. Fokkens,
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Contactpersoon voor de pers:
mr. M.J.A. Duker,
kabinet van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
tel 070-3611267

Positie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad maakt geen deel uit van het College van procureurs-generaal en het openbaar ministerie. De Procureur-Generaal staat aan het hoofd van en geeft leiding aan het Parket bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad bestaat uit de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, de plaatsvervangend Procureur-Generaal en Advocaten-generaal bij de Hoge Raad. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad is voor het leven benoemd en onafhankelijk. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en de Advocaten-generaal bij de Hoge Raad.

Persbericht van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad in de zaak Lucia de B

Op 26 oktober 2007 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad een verzoek van het College van procureurs-generaal ontvangen in de zaak Lucia de B. Het College verzocht om op basis van het rapport van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) integraal te beoordelen of in het rapport aanleiding kan worden gezien tot het indienen van een vordering tot herziening. In de persverklaring van de Procureur-Generaal van 23 november 2007 is aangekondigd dat nader onderzoek zou worden verricht omdat de Advocaat-Generaal die zich over het verzoek had gebogen, tot de slotsom was gekomen dat het rapport van de CEAS op zichzelf onvoldoende grond biedt voor het indienen van een vordering tot herziening bij de Hoge Raad.
Vandaag is het rapport dat de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge, op basis van het door hem verrichte onderzoek heeft opgesteld, aangeboden aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het onderzoek heeft alleen betrekking gehad op de veroordeling van mevr. De B. ter zake van moord op een patiëntje door het toedienen van een overdosis digoxine, omdat met betrekking tot deze veroordeling naar het oordeel van de CEAS sprake is van een novum. Naar de andere levensdelicten waarvoor mevr. De B. is veroordeeld, is geen onderzoek ingesteld.
De belangrijkste conclusie van de Advocaat-Generaal is dat de door het Hof gegeven bewijsvoering van digoxinevergiftiging geen stand kan houden. De Advocaat-Generaal bereidt een vordering tot herziening voor en streeft ernaar deze binnen een maand bij de Hoge Raad in te dienen.
De Procureur-Generaal heeft in overleg met de Advocaat-Generaal aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal in overweging gegeven te bevorderen dat aan mevr. De B. in afwachting van het verdere verloop van de procedure strafonderbreking zal worden verleend.
De integrale tekst van het rapport is gepubliceerd op de website van de Hoge Raad. Klik hier voor de gehele tekst. Het laatste hoofdstuk van het rapport bevat een samenvatting.

De door de CEAS aangedragen punten van onderzoek
In het CEAS-rapport wordt als novum dat tot herziening zou kunnen leiden, aangemerkt een wetenschappelijk verschil van inzicht tussen enerzijds prof. Koren en anderzijds prof. De Wolff en dr. Lusthof over de vraag of sprake kan zijn geweest van een digoxinevergiftiging. De deskundigenoordelen van laatstgenoemden heeft het Hof voor het bewijs gebruikt. Uit nadere bevraging van prof. Koren moet worden afgeleid dat het in het CEAS-rapport geciteerde oordeel van prof. Koren niet is gebaseerd op een zodanig onderzoek van deze zaak dat het een novum zou kunnen opleveren. Uit de antwoorden van de over genoemd verschil van inzicht geraadpleegde deskundigen volgt bovendien dat aan het patiëntje buiten de voorgeschreven medicatie om digoxine is toegediend.
Met het oog op de vraag of het aantal medisch onverklaarbare sterfgevallen in de periode waarin mevr. De B. op de desbetreffende ziekenhuisafdeling werkte, een afwijking van het normale patroon vormde, adviseerde de CEAS nader onderzoek. In het in dit verband gedane onderzoek zijn ook reanimaties betrokken. Geconstateerd is dat in de periode waarin mevr. De B. op genoemde ziekenhuisafdeling werkte een aanmerkelijk groter aantal incidenten (sterfgevallen en reanimaties) plaatsvond dan in vergelijkbare periodes voorafgaand en volgend op de tijd dat zij daar werkte. Een novum kan daarin dus niet worden gevonden.

De overige onderzoeksresultaten
Het onderzoek is, mede vanwege de door prof. Derksen in zijn boek geuite kritiek, niet beperkt gebleven tot de door de CEAS aangedragen punten.
Daarnaast is nader onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van het patiëntje door prof. J. Meulenbelt, hoofd van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, dat deel uitmaakt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook is nader onderzoek gedaan naar het tijdpad in de nacht van het overlijden.
De belangrijkste bevindingen in dit deel van het onderzoek zijn de volgende. (1) Prof. Meulenbelt acht een natuurlijke doodsoorzaak (uitputting als gevolg van zuurstoftekort) het meest waarschijnlijk. (2) Voorts is hij van oordeel dat het door het Hof voor het bewijs gebruikte bloedmonster – anders dan het Hof heeft aangenomen – niet representatief is. In een second opinion heeft prof. Tytgat (KU Leuven), het oordeel van prof. Meulenbelt op dit punt volledig onderschreven. (3) Naar het oordeel van prof. Meulenbelt kan uit de digoxineconcentratie die in de orgaanweefsels is aangetroffen, niet de conclusie worden getrokken dat een acute digoxinevergiftiging de doodsoorzaak is geweest. (4) Uit het tijdpadonderzoek volgt dat de bewijsconstructie van het Hof ter zake van het tijdstip van toediening van de digoxine niet juist kan zijn. Op het tijdstip waarop volgens het Hof de digoxine door mevr. De B. zou zijn toegediend, was de monitor niet – zoals het Hof oordeelde – om een onverklaarbare reden uitgeschakeld maar omdat het patiëntje door artsen lichamelijk werd onderzocht. (5) Het Hof heeft de ter terechtzitting afgelegde verklaringen van dr. Lusthof en prof. De Wolff wat betreft het tijdstip van toediening van de digoxine niet juist geïnterpreteerd.
Dit is door zowel prof. De Wolff als dr. Lusthof schriftelijk bevestigd. Door deze bevindingen is de bewijsconstructie van het Hof niet langer houdbaar.

Afronding van het onderzoek
Vaststaat wel dat aan het betrokken patiëntje op enig moment buiten de voorgeschreven medicatie om digoxine is toegediend. Daarom is volledigheidshalve aan deskundigen de vraag voorgelegd hoe waarschijnlijk het is dat zeer kort voor het overlijden een zeer forse, tot een acute hartstilstand leidende overdosis digoxine is toegediend. Het antwoord wordt op korte termijn verwacht. Er is geen reden om te verwachten dat het resultaat van dit onderzoek van invloed zal zijn op het voornemen een vordering tot herziening in te dienen.

Verdere gang van zaken
Nadat de vordering tot herziening is ingediend, zal de Hoge Raad deze vordering in behandeling nemen en daarover een beslissing nemen. Over de termijn waarbinnen de Hoge Raad zal beslissen, kan door of namens de Procureur-Generaal geen uitspraak worden gedaan.
Indien de Hoge Raad besluit tot een gehele of gedeeltelijke herziening van de veroordeling van mevrouw De B., zal een ander gerechtshof opnieuw de vraag onderzoeken of zij schuldig is aan de feiten ten aanzien waarvan de Hoge Raad herziening gelast.

Den Haag, 2 april 2008
mr. J.W. Fokkens,
Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
Contactpersoon voor de pers:
mr. M.J.A. Duker,
kabinet van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
tel 070-3611267

Positie van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad maakt geen deel uit van het College van procureurs-generaal en het openbaar ministerie. De Procureur-Generaal staat aan het hoofd van en geeft leiding aan het Parket bij de Hoge Raad. Het Parket bij de Hoge Raad bestaat uit de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, de plaatsvervangend Procureur-Generaal en Advocaten-generaal bij de Hoge Raad. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad is voor het leven benoemd en onafhankelijk. Hetzelfde geldt voor de plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad en de Advocaten-generaal bij de Hoge Raad.

 

Lucia de B. voorlopig vrijgelaten; digoxinevergiftiging houdt geen stand


De tot levenslang veroordeelde Haagse verpleegkundige Lucia de B. komt vanaf vandaag tijdelijk op vrije voeten. Dat hebben minister Ernst Hirsch Ballin en staatsecretaris Nebahat Albayrak van Justitie besloten.
De straf van De B. wordt met ingang van van vandaag tijdelijk onderbroken.
De advocaat-generaal bij de Hoge Raad pleit voor een herziening van de zaak-Lucia de B., die in 2006 levenslang kreeg voor zeven moorden op ziekenhuispatiënten en drie pogingen daar toe.
Hij vindt dat het door het gerechtshof geleverde bewijs van digoxinevergiftiging van patiënten geen stand kan houden. De procureur-generaal pleitte er voor haar in afwachting van het verdere verloop van de zaak vrij te laten.
Lucia de B. had al eerder om onderbreking van haar straf gevraagd omdat nog onderzoek wordt gedaan naar een eventuele herziening van haar zaak. Bovendien werd ze enkele maanden voor haar definitieve veroordeling getroffen door een herseninfarct. In de gevangenis is ze daarvan slecht hersteld en ze zou buiten gevangenschap moeten kunnen revalideren, stellen haar advocaten. Eind februari heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming nog een verzoek om strafonderbreking voor Lucia de B. afgewezen.

Geen strafonderbreking voor Lucia de B.

ANP 27 februari 2008

DEN HAAG - De tot levenslang veroordeelde Lucia de B. krijgt geen strafonderbreking. Dat heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) woensdag laten weten.

De Haagse verpleegkundige, die in 2006 levenslang kreeg voor zeven moorden op ziekenhuispatiënten en drie pogingen daartoe, had om onderbreking van haar straf gevraagd omdat nog onderzoek wordt gedaan voor een eventuele herziening van haar zaak. Bovendien werd ze enkele maanden voor haar definitieve veroordeling getroffen door een herseninfarct. In de gevangenis is ze daarvan slecht hersteld en ze zou buiten gevangenschap moeten kunnen revalideren, stellen haar advocaten.

Volgens de RSJ hebben een psychiater, een neuroloog en de medisch adviseur De B. opnieuw onderzocht. Daarbij is meegewogen of een eventuele herzieningsprocedure van een zodanige invloed kan zijn op de gezondheid van de vrouw dat het niet verantwoord is om haar nog langer in de gevangenis te houden. De betrokken specialisten komen alle drie tot de conclusie dat dit niet het geval is en hebben daarom een negatief advies gegeven op het verzoek van De B. om voorlopig te worden vrijgelaten. Na een negatieve beslissing van staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) ging Lucia bij de RSJ in beroep. Albayrak had haar besluit eerder genomen na advies van het Openbaar Ministerie (OM) en een medisch onderzoek.

Lucia vroeg eind oktober om tijdelijke vrijlating, nadat bekend was geworden dat de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) had geadviseerd om bij de Hoge Raad om herziening van de zaak te vragen. Maar de adviseur van de Hoge Raad gelastte nieuw onderzoek. Het duurt waarschijnlijk nog enkele maanden voor de resultaten daarvan bekend zijn.

Steuncomité voor Lucia de B. hield lichtjestocht in Nieuwersluis

Gisteravond (5 januari 2008) werd door een groep van ongeveer 100 mensen een lichtjestocht gehouden ter ondersteuning van Lucia de B. Zelf was ik ter ondersteuning van Lucia ook bij de tocht aanwezig. Lucia is tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor moord op 7 aan haar toevertrouwde patiënten. Echter, uit onderzoek is gebleken dat er veel vraagtekens te plaatsen zijn over de manier waarop Lucia uiteindelijk is veroordeeld. Er was geen direct bewijs voorhanden en in feite is Lucia het slachtoffer geworden van hysterie. Nu naar aanleiding van een advies van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken (CEAS) er een nieuw onderzoek is gestart naar de dood van patiëntje A. (die zaak werd gebruikt als locomotiefzaak, als Lucia daarvoor verantwoordelijk is, dan heeft ze ook andere patiënten omgebracht), zou er alle reden voor het OM zijn om Lucia, die inmiddels 7 jaar in de gevangenis zit, vervroegd in vrijheid te stellen. Maar de staatssecretaris heeft het verzoek afgewezen. Om Lucia te steunen hebben we gisteren voor haar een lichtjestocht gehouden. Lucia reageerde met licht - signalen. Zie voor de lichtjestocht de uitzending van Eenvandaag van gisteravond.

Procureur-generaal bij de Hoge Raad in de zaak Lucia de B. besluit tot nieuw onderzoek inzake digoxinevergiftiging patiëntje A.

Nadat de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS) rapport had uitgebracht aan de Procureur-generaal bij de Hoge raad inzake mogelijke herziening van de zaak tegen Lucia de B.heeft een Advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft zich over het verzoek gebogen en zijn conclusie is dat de bevindingen van het rapport van de CEAS op zichzelf onvoldoende grond bieden voor het indienen van een vordering tot herziening bij de Hoge Raad. wel zal er nader onderzoek moeten worden verricht. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal worden beslist of een vordering tot herziening zal worden ingediend. Het nader onderzoek spits zich voortal toe op de vraag of baby A. is omgekomen door digoxinevergiftiging. Dat is van belang omdat was vastgesteld dat daar sprake van was en nu door een deskundige juist sterk wordt ontkend. Deze 'bewezen vergiftiging' leidde tot een ketenbewijs in de andere ten laste gelegde zaken. Daarnaast zal ook een nader onderzoek worden gedaan naar de sterftecijfers op de afdeling waar Lucia de B. werkzaam is geweest. Op het moment dat de onderzoeken zijn afgerond, zal worden beslist of een vordering tot een herziening van de strafzaak tegen Lucia de B. zal worden overgegaan.

Commissie evaluatie afgesloten strafzaken,(CEAS) commissie Porthumus II, legt bij Hoge Raad herzieningsverzoek neer in strafzaak tegen Lucia de B.

De onderzoekscommissie heeft haar eindrapport aangeboden aan het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. De belangrijkste conclusie van de onderzoekscommissie is dat de zaak zich op één onderdeel leent om te worden voorgelegd aan de Hoge Raad via een zogenaamd herzieningsverzoek. Daarnaast geeft de commissie in overweging alsnog op een bepaald punt nader onderzoek te doen en dit bij het herzieningsverzoek te betrekken. Het rapport bevat geen oordeel of mevrouw de B. destijds terecht is veroordeeld. De rol van de rechter is immers om staatsrechtelijke redenen door de CEAS niet in haar onderzoek betrokken. Zie de inhoud van het persbericht Openbaar Ministerie: Evaluatieonderzoek afgesloten strafzaak Lucia de B. afgerond. En voor het rapport van de commissie: Rapport Commissie evaluatie afgesloten strafzaken inzake mevrouw de B. Voor alle achtergronden van de zaak Lucia de B. zie tevens het door mij samengestelde overzicht van de zaak Lucia de B.

Lucia de B. moest voldoen aan opgebouwd beeld van een seriemoordenaar


In het door mij geschreven boek: De Dood als Machtsmiddel: Moord en doodslag door verpleegkundigen (concept ligt inmiddels bij een uitgever) heb ik in hoofdstuk 4 Lucia de B. Seriemoordenaar of slachtoffer moderne heksenvervolging?, aandacht besteed aan de tot levenslang veroordeelde Lucia de B. Zij is de enige vrouw in Nederland die tot levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. In 2006 bleek dat er sprake is van een gerechtelijke dwaling. Onlangs nog toonde Nova TV dat nog eens duidelijk aan in Justitie blunderde in zaak Lucia de B.. Ik heb in hoofdstuk 4 vooral gekeken naar de manier waarop het OM en de rechters kiezen voor die psychologische deskundigen die hun opvattingen onderschrijven. Omdat nog steeds niet bekend is of de commissie Posthumus II tot een herziening van de zaak heeft besloten heb ik een artikel geschreven met als titel: Lucia de B. moest voldoen aan opgebouwd beeld van een seriemoordenaar. 151007

 
 

Opnieuw is onschuld Lucia de Berk aangetoond

Lucia de Berk is de enige vrouw die in Nederland veroordeeld is tot levenslange gevangenisstraf. In laatste instantie achtte het gerechtshof te Amsterdam haar schuldig aan
 moord op zeven patiënten en drie pogingen tot moord. In de rubriek levenslange gevangenisstraf onderdeel Inhoudsopgave Lucia de B. heb ik alle gegevens met betrekking tot deze zaak opgenomen. En toch.. En toch… In deze strafzaak, die grote belangstelling had getrokken uit het buitenland, was er geen enkel direct bewijs. Er waren geen DNA-sporen, vingerafdrukken of sporen van overdosering in de lichamen van de overledenen. En niemand had ooit gezien dat Lucia de Berk daadwerkelijk een patiënt had omgebracht of geprobeerd om te brengen door middel van dodelijke injecties. Een van de meest opvallende zaken in dit verband is een opmerking in het requisitoir van de advocaat generaal voor het gerechtshof te Den Haag. ‘Zijn zaken op individuele basis misschien gedoemd, elk in een krappe vrijspraak te eindigen’, in samenhang bezien zouden zij tot een veroordeling moeten leiden’. In mijn boek: 'De Dood als machtsmiddel', Moord en doodslag door verpleegkundigen, zal ik nader ingaan op de willekeur van de rechters bij het gebruik van door henzelf verordend psychiatrisch onderzoek. Het was Ton Derksen, emeritus professor wetenschapsfilosofie aan de Universiteit van Nijmegen die de twijfel aan de schuld van Lucia al in 2006 onderbouwde in zijn boek: ' Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling'. ISBN 9085710480. Daarnaast toonde Richard Gill, hoogleraar statistiek Universiteit van Leiden aan dat er sprake was van een onjuiste toepassing van de statistiek bij deze rechtszaak. Zijn conclusies zijn onthutsend te noemen. Zie voor zijn analyse: Lucia: Killed by Innocent Heterogeneity. In een programma van Nova tv van 29 september 2007 werd opnieuw door twee internationale topwetenschappers aangetoond, dat justitie enorme fouten heeft gemaakt en dat Lucia de Berk nooit op basis van het voorhanden zijnde dossier veroordeeld had mogen worden. Zie de uitzending van Nova TV.'Justitie blunderde in zaak Lucia de B.

IS LUCIA DE B. SLACHTOFFER VAN EEN GERECHTELIJKE DWALING?

De Haagse verpleegkundige Lucia de B. zit al zes jaar in de gevangenis en wordt beschouwd als de grootste seriemoordenaar uit de Nederlandse geschiedenis. Ze is veroordeeld voor zeven moorden op baby's en bejaarden en drie pogingen tot moord.

Als het waar is tenminste, want een Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken kijkt nu of er sprake is van een rechterlijke dwaling. Belangrijkste vraag: heeft justitie informatie achtergehouden, die wees op de onschuld van Lucia de B.?

Twee deskundigen bestudeerden voor NOVA de dossierstukken. Hun oordeel: justitie heeft ernstige fouten gemaakt en Lucia de B. had op basis van deze feiten nooit veroordeeld mogen worden.

Op internet is inmiddels een petitie geplaatst waarin nationale en internationale wetenschappers uit verschillende vakgebieden oproepen de zaak te heropenen. Zodra het rapport van de wetenschappers is verschenen, wordt de petitie aangeboden aan Minister van Justitie Hirsch Ballin.

DESKUNDIGE OVER BELANGRIJKSTE BEWIJS IN ZAAK LUCIA DE B.: 'DEZE BABY IS NIET VERGIFTIGD'.

Nova 29 september 2007

Voor het Openbaar Ministerie zou het een groter gezichtsverlies kunnen zijn dan de Schiedamse parkmoord.

Is Lucia de B., veroordeeld als grootste seriemoordenaar in de Nederlandse geschiedenis, dan toch een slachtoffer van ernstige gerechtelijke dwaling?

Twee internationale topwetenschappers keken, in afwachting van het rapport van de commissie Posthumus 2, op verzoek van NOVA naar het dossier. Hun oordeel is helder: justitie heeft enorme fouten gemaakt, en Lucia de B. had op basis van deze informatie nooit veroordeeld mogen worden.

In nationale en internationale wetenschappelijke kringen is al lang veel kritiek op de wijze waarop het Openbaar Ministerie is omgegaan met wetenschappelijke bewijsmiddelen. Sinds oktober vorig jaar doet de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (Posthumus 2) onderzoek naar de zaak van de Haagse verpleegkundige.

Kernvraag van het onderzoek: Heeft Justitie belangrijke informatie niet aan de rechter en getuigedeskundigen voorgelegd? De commissie concentreert zich op het belangrijkste medische bewijs in de zaak van Lucia de B., de vermeende vergiftiging van een baby met het medicijn digoxine. Daarnaast kijkt de commissie primair naar de rol van de statistiek in de rechtszaak.

NOVA sprak met twee wereldvermaarde wetenschappers over de bewijsvoering tegen de Haagse verpleegkundige. Amitava Dasgupta is prof. pathologie aan de universiteit van Houston, Texas. Hij staat bekend als één van dé kenners op het gebied van digoxine. NOVA legde hem het dossier voor, inclusief de ontbrekende stukken die de Nederlandse getuige-deskundige prof De Wolff in de rechtszaak niet heeft gekregen. Het oordeel van Dasgupta is vernietigend:

"Digoxin is not the cause of death for this baby. All the information you gave me, if I intrude it together, all it points out… this baby did not die of digoxin poisoning."

De gevonden hoeveelheid digoxine kan volgens Dasgupta nooit dodelijk zijn geweest. Ook andere lichamelijke kenmerken wijzen volgens hem niet op een acute digoxine vergiftiging. De hoeveelheid digoxine in de lever en de nieren was te laag, na het overlijden was het hart in ontspannen toestand en de baby overleed binnen 6 minuten. Volgens Dasgupta allemaal tekenen dat hier geen sprake is van digoxinevergiftiging.

Philip Dawid is prof. statistiek aan de universiteit van Londen. Hij is gespecialiseerd in het gebruik van statistiek in de rechtszaal. Hij keek naar het werk van de getuigedeskundige in de zaak van Lucia, Henk Elffers. Ook hij kreeg een aantal ontbrekende gegevens, die Elffers niet kreeg. Zijn oordeel is snoeihard:

"Just about every mistake that could be made was made. Absolutely. From not getting professional people to advise in the first place, from not understanding all the subtleties involved in statistical interpretation, from using the wrong data, from manipulating the data, it's really a horror story! ".

Ybo Buruma, voorzitter van de commissie Posthumus II - die in oktober van vorig jaar de opdracht gaf om onderzoek te doen in de zaak van Lucia de B. - vindt dat het onderzoek nu al veel te lang duurt:

"Ik kan me goed voorstellen dat er iets aan de hand is, maar het moet onderzocht worden voordat we dat zeker weten. Niettemin, laten we er gewoon niet moeilijk over doen, het is niet goed dat het zo lang duurt".

En zo begint de zaak van de gestolen koekjes te lijken op de zaak van Lucia de B.

Marjolijn Februari in Volkskrant 1 september 2007

De zaak Lucia de Berk moet worden heropend. Oproep om de petitie te ondertekenen.

Lucia de B. is de enige vrouw die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit. Ze is op 18 juni 2004 door het gerechtshof te Den Haag veroordeeld voor de moord op 7 patiënten en 3 pogingen daartoe. In de rubriek levenslange gevangenisstraf onderdeel Inhoudsopgave Lucia de B. heb ik alle gegevens met betrekking tot deze zaak opgenomen. Sinds de veroordeling van Lucia de B. wordt de bewijsvoering tegen Lucia de B. steeds meer in twijfel getrokken. Zo ontstond er een website Lucia de B. is onschuldig waar wetenschappers en anderen openlijk aangaven te twijfelen aan de manier waarop gegevens zijn geïnterpreteerd en door de rechtbank als schakelbewijs dienden om Lucia de B. te veroordelen tot levenslange gevangenisstraf. Het was Ton Derksen, emeritus professor filosofie aan de Universiteit van Nijmegen die de twijfel verder onderbouwde in zijn boek Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling. ISBN 9085710480. Een en ander is aanleiding geweest om de zaak Lucia de B. aan te melden bij de commissie herziening strafzaken, bekend onder de naam Posthumus II, welke de commissie ook heeft geaccepteerd onder dossiernummernummer 2006/0015. Op 22dec. 2006 , ontving ik van Richard Gill, hoogleraar statistiek Universiteit van Leiden, zijn nadere analyse met betrekking tot de onjuiste toepassing van de statistiek bij deze rechtszaak. Zijn conclusies zijn onthutsend te noemen. Zie voor zijn analyse: Lucia: Killed by Innocent Heterogeneity. Laten we hopen dat een herziening van deze strafzaak in 2007 werkelijkheid zal worden. Zie ook: Lying Statistics Damn Nurse Lucia de B Als u de petitie wilt ondertekenen ga dan naar: The case of Lucia de Berk must be reopened 05070

Lucia de Berk wil meer fysiotherapie

Lucia de Berk wil via een kort geding bereiken dat ze meer fysiotherapie kan krijgen. Lucia, 45 jaar oud, kampt met de gevolgen van een herseninfarct sinds maart 2006. Haar advocaat deelde mee dat ze drie keer fysiotherapie nodig heeft, maar de directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis staat maar twee maal toe per week. De commissie van toezicht van de gevangenis is het volgens de advocaat met Lucia de Berk eens dat de directie ervoor moet zorgen dat zij genoeg fysiotherapie krijgt. Sinds de uitspraak van de commissie eind juni, is er echter volgens de raadsman nog niets verbeterd.

bron ANP. 14 juli 2007

'Engelen des doods' auteur Paula Lampe 'speelt voor eigen rechter'


Al eerder kwam ik een door Paula Lampe geschreven boek tegen ' Het Moeder Teresasyndroom'; het persoonlijke motief in de hupverlening. Dat in het kader van mijn onderzoek voor mijn boek naar moord en doodslag door verpleegkundigen. Lampe schreef een zeer aanbevelenswaardig boek. Met des te meer interesse las ik daarom haar in 2007 verschenen boek: 'Engelen des doods'. In de verwachting dat Lampe opnieuw een aanbevelenswaardig boek zou hebben geschreven. Tot mijn verwondering moet ik constateren dat Lampe helaas daar niet in is geslaagd. De hoofdreden is vooral gelegen in de begeleidende tekst op de voorkant van haar boek. Die luidt: Lucia de B en de andere seriemoordenaars in de gezondheidszorg. De vraag kwam meteen bij me op waarom Lampe deze tekst had opgenomen? Om de verkoop te bevorderen? Want een ieder die op de hoogte is van de ins en outs van de zaak Lucia de B. weet dat de veroordeling van Lucia de B. inmiddels met grote vraagtekens omgeven is. Na lezing van het boek moet ik constateren dat Lampe de zaak Lucia de B. wel gebruikt, en veelvuldig, om haar betoog kracht te geven, maar volstrekt voorbij gaat aan de ontwikkelingen van de zaak sindsdien. Uit alles blijkt dat ze het al in 2006 verschenen boek van Ton Derksen: 'Reconstructie van een gerechtelijke dwaling' bij het schrijven van het boek niet heeft geraadpleegd.

In december 2006 schreef ik de volgende bijdrage op de indexpagina van www.blikopdewereld.nl

Onjuiste toepassing statistiek leidde tot levenslange gevangenisstraf van Lucia de B


Lucia de B. is de enige vrouw die in Nederland een levenslange gevangenisstraf uitzit. Ze is op 18 juni 2004 door het gerechtshof te Den Haag veroordeeld voor de moord op 7 patiënten en 3 pogingen daartoe. In de rubriek levenslange gevangenisstraf onderdeel Inhoudsopgave Lucia de B. heb ik alle gegevens met betrekking tot deze zaak opgenomen. Sinds de veroordeling van Lucia de B. wordt de bewijsvoering tegen Lucia de B. steeds meer in twijfel getrokken. Zo ontstond er een website Lucia de B. is onschuldig waar wetenschappers en anderen openlijk aangaven te twijfelen aan de manier waarop gegevens zijn geïnterpreteerd en door de rechtbank als schakelbewijs dienden om Lucia de B. te veroordelen tot levenslange gevangenisstraf. Het was Ton Derksen, emeritus professor filosofie aan de Universiteit van Nijmegen die de twijfel verder onderbouwde in zijn boek Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling. ISBN 9085710480. Een en ander is aanleiding geweest om de zaak Lucia de B. aan te melden bij de commissie herziening strafzaken, bekend onder de naam Posthumus II, welke de commissie ook heeft geaccepteerd onder dossiernummernummer 2006/0015. Vandaag, 22dec. 2006 , ontving ik van Richard Hill, hoogleraar statistiek Universiteit van Leiden, zijn nadere analyse met betrekking tot de onjuiste toepassing van de statistiek bij deze rechtszaak. Zijn conclusies zijn onthutsend te noemen. Zie voor zijn analyse: Lucia: Killed by Innocent Heterogeneity. Laten we hopen dat een herziening van deze strafzaak in 2007 werkelijkheid zal worden. Zie ook: Lying Statistics Damn Nurse Lucia de B .221206

Paula Lampe heeft daardoor zichzelf geen dienst bewezen. Onbegrijpelijk is het dat ze niet heeft meegekregen dat de Leidse toxicoloog Freek de Wolf, een van de belangrijkste getuige-deskundigen in de zaak, betwijfelt of het hof haar terecht tot levenslang heeft veroordeeld. Ergerlijk is het echter dat de auteur argumenten gebruikt die aantoonbaar onjuist zijn. Het zorgen voor haar zieke Opa wordt als verdacht gekenmerkt(..). En in de boekenkast van Lucia de B. bevinden zich boeken over seriemoordenaars waarin passages zijn onderstreept. Die passages vertonen verdacht veel overeenkomst met de aanklachten tegen Lucia de B.(..). Die komen ook in mijn boekenkast voor, en ook met passages die zijn onderstreept... Helemaal te bont maakt Paula Lampe het als ze op pagina 150 als onderdeel van haar conclusie meent het volgende te moeten opmerken; " Mocht Lucia de B. ooit door heropening van haar rechtszaak worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, dan betekent dit niet per definitie dat zij onschuldig is". Over tunnelvisie gesproken. Naar mijn idee is het in ons land toch een uitgemaakte zaak dat zonder bewijs iemand niet mag worden veroordeeld. En juist in de bewijsvoering blijkt een en ander niet te kloppen. Tenslotte is het jammer te noemen dat je daardoor de rest van het boek toch kritischer gaat lezen. Wat de denken van de opmerkingen ten aanzien van de zaak Frans Hooijmaijers de 'Broeder des Doods' die in 1976 in hoger beroep veroordeeld wordt tot achttien jaar gevangenisstraf. Lampe schrijft over Frans H. : "Een simpel rekensommetje leert dat hij omstreeks 1986 is vrijgekomen, dat hij in 1988 weer de verpleging in kon en als we boffen zit hij nu in de VUT". Jammer dat Paula Lampe zo tendentieus schrijft. Frans Hooijmaijers werd in 1987 vrijgelaten en is precies dertig jaar na zijn veroordeling overleden in 2006. Op die zaak kom ik in mijn nog te schrijven boek, nog nader terug. 020607

Zaak Lucia de B. naar commissie-Posthumus II

Het Openbaar Ministerie laat door de commissie Evaluatie afgesloten strafzaken (Posthumus II) onderzoeken of de Haagse verpleegkundige Lucia de B. terecht veroordeeld is voor moord. Zij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor het doden van zeven patiënten tussen 1997 en 2001.

De veroordeling van Lucia de B. is gebaseerd op twee concrete sterfgevallen. Dat leidde vervolgens tot een zogenaamd schakelbewijs. Lucia de B. was opvallend aanwezig als iemand stierf. Het is wetenschapsfilosoof Ton Derksen die in een boek Lucia de B.: Reconstructie van een gerechtelijke dwaling laat zien dat het bewijs flinterdun is. Het gerechtshof in den Haag heeft zich laten leiden door negatieve beeldvorming, ondeugdelijk gebruik van statistiek, onjuist geïnterpreteerde medische gegevens en een kwaadwillende lezing van het dagboek van Lucia de B. Zie voor alle achtergronden mijn rubriek: Levenslange gevangenisstraf onderdeel Lucia de B.. Zie ook de speciale site Lucia is onschuldig

Boek over Lucia de B. niet uit de handel

Rechtbank Amsterdam, 12 oktober 2006 - De voorzieningenrechter heeft vandaag besloten dat het boek met de titel "Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling", niet uit de handel hoeft te worden genomen.
In dit boek, dat is geschreven door gedaagde, wordt de voornaam van de dochter van eisers genoemd, een van de (vermeende) slachtoffers van Lucia de B. Tevens is in het boek medische informatie over de dochter van eisers opgenomen. De vordering van eisers - gebaseerd op schending van hun privacy - die er onder meer op ziet het boek uit de handel te nemen wordt afgewezen. In de gegeven omstandigheden weegt de vrijheid van meningsuiting van de schrijver van het boek zwaarder dan het privacybelang van eisers. Hierbij is van belang dat de voornaam van de dochter van eisers reeds in tal van publicaties is opgenomen en dat de gebruikte medische informatie afkomstig is uit het (openbare) arrest van het gerechtshof Den Haag.


LJ Nummer: AZ0029

Getuige in zaak-Lucia de B. uit nu twijfel

De twijfels aan de schuld van een seriemoordenaar

Maarten 't Hart wilde wat doen voor Lucia

Schrijver onthult dat getuige-deskundige twijfelt over moordzaak

Correctie: In het artikel wordt hoogleraar Ton Derksen geciteerd, die naar aanleiding van hartonderzoek na een sterfgeval zou hebben gezegd:'Maar het was De Wolff niet verteld dat het hart normaal was."Dat had moeten zijn: "Het was de Wolff niet verteld dat het hart niet gecontraheerd was." Daarmee is niet gezegd dat het hart normaal was, wel dat de samentrekking van het hart die samenhangt met acute vergiftiging niet is vastgesteld. NRC 0910-06

Een hedendaags heksenproces Maarten 't Hart in NRC zaterdag 7 oktober 2006

 

14 maart 2006

Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen Haagse verpleegster Lucia de B

Samenvatting door griffier van de Hoge Raad (buiten verantwoordelijkheid van de Hoge Raad).

Uitspraak rechtbank Den Haag:


De rechtbank heeft verdachte op 24 maart 2003 veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens vier moorden en twee pogingen tot moord, alsmede wegens het onder ede een valse verklaring afleggen, valsheid in geschriften, diefstal en verduistering.

Zie Rechtbank Den Haag

Uitspraak hof Den Haag:


Het hof heeft haar op 18 juni 2004 in hoger beroep niet alleen veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf, maar daarnaast tbs met dwangverpleging gelast, wegens zeven moorden en drie pogingen daartoe, maar ook wegens het onder ede een valse verklaring afleggen, valsheid in geschriften en diefstal en verduistering. Zij is door het hof vrijgesproken van onder meer acht gevallen van moord dan wel poging tot moord.

De bewezenverklaring door het hof van de levensdelicten:


Deze komt erop neer dat de verdachte:
a) in de periode van 18 september 2000 tot 4 september 2001, toen zij als verpleegkundige werkte in het Juliana kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag, vier kinderen om het leven heeft gebracht en ten aanzien van drie kinderen een poging tot moord heeft begaan;
b) in de maand november 1997, toen zij als uitzendkracht als verpleegkundige werkzaam was in het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ) in Den Haag, twee bejaarde patiënten heeft vermoord en
c) op 9 mei 1997, toen zij als leerling-verpleegkundige stage liep in het Leijenburg-ziekenhuis in Den Haag, een 87-jarige vrouw om het leven heeft gebracht.
De onder a) bedoelde kinderen lagen op unit 1 van het JKZ, een afdeling voor medium care, met uitzondering van één slachtoffer dat op de Intensive Care/High Care (IC/HC) was opgenomen; op die afdeling liep de verdachte toen stage in het kader van haar opleiding tot kinderverpleegkundige. De volwassen slachtoffers waren opgenomen op verpleegafdelingen.
In twee gevallen heeft het hof vastgesteld dat de dood of het levensbedreigende incident het gevolg is geweest van vergiftiging. Verder was in alle gevallen sprake van een plotseling, medisch onverklaarbaar overlijden of incident, dat zich telkens heeft voorgedaan terwijl of kort nadat de verdachte op de desbetreffende afdeling dienst had.
Het hof heeft onder meer gebruik gemaakt van zogenaamd schakelbewijs, hetgeen in dit geval het volgende inhoudt. Na te hebben vastgesteld dat de verdachte opzettelijk en met voorbedachte raad twee slachtoffers heeft vergiftigd en zich aldus schuldig heeft gemaakt aan een moord en een poging tot moord, heeft het hof die vaststelling een rol laten spelen bij het bewijs van de overige levensdelicten. Die soortgelijke feiten zijn in een vergelijkbare context gepleegd. Zie Gerechtshof Den Haag

Cassatieberoep bij de Hoge Raad:


De verdachte heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van het hof Den Haag.
Namens de verdachte hebben mr. A.A. Franken en mr. A.E.M. Röttgering, beiden advocaat in Amsterdam, geklaagd over de bewijsvoering van de moorden en de pogingen daartoe en over de sanctieoplegging en de motivering daarvan. Voorts klagen zij over de sanctieoplegging met onder meer de klacht dat het opleggen van levenslange gevangenisstraf in combinatie met tbs niet mogelijk is.
Op 25 oktober 2005 heeft procureur-generaal mr. J.W. Fokkens in zijn conclusie de Hoge Raad geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen.

Uitspraak Hoge Raad:


In zijn uitspraak van 14 maart 2006 heeft de Hoge Raad de klachten over de bewijsvoering verworpen.
De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat de motivering van de strafbaarheid (toerekeningsvatbaarheid) van de verdachte niet zonder meer in overeenstemming is te brengen met hetgeen het hof heeft overwogen over de sanctieoplegging.
Voorts heeft de Hoge Raad beslist dat het opleggen van levenslange gevangenisstraf in combinatie met tbs niet mogelijk is.

Gevolgen van deze uitspraak:


Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft tot gevolg dat de beslissing van het hof Den Haag in stand blijft, met uitzondering van de beslissing over de strafbaarheid (toerekeningsvatbaarheid) van de verdachte en de sanctieoplegging.
De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het hof Amsterdam.
Dit hof zal opnieuw een onderzoek moeten doen naar de strafbaarheid (toerekeningsvatbaarheid) van de verdachte en de op te leggen straf en/of maatregel en op die punten nieuwe beslissingen dienen te geven.
De bewijsvraag zal door het hof Amsterdam niet opnieuw kunnen worden onderzocht.

Zie uitspraak Hoge Raad: Cassatie Hoge Raad

Lucia de B aanvullende documenten

17 december 2005

Twijfels aan schuld Lucia de B

De twijfels aan de schuld van een seriemoordenaar + reactie van Prof. Dr. F.A. de Wolff Toxicoloog ( 31 december 2005).

Inmiddels heb ik in het gastenboek van mijn site een bericht aangetroffen van Frans de Noo.

Zijn vrouw en haar broers zijn bezig Lucia nog een kans te geven. Hun intentie is om in contact te komen met mensen die ontlastende informatie over Lucia kunnen vertellen. Men stelt dat 'hoewel de politie en juristen kasten vol materiaal verzameld hebben, is de hoeveelheid ontlastende informatie zeer klein en naar het lijkt stelselmatig genegeerd'.

Men heeft een website geopend www.luciadeb.nl waar men informatie kan vinden en eventueel kan verstrekken. Mensen kunnen ook reageren door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 

In het boekje van Marjan Enzlin met als titel "ALLE SCHIJN TEGEN" wordt door haar een weergave gegeven van het proces tegen de voor seriemoord veroordeelde verpleegkundige Lucia de B.bij de rechtbank in Den Haag. ISBN 9031341657.


Alle schijn tegen - Marjan Enzlin

Het eerste proces tegen de voor seriemoord veroordeelde verpleegkundige Lucia de B. Inmiddels loopt de hoger beroep rechtszaak tegen Lucia de B.

In September 2001 begint de publiciteit rondom de Haagse verpleegkundige Lucia de B.
In het Juliana Kinderziekenhuis in Den-Haag is een baby onder verdachte omstandigheden overleden en men denkt dat zij er iets mee te maken heeft. Lucia wordt geschorst, en er volgen andere onderzoeken. De justitie stuit op meer verdachte sterfgevallen.
Iedere keer weer overleed zo’n patiënt als Lucia dienst had.

Zo blijkt zij verdacht van dertien moorden en vijf pogingen tot moord. Niet in al deze situaties was er genoeg bewijs tegen Lucia.
In maart van dit jaar is zij veroordeeld tot levenslang wegens moord en poging tot moord in een aantal van deze gevallen.

Alle schijn tegen beschrijft het proces van de verpleegkundige maar ook de achtergronden van Lucia. Wie is zij, waar komt zij vandaan, wat heeft zij zelf in haar leven meegemaakt. Kunnen deze gebeurtenissen de daden verklaren, waarvan ze verdacht wordt?
Het boek zet je ook aan het denken. Hoe heeft zoiets kunnen gebeuren? Hoe ervaren verpleegkundigen deze zaak, werpt dit een schaduw over hun beroep?
En wat betekent het voor patiënten? Zijn die door deze gebeurtenis angstiger om naar het ziekenhuis te gaan?

Ook wordt in het boekje aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis ligt. Want de ziekenhuisdirecteuren vragen zich ook af hoe het een en ander heeft kunnen gebeuren. Zijn zulke situaties te voorkomen?
Dat Lucia is veroordeeld wil niet zeggen dat hiermee de kous af is. Verpleegkundigen gaan iedere dag om met leven en dood. Ze moeten zich realiseren dat een kritische houding ten opzichte van zichzelf en hun collega’s noodzakelijk is.
Zoiets mag nooit meer gebeuren!!

Marjan Enzlin auteur van dit boekje is journaliste en verpleegkundige.
Het boekje is zeer de moeite waard om te lezen. Niet alleen voor verpleegkundigen maar voor iedereen die de zaak van Lucia de B heeft gevolgd.

Informatie
Titel: Alle schijn tegen
Auteur: Marjan Enzlin
Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum
ISBN: 90-313-4165-7

De zaak in hoger beroep komt er dus niet in voor. In De Telegraaf van zaterdag 12 juli 2003 wordt door René Steenhorst de uitgave van Majan Enzlin van commentaar voorzien.

Aanvulling:

Recensie

Dit boekje geeft een journalistiek overzicht van het strafproces tegen de Haagse verpleegkundige Lucie de B. die door de rechtbank tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld wegens moord op vier patiënten en poging tot moord op drie andere. Nieuwe informatie is in dit boekje niet te vinden, maar het geeft wel een handzame en leesbare samenvatting van wat al uit de publieke media bekend was. Het boekje is neutraal-beschrijvend, maar de titel geeft wel aan dat aan veroordeling eigenlijk niet viel te ontkomen. De persoon van Lucie wordt niet veel begrijpelijker uit dit boekje. Zij lijkt een getraumatiseerde vrouw met een sterke en manipulatieve persoonlijkheid. Veel lering biedt het verhaal ook niet buiten de wenselijkheid schooldiploma's op echtheid te controleren, bij sollicitaties referenties na te trekken en alert te zijn op wat collega's doen. Behandeling van de zaak in hoger beroep moet nog volgen. Het is goed dat dit verhaal nu helemaal is uitgeschreven. Welke les er uit te trekken valt en of drama's als deze kunnen worden voorkomen, is nog niet duidelijk.

© Biblion, Leidschendam, Mr. dr. D.P. Engberts