We hebben 86 gasten online

2) De basis van onze rechtsstaat

Gepost in Strafrecht in Historie

2.1 De basis van onze Rechtsstaat 2.2 De rechtelijke macht 2.3 Vragen en opdrachten

2.1 De basis van onze rechtsspraak

Iedere Nederlandse burger heeft rechten en plichten. De meest belangrijke rechten worden GRONDRECHTEN genoemd. Zonder deze rechten kan een mens niet als volwaardig mens bestaan. Het gaat hierbij vooral om vrijheid van meningsuitingen vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging en vergadering, recht op bescherming van de persoon en van de goederen die iemand bezit. Allerlei rechten worden van deze grondrechten afgeleid. Er zijn ook plichten. Men moet b.v belasting betalen. Sinds 1900 is er leerplicht; ouders die hun kinderen niet naar school. sturen zijn strafbaar. De fundamentele rechten en plichten zijn omschreven in de GRONDWET. De Grondwet is de basis van de hele wetgeving. De nadere uitwerking vinden we in de wetten die van de Grondwet zijn afgeleid: bijvoorbeeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafrecht, de Huurwet, Belastingwetten. De Grondwet is ook de basis van onze rechtsstaat; als de Grondwet verdwijnt, dan hebben we ook geen rechtsstaat meer. Een grondwet moet ook niet al te gemakkelijk gewijzigd kunnen worden. Bij ons kan de Grondwet pas gewijzigd worden na raadpleging van het Nederlandse volk. Dit gebeurt meestal bij de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De kiezers kunnen dan op die afgevaardigden stemmen, die zijn of haar mening over voorgestelde wijzigingen deelt. Bovendien kan de nieuwe Kamer de wijzigingen alleen aannemen of' verwerpen met een twee derde meerderheid. thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke, auteur van de grondwet van 1848.

Wie bepaalt welke onze rechten en plichten zijn? ' In onze democratische rechtsstaat stelt onze VOLKSVERTEGENWOORDIGING ons PARLEMENT de regels vast waaraan iedere Nederlander zich moet houden. Die volksvertegenwoordigers kiezen we zelf en je kunt zeggen dat wij indirect zelf onze regels vaststellen. Dat klinkt heel fraai, maar als je in de samenleving je oor te luisteren legt dan is lang niet iedereen blij met de wetten die worden opgesteld. In ons democratisch systeem is dat een heel begrijpelijk verschijnsel. In onze democratie werk je met meerderheden. En het 'is een goed democratisch gebruik je bij een besluit van de meerderheid neer te leggen. Door te gaan stemmen kun je mensen in de Volksvertegenwoordiging krijgen die jouw standpunt uitdragen. Wie zorgt ervoor dat iedere Nederlander zich ook aan de spelregels van de samenleving houdt? De politie is er om de burgers te beschermen en heeft twee taken: - hulpverlening aan de burger en het voorkomen van misdaad: - het opsporen en inrekenen van mensen die op het verkeerde pad zijn geraakt.

2.2 DE RECHTELIJKE MACHT

Wat gebeurt er als je de openbare orde verstoort of je wettelijke plichten niet nakomt? Een antwoord op die vraag is niet zo eenvoudig. In bepaalde gevallen kom je dan in aanraking met de rechter. We onderscheiden verschillende vormen van rechtspraak: - DE BURGERLIJKE (CIVIELE) RECHTSPRAAK; -DE STRAFRECHTSPRAAK; - DE ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK . De BURGERLIJKE RECHTSPRAAK regelt in het bijzonder geschillen tussen burgers onderling. Er staan dus twee partijen tegenover elkaar die een geschil hebben over particuliere belangen. Zo'n geschil kan bijvoorbeeld ontstaan als een klant niet betaalt voor een geleverde wasmachine. Als dit soort geschillen niet in onderling overleg opgelost kan worden, kan de hulp van de rechter worden ingeroepen. Deze doet dan na een civiel of burgerlijk proces een officiële uitspraak. De STRAFRECHTSPRAAK verloopt op een heel andere manier. Bij een strafproces staan tegenover elkaar de staat, vertegenwoordigd door iemand van het OPENBAAR MINISTERIE , en de verdachte, bijgestaan door een advocaat. Zie voor meer informatie over het OPENBAAR MINISTERIE de site www.om.nlNiet iedere verdachte hoeft voor de rechter te verschijnen. Minder ernstige feiten kan het OM zelf afdoen door middel van een transactievoorstel (ook wel: schikking). Betaalt de verdachte deze transactie niet, dan moet hij of zij alsnog naar de rechter. Een aantal zaken die door de politie naar het OM wordt gestuurd, wordt terzijde gelegd (geseponeerd). Zaken worden geseponeerd omdat er niet genoeg bewijs is of omdat het begane feit niet strafbaar is. Voor bepaalde overtredingen kan de politie, namens de officier, een transactievoorstel doen aan een verdachte. Het gaat bij een strafproces om de beoordeling van misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn feiten die in strijd zijn met de rechtsbeginselen die algemeen aanvaard worden, zoals moord, mishandeling en diefstal. Overtredingen zijn feiten die door de wet verboden zijn, maar die niet altijd in strijd zijn met het rechtsbewustzijn, bijvoorbeeld op een fiets rijden zonder bel of achterlicht. We spreken van ADMINISTRATIEVE RECHTSPRAAK wanneer er sprake is van een geschil tussen burger en overheid. Wanneer bijvoorbeeld het college van BURGEMEESTER en WETHOUDERS een inwoner van de gemeente een bouwvergunning weigert, dan kan deze inwoner daartegen in beroep gaan bij de gemeenteraad, vervolgens bij GEDEPUTEERDE STATEN en tenslotte bij de RAAD van STATE Geschillen die voor de rechter komen worden niet allemaal door dezelfde rechtbank afgehandeld. We onderscheiden vier verschillende soorten rechtbanken: KANTONGERECHTEN , ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN, GERECHTSHOVEN en de HOGE RAAD.

Naar de kantonrechter

Wat kunt u verwachten als u een dagvaarding krijgt om bij de kantonrechter te verschijnen?

Welke zaken behandelt de kantonrechter?
De kantonrechter behandelt zaken die gaan om een bedrag van maximaal € 5.000,-. De kantonrechter behandelt ook alle arbeidszaken en huurzaken, ongeacht de hoogte van de vordering.

Advocaat verplicht?
In een kantonrechtersprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. U mag ook zelf in persoon procederen of dit overlaten aan iemand anders die u machtigt om de procedure te voeren. Deze andere persoon kan een jurist zijn, maar dat hoeft niet. U kunt bijvoorbeeld ook een vriend of familielid vragen u te vertegenwoordigen.

Bij een bedrag boven de € 5.000, - komt de zaak voor bij de (gewone) civiele rechter van de rechtbank. Dan moet men een advocaat inschakelen.

Wat kunt u doen als u een dagvaarding heeft ontvangen?
Een civiele procedure begint meestal met een dagvaarding. Degene die de procedure start, de eiser, stuurt via een deurwaarder een dagvaarding. De persoon aan wie de dagvaarding is gericht wordt de gedaagde genoemd. Na het ontvangen van de dagvaarding heeft de gedaagde het recht om zijn kant van de zaak toe te lichten voor de kantonrechter. Hoe dit in zijn werk gaat, ziet u in de film over de rolzitting bij de kantonrechter. Als u een dagvaarding heeft ontvangen kunt u drie dingen doen:
  • U kunt op papier zetten waarom u het niet eens bent met de eis. Dit heet verweer. U hoeft dan niet naar de rolzitting te komen
  • U kunt naar de rolzitting gaan om de kantonrechter te vertellen waarom u het niet eens bent met de eis.
  • U kunt natuurlijk ook niets doen. De eisende partij zal dan gelijk krijgen van de kantonrechter.
Wat is een rolzitting?
Tijdens een rolzitting bekijkt de kantonrechter hoe zaken ervoor staan. Naar aanleiding van deze zitting beslist de rechter hoe de procedure verder gaat. Er zijn twee mogelijkheden:
  • De eerste mogelijkheid is dat de eisende partij schriftelijk mag reageren op uw verweer. Daar mag u dan later óók weer op reageren.
  • De tweede mogelijkheid is dat de kantonrechter u en de tegenpartij uitnodigt voor een hoorzitting. Dat heet officieel een ‘comparitie van partijen’. De zaak wordt daar helemaal doorgesproken en de rechter zal vragen stellen. De rechter zal ook onderzoeken of er een minnelijke schikking tussen partijen mogelijk is.
Uitspraak
De kantonrechter doet meestal een week of vier na de zitting schriftelijk uitspraak. Tegen de uitspraken over een vordering van meer dan € 1.750,- kunnen mensen in hoger beroep gaan bij een gerechtshof.

Juridisch advies
Ook al is het mogelijk om zelf - dus zonder advocaat of jurist - te procederen, u doet er verstandig aan juridisch advies in te winnen en u in de procedure te laten bijstaan door een deskundig persoon. Vaak zijn meerdere juridische verweren mogelijk, een jurist van JuroFoon kan u daarbij helpen. U vergroot daarmee uw kansen op een succesvolle afloop van de juridische procedure.

Zie ook:
http://www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter/De+kantonrechter/ Het is de bedoeling dat over enkele jaren de kantongerechten gaan verdwijnen. Hun taak zal worden overgenomen door rechtbanken. Tot dan oordeelt de rechtbank over belangrijke burgerlijke en strafzaken (misdrijven) en ook in hoger vonnissen van de kantonrechter. Gerechtshoven oordelen in ‘hoger' beroep over vonnissen van de rechtbanken. Hoger beroep ‘appel’ is slechts één keer mogelijk.De zaak wordt helemaal opnieuw onderzocht alle feiten worden opnieuw nagegaan en de getuigen zonodig opnieuw gehoord. DE HOGE RAAD houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met CASSATIERECHTSPRAAK.Hierbij gaat het niet om het opnieuw onderzoeken van de feiten maar of het recht op de juiste manier is toegepast.Cassatie kan uitsluitend leiden tot vernietiging van een vonnis en niet tot een wijziging ervan. De lagere rechters moeten zich dan opnieuw over de zaak buigen.Zie voor meer gegevens Hoge Raad de volgende site: http://www.rechtspraak.nl/hoge_raad/main.htm 2.3 Vragen en opdrachten: 1) De rechten en plichten van de Nederlandse staatsburger zijn grondwettelijk vastgelegd. Wordt hiermee de menselijke vrijheid beperkt? 2) Waarom heeft de wetgever er voor gezorgd dat de Grondwet moeilijk veranderd kan worden? 3) Beschrijf hoe de wijziging van de Grondwet kan plaatsvinden. 4) Wie legde met de herziene grondwet van 1848 de basis van onze parlementaire democratie?5) Wat is het belangrijkste kenmerk van de civiele rechtspraak? 6) Wat is het doel van de administratieve rechtspraak? 7) Wie staan er in een strafproceszaak tegenover elkaar?8) Wie vertegenwoordigt de Staat in een strafproceszaak? 9) Worden alle overtredingen van de wet vervolgd? 10) Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding? 11) Geef het verschil aan tussen een cassatie uitspraak en een uitspraak in hoger beroep. 12) Als iemand door de Arrondissementsrechtbank is veroordeeld waar kan hij dan in beroep gaan tegen het vonnis?