We hebben 298 gasten online

De zaak Ina Post Deel 8

Gepost in Strafzaken

 

De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken adviseert de zaak Ina Post opnieuw te onderzoeken 131006

De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken adviseert het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie deze zaak opnieuw te onderzoeken. Deze Commissie is ingesteld naar aanleiding van de evaluatie van de zaak die bekend staat als de Schiedamse parkmoord. Dit is de tweede zaak waarin tot onderzoek wordt geadviseerd.

Onderzoek Commissie evaluatie afgesloten strafzaken

13 oktober 2006 - Openbaar Ministerie

De Toegangscommissie (TC) van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd een afgedane strafzaak aan een evaluatie te onderwerpen. De TC benadrukt daarbij dat dit advies tot nader onderzoek niet gelijk staat aan het oordeel dat er zich manco's hebben voorgedaan in het strafrechtelijk onderzoek of de presentatie van het bewijs ter zitting. Wel komen uit de nadere informatie die is verstrekt punten naar voren waarvan naar het oordeel van de TC nader moet worden onderzocht of, en zo ja hoe, deze in het verrichte opsporingsonderzoek aan de orde zijn geweest.

Het College heeft het advies overgenomen.

Het betreft een zaak waarbij de verdachte in 1987 door het hof Den Haag is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar wegens doodslag en valsheid in geschrift. Deze straf is reeds geruime tijd geleden uitgezeten. De zaak is aangedragen door prof. P.J. van Koppen, mede namens zijn collega's prof. H.F.M. Crombag en prof. H. Israëls.

Het College heeft een driemanschap uit de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken geformeerd en gevraagd om op basis van de aangedragen informatie met een onderzoeksvoorstel te komen. Het driemanschap bestaat uit mr. C.A. van Beuningen, advocaat-generaal bij het ressortsparket te Amsterdam, prof. mr. C.P.M. Cleiren, hoogleraar straf- en strafprocesrecht in Leiden en H. Jansen, voormalig hoofd Centrale Recherche politie Rotterdam. Op dit moment is niet te voorzien hoeveel tijd het onderzoek zal vergen.

Voorgeschiedenis

Naar aanleiding van de toezegging van de minister van Justitie tijdens het kamerdebat van 15 september 2005 over het evaluatierapport van de Schiedammer parkmoord heeft het College de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken ingesteld. Het instellingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 april 2006 (nr. 74). Doel van de commissie is om door middel van onderzoek na te gaan of zich in een specifieke strafzaak in de opsporing, vervolging en/of de presentatie van het bewijs ter terechtzitting ernstige manco's hebben voorgedaan die een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg hebben gestaan. Om staatsrechtelijke redenen blijft de rol van de zittende magistratuur in dit onderzoek buiten beschouwing.

De commissie bestaat uit een pool van advocaten-generaal, strafrechtswetenschappers, (oud-) politiefunctionarissen en (oud-) advocaten. Uit deze pool wordt voor elk toegewezen voorstel een driemanschap geformeerd dat het onderzoek uitvoert. Er is een vaste toegangscommissie onder voorzitterschap van prof. Y. Buruma, die het College adviseert of er aanleiding is om nader onderzoek in te stellen.