We hebben 201 gasten online

Woordenlijst Feniks Overzicht Geschiedenis H 6 Vwo/Havo

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Absolutisme

De koning had absolute macht en vond dat hij die macht van God gekregen had.

Akte van Navigatie

1651 Poging van de Engelsen de eigen koopvaardijvloot in een voordelige positie te manoeuvreren door toepassing van het protectionisme.

Autarkie

Zelfvoorzienend.

 

 

Colbert

Franse minister en de vader van het mercantilisme ook wel Colbertisme genoemd.

Constitutionele monarchie

De rechten van de koning werden vastgelegd in de grondwet.

'De Jure Belli ac Pacis'

'Over het recht van oorlog en vrede': boek van Hugo de Groot. Vormde de basis voor het moderne volkenrecht.

'Drapeniers'

Mensen die het gehele productieproces van de textiel beheersten.

Factorij

Handelsnederzetting op overzees grondgebied.

Fluitschip

Schip met geringe diepgang.

Fronde, de

Verzetsbeweging in Frankrijk tegen de toenemende belastingdruk en het absolutisme.

Galjoot

Schip met een geringe diepgang.

Generaliteitslanden

Gewesten die rechtstreeks bestuurd werden door de Staten Generaal: Zeews-Vlaanderen, Noord-Brabant en delen van Limburg.

Gouden eeuw

Zeventiende eeuw; Tijd van Regenten en vorsten.

Handelskapitalisme

Kooplieden investeerden hun kapitaal in de overzeese handel om zoveel mogelijk winst te maken.

'Hongi-tochten'

Tochten van VOC-ambtenaren om op de eilanden het bestuur uit te oefenen, recht te spreken en om nieuwe aanplant van kruidnagelen te vernielen.

Mazarin

Kardinaal, die tijdens Lodewijk XIV jeugd namens hem regent was over Frankrijk totdat deze zelf het koningschap op zich kon nemen.

Mercantilisme

Het streven naar een positieve handelsbalans waardoor het staatsbezit kon toenemen.

Moedernegotie

Handel waarmee het meeste geld werd verdiend.

Monarchaal-dynastieke belangen

Dat zijn belangen die te maken hebben met het koningshuis.

Monopolie

Alleenhandelrecht.

Monotheïstische godsdienst

Godsdienst waarin men één God vereert.

Predestinatie

De opvatting dat God alles voorbestemd had en dat er uitverkoren waren om het Rijk Gods te betreden.

'Prinsgezinden'

Steunden de stadhouders, de Oranjes. Deze vonden eigenlijk dat ze recht hadden op de soevereine (koninklijke) macht.

Protectionisme

Bescherming van de eigen markt.

 

 

Raadspensionaris

Secretaris van de Staten Generaal, soort minister van Buitenlandse Zaken.

Rampjaar 1972

Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen verklaarden de oorlog aan de Republiek.

Regenten

Kleine groep van burgers die de macht uitoefenden.

Remonstrantie

Een betoog waarin men opvattingen uiteenzet en steun van de overheid vraagt.

'Staatsgezinden'

Zij vonden dat de Gewestelijke Staten en Staten-Generaal het hoogste gezag toekwamen

Stapelmarkt

Plaats waar goederen worden opgeslagen en doorverkocht

Statenbond

Een samenwerkingsverbond van grotendeels zelfstandige gewesten.

'Tractatis-Theologico- Politicus

Boek van Spinoza waarin hij diepgaande kritiek uitte op de Bijbel, daarbij toonde zich een groot voorstander van de democratie.

Vrede van Breda

1667 Nieuw Amsterdam ging daarbij over in Engelse handen en Suriname in Nederlandse handen.

Vroedschap

Het stadsbestuur