We hebben 161 gasten online

Memo

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

MeMo Havo mod 2 hfst 1 Gezin en samenleving

Gepost in Modules

Havo Module 2 : Gezin en samenleving Het gezin en de industriële revolutie in Engeland

Deze module gaat over het gezin voor, tijdens en na de industriële revolutie in Engeland

Hoofdvraag: Wat veranderde er aan het gezin en de opvoeding dankzij de industriële revolutie?

Hoofdstuk 1:Het gezin in de pre-industriële samenleving

Deelvraag: Hoe was het gezinsleven in de periode voorafgaand aan de industriële revolutie?

Hoofdstuk 1.1 Plattelandseconomie

Voor het midden van de achttiende eeuw leefden de meeste Britten van de landbouw. Ze gebruikten in de dorpen het OPEN VELD SYSTEEM, waarbij de grond gemeenschappelijk eigendom was. Vaak werkte men als landarbeider in dienst van een rijkere boer.

Al in de zestiende eeuw was de ‘ENCLOSURE - movement’ ingezet.

memo hfst 2 afb 1

Gemeenschappelijke gronden werden omheind ( ‘enclosed’) en onderling verdeeld. Arme boeren kregen weinig grond of konden hun rechten niet bewijzen. Grootgrondbezitters kochten kleine percelen op en vormden grote, welvarende bedrijven.

Veel boeren werkten op het platteland in de textielnijverheid als HUISNIJVERHEID. Daarnaast waren al fabrieken ontstaan, b.v. voor de productie van aardewerk en zijde.

De achttiende-eeuwse samenleving was een STANDENMAATSCHAPPIJ: iedereen had door zijn geboorte een plaats in de samenleving.

Grote verschillen tussen arm en rijk. Liefdadigheid werd als een christelijke deugd gezien, maar de staat had geen verplichtingen. Er waren ARMENHUIZEN en WERKHUIZEN.

1.2 Ongezond leven

De modernisering van de landbouw leidde tot grotere productie, maar niet meteen tot grotere welvaart.

De armen aten te weinig, maar dronken soms te veel. De alcohol eiste veel slachtoffers.

De woonomstandigheden waren slecht. Ziektes als pokken, tyfus en dysenterie eisten talloze slachtoffers. Vrouwen stierven aan de KRAAMVROUWENKOORTS. Vele kinderen stierven bij de geboorte of tijdens de eerste levensjaren..

Gezondheidszorg stond op een laag peil en gewone mensen gingen naar de CHIRURGIJN, een barbier die wat had bijgeleerd. Voor arme mensen was er de wijze vrouw uit de buurt.

1.3 Trouwen en houen

In de agrarische samenlevingen zoals die van achttiende-eeuws Engeland besloten de ouders over het huwelijk. Een meisje kreeg een BRUIDSSCHAT mee en trouwen het liefst binnen de eigen stand.

Ook bij gewone mensen werd er bij de keuze nagedacht. Jongens en meisjes uit de arbeidersklasse en de boerenstand trouwden tussen vijfentwintig en dertig jaar. Niet alleen de ouders ook de dorpsgenoten bemoeiden zich er ook wel mee. Het seizoen voor het zoeken van een partner was de oogsttijd. Het opzetten van een HUISHOUDEN kostte geld.

In de praktijk was voorechtelijk geslachtsverkeer eerder regel dan uitzondering. Werd het meisje zwanger dan moest er getrouwd worden en als de vader voor het huwelijk weg liep werd het kind als een bastaard beschouwd. Dat was een schande en het kind had niet veel rechten.

Vaak werd geprobeerd abortus te plegen met scherpe voorwerpen of chemicaliën. Een huwelijk was officieel wanneer de partners een belofte of eed aflegden en daarna geslachtsgemeenschap hadden.

De man was de absolute baas in het gezin, maar iedereen had wel in de gaten hoe belangrijk de vrouw was.

Toch had de vrouw weinig rechten; tot 1837 mocht ze niet eens een testament opstellen. De man was wel verplicht haar schulden te betalen. Hij mocht lijfstraffen uitdelen wat regelmatig tot mishandeling leidde.

Overspel was verboden, maar men maakte zich er wel schuldig aan.

1.4 Opvoeding en onderwijs

In het gezin was de vrouw in principe de opvoeder. Heel jonge kinderen werden ingezwachteld met windsels en met leibanden en tuigjes werden kinderen onder controle gehouden.

Uit geschreven bronnen blijkt dat ouders wel degelijk van hun kinderen hielden.

De theorie dat kinderen voornamelijk werd gezien als een manier om geld te verdienen, is ook niet houdbaar. Misschien beschouwde men kinderen wel als een voorziening voor de oude dag, maar door de hoge sterfte kon je daar niet veel op vertrouwen.

De historicus Phillipe Aries meent dat kinderen pas vrij laat in de geschiedenis als een apart soort mensen werd gezien. Een feit is dat in de achttiende eeuw de jeugd een aparte fase was. Je had de plicht kinderen op te voeden.

De staat zorgde niet voor onderwijs. Er waren ‘ GRAMMAR SCHOOLS’ die voornamelijk door welgestelden werden bezocht. De verschillende kerken hadden scholen opgericht voor gewone mensen. De onderwijzers waren streng en lijfstraffen werden niet geschuwd. Veel kinderen gingen niet naar school omdat dat geld kostte en kinderen moesten op het land werken.

Meisjes hoefden niet naar school, werden dienstbode, winkelmeisje en later trouwden ze.

Een meerderheid van de mensen was ANALFABEET. Ongeveer 10 tot 15 procent kon echt lezen of schrijven.

1.5 Ontwikkeling van de bevolking

Doordat de welvaart in de loop van de achttiende eeuw toenam, groeide de bevolking. De gezinnen bleven relatief klein; ze bestonden naar schatting uit vijf a zes personen. Hoge sterftecijfers maakten het niet vaak mogelijk om met 3 generaties onder een dak te leven.

De meeste jongeren wachtten een jaar of tien na de puberteit totdat ze een gezin stichtten. Daardoor werd de tijd dat een vrouw vruchtbaar was met een jaar of tien beperkt. Veel kinderen werden er niet geboren. Tussen 1700 en 1800 daalde de huwelijksleeftijd iets.

Kinderen kosten geld en doordat er veel kinderen jong doodgingen was er misschien minder behoefte aan GEBOORTEBEPERKING. Om zwangerschappen te vermijden: 1) onthield men zich van seks, 2) de man trok zich terug tijdens de geslachtsdaad en 3) kinderen lang de borst geven waarmee men bereikte dat de moeder langer onvruchtbaar was.

Wel gestelden trouwden vroeger. Bij deze huwelijken ging het om strategische verbonden tussen invloedrijke families en om de regeling van erfenissen.

De levensverwachting was 35 jaar, minder dan de helft van de levensverwachting in de twintigste eeuw. Via de DEMOGRAFIE hebben we veel bronnenmateriaal kunnen verzamelen.

EXTRA TERMEN EN BEGRIPPEN MODULE 2 GEZIN EN SAMENLEVING

Hoofdstuk 1:

1. “Enclosed”: Omsloten stuk land;

2. Chronisch ziek: ziekte die altijd aanwezig blijft, men moet er mee leren leven.

3. Bruidsschat: Ouders geven hun dochter waardevolle bezittingen mee in het huwelijk;

4. Testament: laatste wilsbeschikking;

5. Phillipe Aries: historicus die meende dat kinderen pas laat in de geschiedenis als een apart soort mensen werd gezien;

6. “Grammar schools”: Particuliere deftige scholen waar men o.a. Grieks en Latijn onderwees.

7. Analfabeet: Iemand die niet kan lezen of schrijven;

Hoofdstuk 2:

8. Adam Smith: Een van de bekendste klassieke economen, ook wel de vader van de klassieke economie genoemd;

9. “The Wealth of Nations”: Boek van Adam Smith waarin hij zijn ideeën onder de aandacht bracht;

10. Tuberculose: Ziekte van de longen, waaraan veel mensen overleden;

11. Beerput: Hierin werd de ontlasting van de mensen geloosd zonder dat dat werd afgevoerd;

12. Koningin Victoria: regeerde over het Britse Imperium van 1837-1901;

13. Thomas Malthus: Engelse econoom die waarschuwde voor de gevolgen van de groei van de bevolking;

14. “Essay on the Principle of Population: Boek van Thomas Malthus waarin hij beschreef dat de bevolking toenam via de rekenkundige reeks 1,2,4,16,32.64, 128 enz. en de voedselvoorziening via de rekenkundige reeks 1,2,3,4,5,6,7,8,9, enz. Dit zou ernstige gevolgen hebben en dus was hij voor geboortebeperkende maatregelen.;

15. Klassieke economen: Aanhangers van het vrije economische principe. Zij zagen geen rol weggelegd voor de staat.

Hoofdstuk 3:

16. Welfare State: Zie verzorgingsstaat;

17. Middenklasse: Inkomensgroep die door beroep en of arbeid zich los had gemaakt van de lagere klassen.

 

Zie voor module 2 hoofstuk 2 MeMo Havo mod 2 hfts 2 Gezin en samenleving