We hebben 116 gasten online

Tijdlijn CSE De Republiek in een tijd van vorsten 1477-1702

Gepost in Nederland

De Republiek

Jaar / periode

Gebeurtenis / ontwikkeling

15e eeuw

Overgang naar een marktgerichte economie in Holland. Nederlanden komen geleidelijk in handen van het Bourgondisch / Habsburgse huis

1477

De Zuidelijke Nederlanden komen in handen van het Habsburgse Rijk.

16e eeuw

Begin van de Europese expansie door Portugezen en Spanjaarden Handelscentrum in de Nederlanden verschuift naar Antwerpen

1517

Maarten Luther spijkert in Wittenburg zijn 95 stellingen aan een kerkdeur. Hiermee begint de Reformatie.

1534

In Engeland wordt hendrik VIII de leider van de Engelse of Anglicaanse Kerk.

1543

Ook de Noord-Nederlandse gewesten vallen onder het gezag van de Habsburgers.

1555

Filips II wordt Heer der Nederlanden. Hij voert een politiek van centralisatie, uniformering van de belastingen en godsdiensteenheid .

 

De Vrede van Augsburg bepaalt dat in de Duitse gebieden met een protestantse vorst voortaan de protestantse godsdienst is toegestaan.

1566

Een groep edelen vraagt de landvoogdes Margaretha van Parma in een smeekschrift om een vermindering van de vervolgingen.

 

In Vlaanderen begint de Beeldenstorm die zich snel uitbreidt naar het noorden.

1567

Aankomst Alva in Brussel. Hij richt een speciale rechtbank op 'De Raad van Beroerten"

1568

Egmont en Horne worden op 5 juni 1568 te Brussel onthoofd.

 

Begin Tachtigjarige Oorlog; de Nederlanden verzetten zich tegen de koers van Filips II

 

Slag bij Heiligerlee.

1572

In Frankrijk leidt de Bloedbruiloft tot een slachting onder protestanten.

 

Inname van Den Briel door de Watergeuzen

1576

Pacificatie van Gent. Alle gewesten sluiten zich aaneen tegen Spanje.

1579

Unie van Atrecht. Een aantal zuidelijke gewesten sluiten zich in januari weer aan bij Filips II.

 

Unie van Utrecht: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht en Friesland sluiten zich aaneen tegen Filips II, zetten de strijd dus voort; wordt de facto het begin van de zelfstandigheid van de Noordelijke Nederlanden

1581

Acte van Verlatinge; Noordelijke Gewesten erkennen Filips II niet meer als hun soeverein. Gaan zelf op zoek naar een nieuwe koning.

1583

De hertog van Anjou voldoet niet als soeverrein

1585

Na de Spaanse herovering van Antwerpen wordt de havenstad afgesloten van de zee door een blokkade van de Schelde. De stapelmarkt verplaatst zich naar Amsterdam.

1587

De beoogd soeverein Leicester vertrekt definitief uit de Nederlanden

1588

Na het vertrek van landvoogd Leicester neemt de Staten-Generaal definitief de soevereiniteit op zich en zo ontstaat De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1595

Noordelijke Nederlanders(Eerste Scheepsvaart onder leiding van Houtman en de Keyser ) bereiken zelfstandig de kust van Indië

 

In Holland wordt het fluitschip ontworpen en ingezet als handelsvaartuig.

1596

Sluiting door Engeland, Frankrijk en de Republiek van het 'Drievoudig verbond'

1598

Koning van Frankrijk Hendrik IV sluit met Filips II een vredesverdrag.

 

Het Edict van Nantes bepaalt dat de Franse Hugenoten hun godsdienst vrij mogen belijden.

1602

De Hollandse en Zeeuwse Compagnieën van Verre worden samengevoegd tot de Verenigde Oost-Indische Compagnie

17e eeuw (1e helft)

Urbanisatiegraad in Holland stijgt tot boven de 50% Particuliere droogleggingen in Holland en Zeeland zorgen voor landaanwinning

1609

Hugo de Groot publiceert de theorie van de ‘Vrije Zee’

 

Twaalfjarig Bestand komt tot stand. Overeenkomst met Spanje.

1617

In de Scherpe Resolutie spreken de Staten van Holland zich uit tegen een synode om het conflict tussen Armenianen en Gomaristen op te lossen.

1618

In de Duitse gebieden begint de Dertigjarige Oorlog.

1619

Raadspensionaris Oldenbarnevelt wordt schuldig bevonden aan 'landverraad' en op het Binnenhof te Den Haag onthoofd.

1621

Einde Twaalfjarig Bestand

 

Oprichting van de West-Indische Compagnie, die zich o.a. met slavenhandel bezighoudt. Ontstaan driehoekshandel.

1628

Verovering Spaanse zilvervloot door Piet Hein.

1641

Huwewlijk van Willem II en Mary Stuart II.

1648

Vrede van Münster. Maakt einde aan de Opstand én aan de Dertigjarige Oorlog. De Republiek der Verenigde Nederlanden wordt formeel erkend.

1649

Cromwell wordt Lord Protector in Engeland

1650

Na dood van Willem II begint het Eerste Stadhouderloos Tijdperk. Johan de Witt wordt Raadspensionaris.

1651

Engeland vaardigt de Acte van Navigatie uit om de handel van de Republiek te treffen

1652

Begin Eerste Engelse Zeeoorlog. Twee jaar later wordt in Engeland vrede gesloten.

1660

De dood van Cromwell leidt tot de Restauratie van het koningschap onder Charles II.

1664

Tweede Engelse Zeeoorlog begint. de oorlog eindigt in 1667 na de tocht naar Chatham.

1672

Rampjaar, de Republiek in oorlog met Frankrijk, Engeland, Keulen en het bisdom Münster

 

Johan en Cornelis de Witt worden vermoord in Den Haag. Einde aan het Eerste Stadhouderloze Tijdperk door de benoeming van Willem III tot stadhouder.

1685

Intrekking van het Edict van Nantes, door Lodewijk XIV, leidt tot een toestroom van Franse Hugenoten die o.a. een impuls geven aan de Hollandse textielindustrie

1688

Stadhouder Willem III wordt koning van Engelanden start daarmee de 'Glorius Revolution'.

 

Ontstaan Negenjarige Oorlog die een financiële aderlating zal betekenen voor de Republiek.

1689

De 'Bill of Rights' verandert Engeland in een parlementaire monarchie.

1691

De Saten generaal verlengen het octrooi van de WIC niet.

1701

De Spaanse Successieoorlog begint. De Republiek is in 1714 een van de overwinnaars, maar de orolog heeft het land te veel gekost.

1702

Na de dood van Willem III gaat het Tweede Stadhouderloze Tijdperk in.

1747

Tweede Stadhouderloze Tijdperk komt ten einde. De Friese Nassau, Willem IV, wordt tot stadhouder benoemd.

 

In steden van de Republiek breekt het pachters-oproer uit.