We hebben 103 gasten online

Begrippen Feniks 2e fase Havo Hoofdstuk 2 2e dr

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Burgerschap

Behorend tot een politieke of bestuurlijke eenheid, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Christendom

 Montheïstische godsdienst, gesticht door de aanhangers van Jezus Christus. Het christendom is ontstaan uit het jodendom.

Democratie

In een democratie is het volk de baas. Iedereen kan meebeslissen over het bestuur van de samenleving. Dat kan via een volksvergadering of parlement gebeuren.

Diaspora

Het verstrooid of verspreid wonen van een volk over verschillende landen. Meestal worden hiermee joden bedoeld die niet in Israël wonen.

Directe democratie

Wijze van besturen waarbij ieder lid van d e bevolking bij het nemen van bestuurlijke besluiten zelf aan de volksvergadering deelneemt en een stem uitbrengt. Het tegenovergestelde is indirecte of parlementaire democratie.

Filosoof

Een filosoof denkt na over de vragen waarop je niet meteen een vaststaand antwoord kunt geven en probeert zo de wereld om zich heen te verklaren.

Hellenisme

De verspreiding van de Griekse cultuur over het hele gebied dat Alexander de Grote veroverd had. de hellenistische periode was van ca. 300 tot ca. 30 v. Chr.

Hopliet

Griekse soldaat. Een Hopliet was bewapend met een lange lans, zwaard en schild.

Imperium

Een Imperium is een groot rijk onder de macht van de keizer of van één volk. Met het Imperium Romanum werd in de oudheid het Romeinse Rijk bedoeld.

Jodendom

De oudste monotheïstische godsdienst. Uit het jodendom is het christendom voortgekomen.

Klassiek

De kunst en architectuur uit de periode 480- ca. 330 v. Chr. die vanaf de tweede eeuw v. Chr. als een voorbeeld werd beschouwd. De cultuur van de Grieken en Romeinen noemen we de klassieke cultuur.

Limes

De grens van het Romeinse Rijk die liep van de Noordzee langs de Rijn en de Donau naar de Zwarte Zee. Langs de Limes lagen verdedigingstorens, kampen voor hulptroepen (castella) en legioenen (castra).

Oligarchie

In een oligarchie is een kleine groep rijke mensen de baas in de samenleving.

Polis

Meervoud poleis, Grieks voor stadstaat.

Politiek

Oorspronkelijk: het leven als burger in een polis. Later betekent het: de manier waarop een stadstaat, stad, streek of land wordt bestuurd.

Republiek

In tegenstelling tot een monarchie ( met een erfelijke alleenheerschappij) worden in een republiek telkens nieuwe leiders gekozen en wordt de macht gedeeld.

Romanisering

Het overnemen van (delen van) de cultuur van de Romeinen.

Staatsgodsdienst

De officiële godsdienst van een staat die door de staat wordt beschermd.

Stadstaat

Zelfstandige staat, die bestaat uit een stad met omliggend gebied.

Volksverhuizingen

De periode (ongeveer 375-600) waarin het Romeinse Rijk onder druk stond en het West-Romeinse Rijk uiteenviel door grote verplaatsingen van Germaanse en andere volkeren.

Wetenschap

Wetenschap baseert theorieën op experimenten, waarneming en het gebruik van het verstand.