We hebben 337 gasten online

VWO Begrippen Feniks 2e fase Hoofdstuk 7 2e dr. Overzicht gs

Gepost in Tweede Fase 2e druk Overzicht gs

Abolitionisme

Het streven naar het afschaffen van slavenhandel en later van de slavernij.

Amerikaanse revolutie

De strijd van de dertien Britse koloniën aan de oostkust van Amerika voor hun onafhankelijkheid )Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Ancien Régime

Letterlijk: De Oude Orde. Benaming voor de tijd van vóór de Franse Revolutie toen er nog sprake was van een standenmaatschappij en absoluut regerende vorsten.

Atlantische Revoluties

Revoluties aan het einde van de 18e eeuw aan weerszijden van de Atlantische Oceaan, waarbij in een grondwet het gezag van de koning werd ingeperkt en de grondrechten van de mens werden vastgelegd: de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783), de Patriottenopstand in de Republiek (1784-1787) en de Franse Revolutie (1789-1799).

Democratische Revolutie

Omezwaai in het bestuur van een land die in een grondwet wordt vastgelegd en waarbij het volk meer macht krijgt ten koste van de macht van de vorst.

Franse revolutie

Opstand van de Derde Franse stand tegen de absolute koning en tegen de standenmaatschappij(1789).

Grondrechten

Vrijheidsrechten die burgers bescherming geven tegen een oneerlijke behandeling door de overheid of door andere burgers.

Grondwet

Constitutie, algemene staatsregeling. Wet waarin de grondbeginselen van het bestuur van een staat zijn omschreven.

Patriotten

Letterlijk: vaderlandslievenden. In de Republiek de tegenstanders van de stadhouder en de prinsgezinden.

Plantagekolonie

Een overzees gebiedsdeel met grote landbouwbedrijven (plantages) waar bijvoorbeeld katoen, tabak, suiker, thee, koffie en rubber werden verbouwd voor de Europese markt. Vaak werden hier slaven tewerkgesteld..

Prinsgezinden

In de Republiek de aanhangers van de stadhouders, de Oranjes.

Rationalisme

Het boven alles stellen van de rede, het verstand.

Sociale verhoudingen

De wisselwerking tussen verschillende groepen in de samenleving.

Staatsburgerschap

Toestand waarin iemand burgerrechten in een staat heeft.

Trias politica

Driedeling van de staatsmacht: de wetgevende macht is in handen van de volksvertegenwoordiging, de uitvoerende macht ligt bij de koning en zijn ministers en de rechtelijke macht is in handen van onafhankelijke rechters.

Trans-Atlantische slavenhandel

De koop van zwarte Afrikaanse slaven en de verkoop van deze mensen in Amerika.

Verlicht Absolutisme

Als vorsten onder invloed van de Verlichting hun bestuur verbeterden, maar wel alle macht hielden. Ook verlicht despotisme genoemd.

Verlichting, verlicht denken

Stroming in de 18e eeuw. verlichte denkers vonden dat mensen meer gebruik moesten maken van de rede, het evrstand. Meer vrijheid en gelijke rechten voor iedereen zouden bijdragen aan de vooruitgang van de samenleving.

Volkssoevereiniteit

De bestuursmacht ligt bij het volk.