We hebben 404 gasten online

Herbeoordelingen en verlofregeling tbs-gestelden longstay

Gepost in Publicaties

Staatssecretaris Teeven heeft vandaag(28 januari 2013) in een brief de Tweede Kamer toelichting gegeven op de verscherping van de verlofregeling voor tbs-ers die verblijven op de longstay en de periodieke herbeoordeling van het verblijf op de longstay.

Verscherping verlofregeling longstay

Een onderkomen van een bewoner in een tbs-kliniek.

Tbs-gestelden die in de longstay verblijven kunnen alleen in aanmerking komen voor begeleid verlof. Sinds 1 april 2012 is dit slechts mogelijk bij patiënten waarbij door onafhankelijke deskundigen is vastgesteld dat zij vooral zorg nodig hebben in combinatie met een lage behoefte aan structurele beveiliging. Door deze aanscherping komen longstay-gestelden met een gemiddeld of hoog beveiligingsniveau niet langer in aanmerking voor verlof, terwijl dit voorheen wel mogelijk was.

Bij begeleid verlof is aan het begin sprake van beveiliging. De verlofregeling tbs hanteert een vast stramien voor begeleid verlof: de beveiligde fase, de dubbel begeleide fase en de enkel begeleide fase. In de beveiligde fase bestaat het toezicht tijdens de verloven uit zowel een begeleider van het forensisch pychiatrische centrum (fpc) als een daartoe opgeleide beveiliger. De beveiligde fase neemt tenminste 5 verlofbewegingen in beslag. Het toezicht in de dubbel begeleide fase bestaat uit 2 begeleiders vanuit de fpc en in de laatste fase van het begeleid verlof gaat nog 1 begeleider mee. De opbouw van deze fases van begeleid verlof is bedoeld om begeleid verlof zo veilig mogelijk te laten verlopen en om de risico’s voor de samenleving te minimaliseren. Alleen indien een verloffase voorspoedig en volgens plan verloopt, zal kunnen worden overgegaan tot de volgende fase van begeleid verlof. Het Adviescollege Verloftoetsing tbs (Avt) adviseert bij alle verlofaanvragen over het toekennen van het verlof. Op basis van het advies van het Avt bepaalt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of en wanneer een tbs-gestelde daadwerkelijk een verlofmachtiging krijgt.

Herbeoordelingen van tbs-gestelden in de longstay

Sinds december 2010 wordt het beleid ten aanzien van de driejaarlijkse herbeoordelingen van tbs-gestelden in de longstay uitgevoerd. Dit wordt gedaan door de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Lap). De Lap is een onafhankelijke commissie die (sinds 2003) de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie adviseert over de eventuele plaatsing van tbs-gestelden op een longstay-afdeling, de voortzetting van de longstay-plaatsing of de opheffing ervan. Wanneer er sprake is van een verbeterde mogelijkheid tot behandeling en het beveiligingsniveau laag is, kunnen longstay-gestelden over worden geplaatst naar een andere voorziening waar voldoende zorg en beveiliging kan worden geboden, zodat zij daar kunnen werken aan hun resocialisatie. Het beleidskader Longstay forensische zorg dat bij brief van 3 februari 2009 aan de Tweede Kamer is verzonden (TK 2008-2009, 29452, nr. 98).

Op basis van de recent uitgevoerde driejaarlijkse herbeoordelingen is de verwachting dat het aantal longstay-gestelden afneemt met ongeveer 30%. Een deel van de 30% kan worden overgeplaatst naar een behandelafdeling van een forensisch psychiatrisch centrum (fpc). Het andere deel kan, al dan niet op termijn, naar de reguliere GGz worden overgeplaatst. Het spreekt voor zich dat de maatschappelijke veiligheid voorop blijft staan. Daarom wordt in het behandelplan uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop het risicomanagement en het toezicht op deze patiënten wordt geregeld.

Nieuwsbericht | 28-01-2013