We hebben 216 gasten online

Invuloefening Feniks Hoofdstuk 3 Van Mohammed tot Karel de Grote

Gepost in Tweede Fase 1e druk Overzicht gs

Invuloefening Hoofdstuk 3 van Mohammed tot Karel de Grote

 

tijdvak 3

De middeleeuwen zijn te verdelen in de … …………. Middeleeuwen.. en de ……… … Middeleeuwen en in de Tijd van

………….. en …………….… en de Tijd van ………………….. en ……………………

De tijd van ……… tot ….. …..… noemen we de …………….. Middeleeuwen.

De naam Middeleeuwen is ontstaan tijdens de … …………………..…

Door de ineenstorting van het …. ………………………………..……. ontstond een …. ……………………………………………………………

samenleving Veel agrarische samenlevingen waren… ………………………………..

 

Er ontstond toenemende onzekerheid door het verdwijnen van … ……………………………en de invasies

van………………………………..

 

In de loop van de Middeleeuwen ontwikkelde zich op de landgoederen van de leenmannen het zogenaamde ….

…………………………………. Dat was ........... ……………………………………………………………………..….. met grote regionale verschillen……

 

Het feodalisme is een andere naam voor het ………………………………...

 

Hierbij leent de leenheer grond uit aan de

leenman……………………………………………………………………………………………………..

in ruil voor ………. ………………………………….…..

 

Omdat dat heel duur werd stonden ………………….. …………………………….. hun status af Het feodalisme werd bedreigd

door de … ……………..…….. en door het feit dat de leenmannen meerder …. ……………….. hadden.

 

In een ……………………………………….wordt status bepaald door………………………………………………………….

 

Koning Clovis was lid van de familie van de ….. ……………………….….

 

Het feitelijk bestuur kwam echter in handen van de …. ……………………………..….

Met Pepijn de III kwam de eerste koning van de …………………………. …….. op de troon.

Genoemd naar Karel de Grote die regeerde van ……………………………….. tot …. ..............Omdat hij de Paus hielp tegen de

…. ………………. werd hij in Rome door de Paus in … …. tot ………….. gekroond

 

Bij de rechtspraak ging men uit van het personaliteitsbeginsel dat wil

zeggen……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Dat werd echter steeds ………………………….. …Tussen ……….… en …………………… vormden zwaarbewapende ruiters , de

…………….… de kern van de West-Europese legers.Het Frankische leger bestond voornamelijk uit… ………………………..…

dat wil zeggen……………………

 

Een…………………………….. ….is een …………………………………………………………………………………., dat bescherming bood tegen

vijandelijke wapens.

 

Het Frankische Rijk verzwakte de verdediging na …………….. door…… ………………………………………..….. en de ….

…………………………………………………kwamen steeds vaker naar het vasteland.

 

De doop van Clovis leidde bij zijn stamgenoten ertoe, zich ook ……………………………………….. …..

Daarmee werd de basis gelegd voor de …….. ……………………………………………………..……… in Europa.

 

De koning zag daardoor nu zijn …… …. Bevestigd door …. …………………….

Terwijl deze verzekerd was van de bescherming door een machtige vorst.

 

In een klooster gingen …. ……………………………….… samenwonen onder leiding van een abt.

Zo ontstonden in de loop van de zesde eeuw de zogenaamde …. ………………….… geeestelijken.

Daarnaast kennen we ook …………………………………… geestelijken.Zij die in het klooster leefden legden de geloften af van

……………………………….., ………………………… en ………………………………………..….

 

Vanuit Engeland en Ierland trokken ………………………………………..… naar onze landen om het christendom te verspreiden.

De bekendste zijn … ……………………….en …………………………………. Karel de Grote verbleef met zijn hofhouding in burchten

die ……………………………… werden genoemd. De bekendste was … ……………..Karel de Grote maakte gebruik van graven

om zijn rijk te besturen. De … …………………..… en de …………………………………………..

De kloosters speelden een belangrijke rol in de verspreiding van de Europees-christelijke cultuur door

1) …. ………………………………………………

2) ……………………………………………………...

Daarnaast speelden de kloosters een rol in de … ……………………….… en in de verzorging

van……………………………………………………

 

Omdat het kopiëren van oude handschriften onder karel de Grote toenam spreken we ook wel van

De ………………………………………………..…..

Tijdens Karel de Grote werd er ook een nieuwe letter ingevoerd de …………………………………………………………………………………….

Horigen waren ………………………. …. aan de grond. Centraal in het domein stond de … …………………………… de

…………………………………………. van de heer.

 

Mohammed is de stichter van de…………………………… Net als het christendom en jodendom een

…. ………………………………………………………godsdienst

In ………..moest Mohammed vluchtten uit Mekka naar Medina. Daarmee begint de …. …………………………………………, de ………………………………

Binnen de islamitische wereld was er geen eenheid zo ontstonden de………. …………….………… en de

…………………………………..

Het strijdpunt tussen beide was dat de opvolgers van Mohammed directe familie moesten zijn volgens de

…………………..,.. daar waren de…………… … het niet mee eens.

De moslims beidden echter hun gebied steeds meer uit door:

1) ………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………..

De Moslims kwamen in botsing met het Frankische Rijk en door de slag bij ……………..……werden ze in …….. ………door …

………..teruggedreven naar Spanje.

De strijd tegen de moslims zou nog tot 1492 duren en wordt .. ……… …. genoemd.

Veel mensen voelden zich aangesproken door de islam door . … ……………………………………

Christenen en joden mochten hun eigen geloof behouden als ze .. ……………………………………………………………..….

En …………………………….. deze mensen hadden de status van …………………. Hun religie werd wel erkend maar ze mochten

niet…… ……………… met islamitische burgers.

De islamitische wetenschap bereikte een hoogtepunt tijdens de … …….…. en … ………………… eeuw .

Vooral op het gebied van de …. ………………………..… en de …………………………… … waren ze uitmuntend.

De steden … …………. en ……………….… werden centra van de Arabische islamitische cutuur en wetenschap. Deze stond

op een hoger peil dan de .. ……………………………….