We hebben 192 gasten online

Samenvattingen

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

Termen- en begippenlijst bij CSE Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam

Gepost in V.S.

vietnam veteraan postzegel vietnam monument vietnamoorlog helicopter

 

 
Agent Orange Een landbouwgif dat werd gebruikt om planten en bossen in Viëtnam weg te vagen, zodat de Vietcong er niet meer kon schuilen en de oogst in de door de Vietcong beheerste gebieden werd verwoest. Tussen 1962 en 1971 sproeiden de Amerikanen miljoenen liters van het gif. Ze hielden er mee op toen bleek dat Agent Orange - zo genoemd omdat het in oranje vaten zat - uitermate kankerverwekkend was. Nog altijd komen in Vietnam door het gebruik van Agent Orange naar verhouding meer gevallen van kanker en geboorteafwijkingen voor dan in de rest van de wereld.
Annam Het middengedeelte van Vietnam.

Atlantisch Handvest

Verklaring tijdens WO II getekend door de Westelijke Geallieerde leiders, waarin ze zeiden naar een betere wereld te streven, waarin alle staten democratisch zouden zijn en het zelfbeschikkingsrecht van de staten erkende.

Babyboom-generatie Ontstaan van een geboorte explosie na de Tweede Wereldoorlog toen er een soort inhaaleffect ontstond.
Balance of Terror Afschrikkingsevenwicht op het gebied van de nucleaire bewapening.
Bao Dai Voormalige keizer van Annan.
Beperkte oorlog (limited war) Politiek om Rusland en China buiten de Vietnamoorlog te houden.
'Body Bags' In gebruik bij de Gravendiensten van Landen om dode soldaten terug te vervoeren naar het moederland.

Bourgeoisie

Rijke burgers in de steden.

Breedtegraad, 17e Grens tussen Noord- en Zuid-Vietnam.
Capituleren Erkennen dat men verloren heeft, zich aan de tegenstander onderwerpen.
Charles de Gaulle Frans politicus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog leider van de 'Vrije Fransen' in Londen. van augustus 1944 tot januari 1946 regeringsleider en staatshoofd van Frankrijk. In 1958 opnieuw premier en 21 december van dat jaar eerste president van de Vijfde Republiek. In april 1969 trok hij zich terug uit de politiek nadat hij bij een referendum, waarbij verschillende hervormingen werden aangekondigd, een nederlaag led. Zijn stappen en uitspraken in de Franse buitenlandse politiek brachten vaak veel beroering. Voorbeelden: twee veto's tegen Groot -Brittanniës toetreding tot de EEG en Frankrijks uittreding uit de militaire organisatie van de Navo (1966).
Chroesjtsjov Russische politicus die enige tijd na Stalins dood in 1953 de leider van de Sovjet-Unie werd. Hij zette de destalinisatie in en pleitte voor vreedzame Coëxistentie met het Westen.
Civil Rights Movement Vreedzame beweging voor gelijke burgerrechten in de VS onder leiding van Martin Luther King.
Cohin-China Het zuidelijk deel van Vietnam; de Mekongdelta.
Communistische fase Volgens Marx het einddoel van de menselijke ontwikkeling. Er zal dan een samenleving zijn zonder klassen waarin voor ieder geluk en welvaart is.
Communisten Mensen die het communisme door middel van een revolutie willen invoeren.
Communistische partij Politieke organisatie die in communisme in een land wil invoeren.
Communistische Wereldrevolutie De omverwerping van het kapitalisme en de vestiging van het communisme in de hele wereld. De stichter van de eerste communistische staat, Lenin, meende dat het communisme alleen levensvatbaar zou zijn als er een wereldrevolutie uitbrak. de Sovjet-Unie moest de revolutie in andere landen dan ook met alle middelen bevorderen. De VS meenden dat ook na Lenin de Sovjet-Unie nog uit was op de wereldrevolutie. De Sovjet-Unie liet inderdaad weinig na om de verspreiding van het communisme te bevorderen. Een interessant historisch debat is of zij dit deed uit angst voor 'omsingeling' door agressief-kapitalistische staten (uit zelfverdediging dus), vanuit een welbewust 'aanvalsplan', of gewoon uit opportunisme.
Communisme/socialisme Maatschappijmodel waarin alle productiemiddelen eigendom zijn van de staat. de staat wordt geleid door de communistische partij, die aangezien er in een communistische samenleving geen klassentegenstellingen bestaan, de belangen van de hele bevolking behartigt. Communistische staten kennen daarom een eenpartijstelsel. Het communisme ontleent veel aan het werk van Karel Marx, maar vestigde zich in staten waar Marx dat niet verwacht had. De eerste en belangrijkste communistische staat was de Sovjet-Unie, die na 1917 het communisme probeerde te verspreiden over de rest van de wereld. De Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie boden daar gelegenheid voor. In veel koloniën ging de strijd om onafhankelijkheid en communisme hand in hand. Noord-Viëtnam is daar een goed voorbeeld van. Communisten willen de samenleving vooral door revolutie bereiken, socialisten vooral door een geleidelijke (evolutionaire) aanpak.

Confucianisme

Chinese leer uit de 6e eeuw voor Chr. van Koeng Foetsoe (Confucius) die de nadruk legde op het juiste persoonlijke gedrag. Respect voor de meerdere.

Concessie Tegemoetkoming aan de tegenpartij.

Containmentpolitiek

De Amerikaanse politiek ten tijde van de Koude Oorlog om het communisme in te dammen. De VS wilden de verspreiding van het communisme voorkomen in de hoop dat het op den duur aan zijn eigen interne problemen ten onder zijn gaan. De bedenker, George Kennan een belangrijk Amerikaans diplomaat en Ruslandkenner, wilde de containmentpolitiek beperken tot een aantal voor de VS belangrijke gebieden, zoals Europa en Japan. Ook meende hij dat militaire middelen niet de hoofdrol moesten spelen. Vanaf 1950 werd de containment toegepast op de hele wereld en werden de militaire middelen allesoverheersend.

Conventionele bewapening

'Gewone' wapens zoals kanonnen, tanks, vliegtuigen, helikopters.

Dekolonisatie

De afbraak van het kolonialisme. b.v. De dekolonisatie van Indië vond plaats tussen de onafhankelijkheidsverklaring in 1945 en de soevereiniteitsoverdracht in 1949.

Detente Politiek van Ontspanning tussen de Wereldmachten.
Dien Bien Phu Plaats waar de Fransen in 1954 door de Vietminh werden verslagen.
Dominotheorie De angst dat na een communistische overwinning in een bepaald gebied ook andere gebieden in de regio in communistische handen zouden vallen. De dominotheorie was voor de VS een van de belangrijkste redenen om zich in Vietnam tegen de opmars van het communisme te verzetten en in Zuid-Vietnam een anticommunistisch bewind op de been te houden. Zonder ingrijpen door de VS zouden landen als dominostenen één voor één voor het communisme zouden vallen. Politiek werd ook toegepast in Midden- en Zuid-Amerika.
Driehoekdiplomatie De VS probeerde zowel met de Volksrepubliek China als met de Sovjet-Unie de relaties te verbeteren en de twee communistische landen tegen elkaar uit te spelen.
‘Embedded journalism’ Journalisten werden voortaan vergezeld door de militaire voorlichters die bepaalden wat wel en wat niet mocht worden vastgelegd.
Feodalisme

Leenstelsel dat in Europa vanaf eind 9e eeuw tot de 13e eeuw de maatschappij kenmerkte. Een leenheer leende grond uit aan een leenman (vazal). Op den duur werd het leenstelsel onduidelijker omdat men de lenen als eigendom ging beschouwen en door overerving de band tussen leenheer en leenman steeds minder duidelijk werd. In Azië bleef het feodalisme langer bestaan.

Fullbright, J. William Was als senator voorzitter van de invloedrijke Senaatscommissie voor buitenlandse zaken.
Geamerikaniseerd Hiermee wordt bedoeld dat dor de komst van meer dan 500.000 Amerikaanse soldaten de Vietnamese samenleving overspoeld werd door Amerikaanse cultuuruitingen.
Gele Gevaar Het gevaar van het Chinese communisme.
Geneefse Akkoorden Het in 1954 in Genève gesloten internationale vredesakkoord over Vietnam. De belangrijkste bepalingen waren: ·Vietnam werd tijdelijk verdeeld langs de 17e breedtegraad.·Geen van de beide delen mocht zich aansluiten bij een militair bondgenootschap of militaire basis van andere landen op zijn grondgebied toelaten.·Er zou een eind komen aan het franse bestuur en de aanwezigheid van Franse troepen.·In 1956 zouden er nationale verkiezingen komen, waarna het land zou worden herenigd.Van het tweede punt kwam weinig terecht, van het vierde punt niets. In de praktijk was het gevolg dat Vietnam voor lange tijd verdeeld werd in een communistisch Noord-Vietnam en een door de Amerikanen gesteund Zuid-Vietnam.
Great Society Programma van president L.B. Johnson. De ‘war on poverty’, om de armoede en de rassenproblematiek financieel te steunen.

Ho Chi Minh

Oprichter (1930) en levenslang leider van de communistische partij in Vietnam. Richtte in 1941 de bevrijdingsbeweging Vietminh op en versloeg daarmee de Japanners en de Fransen. Was vanaf de onafhankelijkheid tot aan zijn dood in 1969 naast partijleider ook president van Vietnam - vanaf 1955 Noord Vietnam.

Ho Chi Minhroute Het stelsel van paden dat Noord Vietnam gebruikte om strijders en wapens Zuid Vietnam binnen te smokkelen. De route waarvan grote delen door Laos en Cambodja liepen, werd in het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw uitgehakt. De Amerikanen en Zuid -Vietnamezen konden de infiltratie niet beëindigen zonder Laos en Cambodja bij de oorlog te betrekken. In 1969 besloten de VS mede om de H0-Chi-Minhroute te vernietigen door toch bombardementen op Cambodja uit te voeren.

Ideologie

Samenhangend geheel van ideeën over de macht die een staat (de overheid) op de samenleving mag uitoefenen. b.v. socialisme; liberalisme

IJzeren Gordijn

Term van Churchill, voor het eerst gebruikt in 1946,te Fulton V.S., waarmee hij een denkbeeldige grens aangaf tussen communistische staten en kapitalistische staten.

Indo-China

Historische naam voor het oostelijk deel van Achter Indië ( Laos, Vietnam, Cambodja), dat tot 1954 koloniaal gebeid van Frankrijk was. De dekolonisatie in dit gebied had grote invloed op de Franse politiek in Europa.

   
Inheems -nationalisme Het verlangen naar zelfstandigheid ten opzichte van het ‘moederland’.
   
Imperialisme Het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door gebieden van andere volken te veroveren.
Kapitaalvlucht Veel mensen brachten hun geld naar het buitenland na de stichting van Noord Vietnam.

Kapitalisme

Economie waarbij de grond en de bedrijven eigendom zijn van ondernemers. De ondernemers willen een zo groot mogelijke winst maken.

Kennedy, John, F. (1917-1963) President van de VS van 1960 tot 1963. Werd in Dallas tot ontzetting van velen vermoord. Stond voor vooruitgang. Programma was New Frontier. O.a. binnen tien jaar een mens op de maan. Dat lukte in 1969.
Kerstbombardementen Om de Noord Vietnamezen onder druk te zetten besloot president Nixon op 18 december 1972 tot zware bombardementen op Vietnam die elf dagen zouden duren.
Kim Puc Meisje dat door een napalmbombardement getroffen werd bij Trang Bang in 1972. Door foto werd ze bekend. Heeft een twintigtal operaties moeten ondergaan en leeft tegenwoordig in Canada.
Kissenger, Henry Was veiligheidsadviseur van president Nixon. Leidde namens de VS de Amerikaanse delegatie tijdens de vredesbesprekingen van Parijs. Kreeg daarvoor later de Nobelprijs voor de vrede samen met Le Duc Tho.
Komintern Communistisch Internationale. Vereniging van alle communistische partijen, 1919-1943, onder leiding van Moskou, om de wereldrevolutie te bevorderen.

Koreaanse oorlog

Oorlog tussen het communistische Noord-Korea en het door de Amerikanen beschermde Zuid-Korea. Deze oorlog was een van de grootste conflicten in de Koude Oorlog. Duurde van 1950-1953. In 1953 werd een wapenstilstand gesloten.

Koude Oorlog Term van de Amerikaanse journalist Walter Lippman. Periode van vijandschap tussen Oost- en West blok 1947- 1990, waarin veel conflicten en oorlogen voorkwamen. Maar er was geen rechtstreekse oorlog tussen de VS (kapitalistisch) en de SU (communistisch).
Le Duc Tho Vertegenwoordigde Noord Vietnam tijdens de vredesonderhandelingen te Parijs in 1972/1973. Kreeg daarvoor samen met Henry Kissenger de Nobelprijs voor de vrede.
‘Loodgietersteam’ Term voor een groep geheime medewerkers van president Nixon die onder andere inbraken in het Watergate gebouw waar het democratische verkiezingscomité zetelde. De ontdekking dat president Nixon de opdracht daartoe had gegeven leidde uiteindelijk tot Nixons aftreden in 1975.
Lyndon B. Johnson Was onder J.F. Kennendy vice/president van de VS. Na de moord op Kennedy in Dallas, Texas, werd L.B. Johnson president. Won de verkiezingen maar besloot zich in 1968 niet herkiesbaar te stellen.

Machtsvacuüm

Gebied waar geen enkele partij macht kan uitoefenen.
Mao ZeDong Leider van de communistische partij van China die door middel van zijn Lange Mars en de burgeroorlog tegen de Kwo Min Tang er in 1949 in slaagde zijn doel, de stichting van de Volksrepubliek China, te verwezenlijken
Marshall-hulp In 1947 kondigde de Amerikaanse minister ban buitenlandse zaken een omvangrijk hulpprogramma voor Europa aan. Door leningen en schenkingen zou de Europese economie weer op de been worden geholpen. Amerikaans hulpprogramma voor Europa; alleen West-Europa aanvaardde deze hulp. Economisch onderdeel Truman -doctrine.
McCarthyisme Senator McCarthy ontketende in 1950 een heksenjacht tegen communisten die hij overal in de Amerikaanse samenleving ‘ontmaskerde’. Werd vooral ingegeven door de angst voor het ‘rode gevaar’.
MCNamara Amerikaans minister van Defensie onder de presidenten Kennedy en Johnson.
Massavernietigingswapens Wapens als atoomwapens en raketten met gif die grote aantallen slachtoffers veroorzaken
Militaire adviseurs Werden door de presidenten Eisenhouwer en Kennedy naar Vietnam gestuurd om Zuid Vietnamezen te instrueren.
My Lai Plaats waar Luitenant William Calley op 16 maart 1968 de burgerbevolking liet ombrengen. Werd veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid.
Napalm Vloeibare, geleiachtige benzine die zeer brandbaar is en niet te blussen. De Amerikanen maakten er in de Vietnam oorlog veelvuldig gebruik van. Wie napalm op de huid kreeg, kreeg diepe brandwonden, die in de meeste gevallen tot een pijnlijke dood leiden. In de jaren 1965-1973 werd het op grote schaal gebruikt en maakte honderdduizenden slachtoffers.
Natie-staat Ook wel: nationale staat. Staat waarin de bevolking homogeen is en zich bezield voelt door dezelfde nationale gevoelens.

Nationalistisch China

Ook wel Taiwan (Formosa) genoemd. Nadat de Kwo Min Tang de burgeroorlog tegen de communisten van Mao hadden verloren vestigden ze zich op het eiland Taiwan en noemden zich voortaan zo.

Nation-building Met veel geld en idealisme wilden Amerikaanse diplomaten een sterke weerbare Zuid Vietnamese natie uit de grond stampen, westers gezind maar met een eigen identiteit.
Ngo Dinh Diem Premier en in 1955 president van Zuid Vietnam. Op 1 november 1963 door staatsgreep omgebracht.
Nguyen Van Thieu Opvolger als president van Zuid Vietnam van de vermoorde Ngo Dinh Diem.
Nixon, Richard President van de VS van 1968 tot 1974. Won de verkiezingen met de belofte Vietnam te verlaten met een 'eervolle vrede'. Dwong met zware bombardementen en toenadering tot de Sovjet-Unie en China in 1973 een vredesakkoord af. Was toen al verwikkeld in het Watergate-schandaal waardoor hij uiteindelijk zou aftreden.
Operatie ‘Rolling Thunder’ President Johnson gaf bevel tot een langdurig bombardement op Noord Vietnam in 1965 met B’52 bommenwerpers.
Pacificeren Een gebied tot vrede brengen.
Papieren tijger Chinese scheldnaam voor de VS. De VS zouden slechts op papier machtig en gevaarlijk zijn.
Parijse akkoorden 1973 Werden gesloten tussen Noord Vietnam en de VS. De VS zou alle soldaten binnen twee maanden terugtrekken uit Vietnam. Alleen de luchtmacht bleef.
Pentagon Amerikaanse ministerie van Defensie.
Pentagon Papers Een zevenduizend pagina's dik onderzoek van het Amerikaanse ministerie van defensie naar de Amerikaanse rol in Zuid-Oost-Azië vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1968. Een voormalige medewerker van het Pentagon ( Daniël Elsberg) lekte de stukken in 1971 naar de pers, waarmee duizenden geheime documenten op straat kwamen te liggen. Uit het materiaal bleek dat Amerikaanse presidenten stelselmatig waarschuwingen hadden genegeerd en het Congres en het publiek hadden bedrogen. Uiteraard deden deze onthullingen het toch al niet onbegrensde vertouwen van de gemiddelde Amerikaan in 'de politiek' en de 'overheid' geen goed.
Proclamatie Plechtige verklaring.
Resident-Generaal Hoofd van het Franse bestuur van een Franse kolonie.
‘Rode Gevaar’ Communistische grootmachten en hun ‘satellieten’.
Roll Back Politiek Benaming van de politiek die de Amerikaanse minster van buitenlandse zaken John Foster Dulles (1953-1959) voerde. Dulles wilde de invloed van het communisme zoveel mogelijk terugdringen.
Salt-verdragen Strategic Arms Limitation Talks. Akkoorden tussen Washington en Moskou over de beperking van strategische systemen. In 1972 kwam Salt-1 tot stand, waarmee de Sovjet_Unie de erkenning van gelijkwaardigheid afdwong. Het in 1979 ondertekende Salt II - akkoord, werd nooit geratificeerd door het Amerikaanse Congres.
Search- and Destroy -operaties Speciale eenheden werden per helikopter ingezet in een bepaald gebied, daar gedropt, om dat gebied vrij te maken van de Vietcong.

Tactiek

De manier waarop de grote lijnen die uitgezet zijn door de politieke leiders aan het front worden uitgevoerd.

Tet-offensief

Het offensief dat de Vietcong en het Noord Vietnamese leger inzetten tijdens het Vietnamese nieuwjaar (Tet) op 30 januari 1968. de Amerikanen waren totaal verrast door de massaliteit van de aanvallen.; alle Zuid -Vietnamese steden kwamen onder vuur te liggen. Het Tet offensief mislukte, maar werd een keerpunt in de oorlog. Vanaf 1968 geloofde de Amerikaanse regering en de publieke opinie niet meer in een overwinning en was het doel van de regering zich zonder al te veel gezichtsverlies terug te trekken uit Vietnam.

Thich Quang Duc Boeddhistische monnik die uit protest tegen het regime van Diem zich op 11 juni 1963 in brand stak.
Totalitair Het leven van ieder mens willen regelen en controleren. Een bestuur van een land dat de burgers van dat land de gewone vrijheden ontzeg t.b.v. dictaturen
Tonkin Het noordelijk gelegen deel van Vietnam.

Tonkin-incident

Het incident dat de aanleiding vormde voor de Tonkin -resolutie. In augustus 1964 werd een Amerikaanse torpedojager in de Golf van Tonkin, voor de kust van Noord-Vietnam aangevallen door Noord Vietnamese torpedoboten. Twee dagen later zou in de golf van Tonkin ook een tweede Amerikaanse torpedojager zijn aangevallen. Later bleek dat de Amerikaanse regering het eerste incident had uitgelokt en dat het tweede incident waarschijnlijk nooit heeft plaatsgevonden.

Tonkin-resolutie De resolutie waarmee het Amerikaanse Congres de president in augustus 1964 toestemming gaf 'alle noodzakelijke maatregelen te nemen om elke gewapende aanval tegen de Amerikaanse strijdkrachten te vergelden en verdere agressie te voorkomen'. De Amerikaanse regering zou nooit een formele oorlogsverklaring geven of het Congres toestemming voor een oorlog vragen.
Truman, Harry Amerikaanse president, opvolger van F.D.Roosevelt. In 1945 vertegenwoordigde Truman zijn land tijdens de conferentie van Potsdam. Hij was verantwoordelijk voor de containmentpolitiek en de Truman-doctrine.
Truman-doctrine Door president Truman bedacht beleid waarbij de VS zich tegen iedere communistische aanval of opstand overal ter wereld zou verzetten.

Veiligheidsraad

Bestuursorgaan van de VN, bestaande uit vijf permanente leden (hebben vetorecht) en tien leden die om de twee jaar worden gekozen. De Raad heeft tot taak het handhaven van de vrede en veiligheid in de wereld.

Versterkte dorpen Zuid Vietnam bracht in het begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw boeren over naar versterkte dorpen. Hier zouden de boeren veilig zijn voor de Vietcong en tegelijk een beter leven krijgen. De dorpen werden bewaakt met prikkeldraad, tankgrachten en muren. Er waren stenen huizen, scholen, medische voorzieningen en andere moderne voorzieningen die tot dan toe op het platteland vrijwel onbekend waren. Toch werden de versterkte dorpen een fiasco. Ze vergrootten de haat tegen het regime, Veel plattelanders wilden hun oude dorpen niet verlaten (onder meer vanwege de rol van de vooroudervereniging en hun levensbeschouwing) en werden in de nieuwe dorpen uitgezogen door corrupte ambtenaren en militairen. De Vietcong wist in veel versterkte dorpen te infiltreren.

Vietcong

De gewapende tak van het in 1960 opgerichte Zuid -Vietnamese Volksbevrijdingsfront. Het bevrijdingsfront was net als eerder de Vietminh officieel een organisatie waarin alle groeperingen in de samenleving samenwerkten, maar werd in feite geleid en gecontroleerd door de communisten. Via de Ho-Chi-Minroute leverde Noord-Vietnam de Vietcong strijders en materiaal. Verzetsorganisatie in Zuid Vietnam die werd gesteund door Noord Vietnam in haar pogingen de regering in Zuid Vietnam, gesteund door de Verenigde Staten, omver te werpen. Ze slaagde in haar opzet.

Vietminh

Door Ho Chi Minh in 1941 opgerichte nationale bevrijdingsbeweging. De Vietminh moest om zoveel mogelijke steun te krijgen alle nationalistische krachten bundelen. Zij moest neutraal lijken, maar wel onder controle staan van de communisten. Het leger van de Vietminh slaagde er in 1954 in de Fransen bij Dien Bien Phu, in de zogenaamde Vlakte der Kruiken, te verslaan.

'Vietnamisering' Nadat President Nixon tijdens de verkiezingscampagne in 1968 had beloofd een einde te maken aan de oorlog in Vietnam besloot hij tot terugtrekking van de Amerikaanse strijdkrachten uit Vietnam en de echte strijd over te laten aan de door de Amerikanen opgeleide Vietnamezen. Amerika zou zo geen gezichtsverlies leiden.
Vietnamoorlog Strijd tussen Zuid Vietnam en later de VS tegen het verzet in Zuid Vietnam, later gesteund door Noord Vietnam. Na 1968 in feite een oorlog in Zuid Vietnam tussen de VS en Noord Vietnam.
Vietnamsyndroom De combinatie van fysieke en psychische problemen waarmee veel Vietnam veteranen kampen. In de internationale politiek staat het Vietnamsyndroom voor de aarzeling van grote (westerse) mogendheden om ver van huis militair in te grijpen uit angst verstrikt te raken in een langdurige, kostbare, omstreden en niet te winnen guerrillaoorlog.

Vo Nguyen Giap

Mede oprichter en leider van Vietminh, waarmee hij in 1954 de Fransen versloeg bij Dien Bien Phu. In Noord Vietnam was hij minister van Defensie en chef van de strijdkrachten, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het Tet -offensief in 1968 en de val van Saigon (nu Ho Chi Minh stad) in 1975. In het verenigde Vietnam (vanaf 1975) was Giap minister van defensie en vicepremier tot zijn pensionering in 1982.

Volksbevrijdingsoorlog De strijd tegen het regime van Ngo Dinh Diem. Zo genoemd door de strategen van de Vietcong.
Volksrepubliek China Communistisch China gevestigd in 1949 door Mao op het vasteland na een burgeroorlog (1945-1949) met de nationalisten Van Tsjang Kai Tsjek

Vreedzame Coëxistentie

Politiek van 1956 tot 1964 van Sovjetleider Chroesjtjov. Hij meende dat de strijd tussen communisme en kapitalisme niet door oorlog moest worden beslecht. Beide systemen zouden vreedzaam naast elkaar moeten leven, en elkaar slechts politiek en economisch moeten beconcurreren. Omdat het communisme volgens Chroesjtjov superieur was, zou dat uiteindelijk tot de communistische eindoverwinning leiden.

Wapenwedloop

Race om het sterkste wapenarsenaal te krijgen. De Sovjet-Unie en de VS waren gedurende de Koude Oorlog in een ongekende wapenwedloop verwikkeld, waarbij het met name ging om nucleaire wapensystemen. De Sovjet-Unie bleek in de 1980's uiteindelijk niet in staat die vol te houden. Het was een van de oorzaken van de ondergang van het communisme.

Zhoe Enlai Minister van buitenlandse zaken van de Volksrepubliek China
ZOAVO Zuid-Oost-Aziatische verdragsorganisatie. Militair bondgenootschap analoog aan de NATO in Europa.

www.blikopdewereld.nl

Historicus drs. J.W.Swaen 8 oktober 2009