We hebben 148 gasten online

1) Kenmerken van een rechtsstaat

Gepost in Strafrecht in Historie

 

1.1 Inleiding

We moeten constateren dat er in de wereld politiestaten bestaan. Gelukkig leven we in Nederland in een rechtsstaat waarin de rechten van de burgers worden gewaarborgd.Maar ook in Nederland hebben we te maken met ontwikkelingen die onze persoonlijke vrijheid kunnen bedreigen. Een paar voorbeelden:.

De persoonlijke gegevens - naam, leeftijd, beroep, godsdienst, burgerlijke staat, strafblad - van alle Nederlanders liggen opgeslagen in computers en overheidsinstellingen als politie en sociale diensten kunnen daarover gemakkelijk beschikken.

 

prive gegevens

www.cpbweb.nl

In Nederland ziet het College bescherming persoonsgegevens toe op de bescherming van de persoonsgegevens.
Wetten
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen.

Het CBP houdt in het bijzonder toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP), de Wet politieregisters (Wpolr) en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA).

Mensen die een sociale uitkering krijgen worden, zo blijkt uit allerlei informatie, extra in de gaten gehouden. Zij worden danig gecontroleerd op fraude en zij moeten goed op hun tellen passen, want verklikkers vinden dikwijls een gewillig oor bij ambtenaren van de sociale dienst.

Er zijn redenen genoeg om ons af te vragen hoe onze rechtsstaat is ingericht en welke problemen zich daarbij voordoen.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
DE KENMERKEN VAN EEN RECHTSSTAAT
DE BASIS VAN ONZE RECHTSSTAAT
BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID

1.2 KENMERKEN VAN EEN RECHTSSTAAT

In november 1982 vond er in Duitsland een proces plaats dat door kranten in veel landen beschreven werd als het proces van de eeuw. Marianne Bachmeier stond terecht op beschuldiging van moord. Wat was er gebeurd?In mei 1980 lokte de werkloze slager Klaus Grabowski het zevenjarig dochtertje van Marianne mee en vermoordde het kind. De politie kwam Klaus Grabowski op het spoor, arresteerde hem en leidde hem in maart 1981 voor de rechter in LübeckDe verdachte werd echter nooit berecht. Marianne Bachmeier zat ook in de zaal. Zij wachtte het vonnis niet af maar trok een pistool en schoot de moordenaar van haar dochtertje ter plekke dood; er was met ‘gelijke munt’ terugbetaald. De politie arresteerde Marianne onmiddellijk en in 1982 kwam zij, ook in I,übeck. voor de rechter. Deze kon niets anders doen dan haar instaat staat van beschuldiging stellen, ondanks de vele protesten uit de samenleving. Stond Marianne niet in haar recht, toen zij afrekende met die moordenaar? Nee, zegt de wet.iemand die opzettelijk doodt,staat niet in zijn recht. Die moet gestraft worden; en alleen de rechter kan straffenIn elk land bestaan regels waaraan de burgers zich moeten houden en op overtreding van die regels staat straf.De grote vraag is natuurlijk wie stelt die regels op? In Nederland doen dan de REGERING en STATEN GENERAAL. De regering kan ook wetgeving maken zonder de medewerking van de Staten Generaal echter wel binnen het door het parlement vastgestelde kader. Zo’n wet noemen we een ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR (AmvB) als zij voor veel mensen geldt, en een KONINKLIJK BESLUIT ( kb) als zij één persoon betreft (b.v. bij een burgemeestersbenoeming) Ook de lagere overheden ( provincie en gemeente) kunnen wetgeving maken. Een voorbeeld hiervan is de algemene politieverordening (APV) die elke gemeente maakt. De gemeente of provincie mag echter alleen regels maken die betrekking hebben op het terrein van de gemeente of provincie. Alle andere onderwerpen worden aan de centrale overheid overgelaten. Verder mogen verordeningen niet in strijd zijn met formele wetten.Beginselen van de rechtsstaat:1. Grondwet2. Legaliteitsbeginsel (gebonden zijn aan de wet)3. Duidelijke scheiding van de machten4. Wetgeving komt tot stand in samenwerking met de volksvertegenwoordiging 5. Onafhankelijke rechtspraak6. Grondrechten en vrijheidsrechten van burgers zijn omschreven en gewaarborgd Iedere Nederlander weet dat regels noodzakelijk zijn. Bovendien beschermen die regels ons ook.Zo zijn er regels op allerlei terreinen van de samenleving en dat stelsel van WETTEN, VERORDENINGEN en BESLUITEN noemen we de RECHTSORDEDe opgestelde wetten en regels zijn bedacht om in onze samenleving een chaos te voorkomen maar ze dienen ook en vooral om het individu te beschermen..

Er zijn mensen die vinden dat er sprake is van een rechtstaat als alles netjes volgens de met meerderheid vastgestelde regels gebeurt.

deel 1 parlementdeel 1 staten generaal
 
Als de WETGEVENDE MACHT wetten maakt, de UITVOERENDE MACHT ze keurig uitvoert en de RECHTELIJKE MACHT oordeelt als regels overtreden zijn.Niet iedereen is daar tevreden mee. Er zijn mensen die vinden dat genomen besluiten ook in overeenstemming moeten zijn met je gevoel van rechtvaardigheid.Het probleem daarbij is natuurlijk wel of wetten altijd voor iederéén rechtvaardig kunnen zijn. Hogere regelingen gaan altijd voor lagere regelingen. Van Hoog naar Laag ziet het er zo uit:
  • verdrag
  • grondwet en andere formele wetten
  • AmvB’s en KB’s
  • Provinciale verordeningen
  • Gemeentelijke verordeningen

1.3 Vragen en opdrachten:

1) Leg uit dat ‘eigen recht’ niet thuishoort in een rechtstaat.

2) Noem vijf voorbeelden van het dagelijks leven waarvoor regels (wetten) opgesteld moeten worden.

3) Op welke manier kunnen we invloed uitoefenen op het vaststellen van regels?

4) Geef een beschrijving van het begrip RECHTSORDE.

5) Noem de 6 beginselen van de rechtstaat.

6) Moet iedereen altijd de wet naleven? Motiveer je antwoord.

7) Moet de regering altijd rekening houden met de wensen van het Parlement bij de wetgeving?

8) Wie beschermt in Nederland de persoonsgegevens?