We hebben 218 gasten online

Verlenging TBS Goran P. Rechtbank Arnhem

Gepost in Strafzaken

LJN: BL6537, Rechtbank Arnhem , 05/091484-03  
 
Datum uitspraak: 05-03-2010
Datum publicatie: 05-03-2010
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Raadkamer
Inhoudsindicatie: Verlenging termijn van terbeschikkingstelling met 2 jaar.
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl
 Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM 

Sector strafrecht 

Meervoudige raadkamer 

Parketnummer  : 05/091484-03 
Datum zitting  : 19 februari 2010 
Datum uitspraak  : 5 maart 2010 

In de zaak van 

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem 

tegen 

naam  : [betrokkene] 
geboren op  : [geboortedatum] te [geboorteplaats], 
thans verblijvende te FPC Dr. S. van Mesdag te Groningen. 

Raadsman  : mr. M.J.J.E. Stassen, advocaat te Tilburg. 

Procedure 

De raadkamer heeft kennis genomen van de op 1 februari 2010 ter griffie van deze rechtbank ingekomen vordering van de officier van justitie in dit arrondissement van dezelfde datum, welke vordering strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling met twee jaar van de door het Gerechtshof te Arnhem bij arrest van 3 december 2004 opgelegde maatregel van terbeschikkingstelling met betrekking tot voornoemde [betrokkene], hierna te noemen betrokkene. 

De raadkamer heeft verder kennis genomen van de processtukken, waaronder de aantekeningen als bedoeld in artikel 509o, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering alsmede het verlengingsadvies van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag te Groningen d.d. 6 januari 2010, in welke rapportage wordt geadviseerd om de terbeschikkingstelling met twee jaar te verlengen. 

In raadkamer van 19 februari 2010 zijn gehoord: 
-  betrokkene; 
-  de raadsman van betrokkene, mr. M.J.J.E. Stassen; 
-  de getuige-deskundige dhr. R. Pieters, psycholoog, en 
-  de officier van justitie. 

De officier van justitie heeft de vordering toegelicht en daarbij gepersisteerd. 

De getuige-deskundige heeft het verlengingsadvies toegelicht. 

De raadsman heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. 

Overwegingen 

De raadkamer heeft kennis genomen van het verlengingsadvies van FPC Dr. S. van Mesdag voornoemd d.d. 6 januari 2010. In dit advies wordt – onder meer – het volgende geconcludeerd: 

“Box 2 Algemeen 
2.1 (Delict) Diagnostiek 
[…] 
•  Delictgerelateerde factoren 
1.  Er is sprake van impulsiviteit, moeite zich in een ander te verplaatsen en een onvoldoende ontwikkelde gewetensfunctie passend bij een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Betrokkene heeft moeite met langetermijnplanning en hij heeft een geringe frustratietolerantie. 
2.  Betrokkene kan non-verbaal intimiderend overkomen. 
3.  Betrokkene heeft moeite met het verwoorden en uiten van gevoelens en om bepaalde emoties en gevoelens aan gebeurtenissen te koppelen. 
4.  Betrokkene heeft in het verleden misbruik gemaakt van alcohol. 
[...] 

Box 4 Algemeen 
[…] 
4.3 Recidivegevaar 
•  Prognose met betrekking tot de duur van het benodigde risicomanagement/ recidivegevaar/ geclassificeerde stoornis t.a.v. het TBS-delict 
Vanuit de literatuur en klinische ervaring blijkt dat persoonlijkheidsstoornissen hardnekkig kun-nen zijn, maar met het vorderen van de leeftijd en het aanleren van juiste coping vaardigheden wel in ernst kunnen afnemen of verbleken. In betrokkene’s geval is het hierbij prognostisch gunstig dat hij zich inzet voor de behandeling, dat hij cognitief gemiddeld presenteert, in staat is tot zelfreflec-tie, een ondersteunend sociaal milieu heeft en op relatief jonge leeftijd met de behandeling begint. Zijn oorlogservaring hebben in die zin een ongunstige invloed dat ze persoonlijkheidsproblemen versterkt zullen hebben. De ernst van het delict is ook een ongunstige factor. 
Indien betrokkene zich op een positieve manier blijft inzetten voor zijn behandeling, is op dit mo-ment de verwachting dat hij genoeg uit de behandeling kan halen om uiteindelijk weer (eventueel met gepaste begeleiding) in de maatschappij te kunnen functioneren. 
[…] 

Box 9 Verlengingsadvies 
•  Samenvattende beschrijving m.b.t. het verband tussen stoornis, gevaar, geboden behandeling en de prognose. 
Betrokkene is een thans 24-jarige man bij wie sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoor-nis en trekken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. 
Hij bevindt zich op dit moment in de delictgerelateerde fase van zijn behandeling. De bewerking van de persoonlijkheidsproblematiek zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag nemen en de duur van twee jaar zeker overschrijden. De delictrisico’s hangen samen met: 
-  de persoonlijkheidsproblematiek en daarmee samenhangende kenmerken, 
-  betrokkene’s geslotenheid en moeite met het uiten van emoties, 
-  kans op terugval in misbruik van middelen, 
-  ontbreken van een voldoende groot adequaat sociaal netwerk. 

•  Advies verlenging terbeschikkingstelling 
Wij adviseren de terbeschikkingstelling te verlengen met 2 jaar.” 

De rechtbank is van oordeel dat op grond van hetgeen hiervoor is overwogen en op grond van de omstandigheid dat de maatregel van terbeschikkingstelling is opgelegd terzake van een misdrijf dat gericht was tegen of gevaar veroorzaakte voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een persoon, de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen een verlenging van de maatregel vereist en wel met een periode van 2 (twee) jaar. 

De rechtbank zal dan ook beslissen als hierna te melden en neemt daarbij de desbetreffende wetsartikelen in aanmerking. 

BESLISSING: 

Verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [betrokkene] voornoemd met 2 (twee) jaar. 


Deze beschikking is gegeven in raadkamer door mrs. T.H.P. de Roos, voorzitter, W. Bruins en W.L.J.M. Duijst, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Y. Rikken, griffier, en uitgespro-ken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 maart 2010.