We hebben 192 gasten online

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 4 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Centralisering

Besturen vanuit een centraal punt.

Concilie

Bisschoppenvergadering.

Drieslagstelsel

Uitbreiding van het tweeslagstelsel. In plaats van de helft braak te laten liggen laat men nu een derde van de landbouwgrond per jaar braak liggen. Voordeel is dat daardoor het aandeel van de grond in gebruik voor de landbouw toeneemt met 1/6.

Excommuniceren

Buiten de Kerk plaatsen.

Expansie

Uitbreiding.

Feodalisme

Leenstelsel.

Gebeurtenis

Evenement dat op een bepaald moment plaatsvindt.

Geschilpunt

Beide partijen zijn het over een bepaalde zaak niet eens.

Gilden

Vereniging van ambachtslieden van hetzelfde beroep die samenwerkten op het gebied van opleiding en te stellen eisen aan producten.

Groot Privilege

Verleende gunsten door Maria van Bourgondië.

Handel

Het ruilen van producten voor andere producten of voor geld.

Het Gemeen

Stedelingen die niet tot het patriciaat behoren.

Hoge Middeleeuwen

1000-1300.

Investituurstrijd

Strijd om de macht tussen de Paus en de Keizer.

Kanunnik

Een wereldlijk rooms-katholieke priester die deel uitmaakt van het kapittel van een kathedrale kerk.

Kerkelijke Ban

Uitspraak van de Paus waarbij het verboden werd deel te nemen aan de sacramenten omdat men buiten de kerk werd geplaatst.

Keurvorsten

De zeven aanzienlijkste vorsten in Duitsland. erkent door de keizer.

Late Middeleeuwen

1300-1500.

Motieven

Persoonlijke beweegredenen.

Ontwikkeling

Een reeks van gebeurtenissen met een sterk onderling verband.

Oosters Schisma

Scheuring binnen de christelijke kerk.

Orde van het Gulden Vlies

Opgericht door Filips de Goede in 1430 om de hoge edelen aan zich te binden.

Patriarch

Kerkelijke leider oosterse kerken

Privilege

Gunst/voorrecht.

Schepenen

Bestuurders van een stad.

Standenmaatschappij

1e stand Geestelijkheid; 2e stand adel; 3e stand burgerij.

Strategische huwelijken

Politiek van de Bourgondische hertogen gebiedsuitbreiding te realiseren door de juiste huwelijkspartners te kiezen.

 

 

Tijd van steden en staten

Tweede helft van de Middeleeuwen 1000-1500.

Tol

Belasting die geheven werd waardoor men het recht op doortocht kreeg.

Tweeslagstelsel

Systeem van gebruik van het land door het ene jaar de helft braak te laten liggen en de andere helft voor de landbouw te gebruiken.

Uniformering

In het hele gezagsgebied dezelfde regels laten gelden.

Vlaamse Primitieven

Vlaamse schilders die echt niet primitief of eenvoudig schilderden. Hier wordt dus juist bedoeld de toepassing van nieuwe technieken door de schilders. Voorbeeld: jan van Eyk.