We hebben 190 gasten online

Memo

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

MeMo Vwo mod 8 hfst 2 Van Ned-Indië tot Indonesië Opkomst en ondergang van een kolonie

Gepost in Modules

HOOFDSTUK 2 ONDERNEMERS, ETHICI EN NATIONALISTEN

Max Havelaar schreef in 1859 het boek Multatuli. Men zou hem de uitvinder kunnen noemen van de ethische koers die rond 1900 het koloniale beleid ging bepalen.

Volgens ethici had Nederland een schuld tegenover de Indonesische bevolking wegens eeuwen van onderdrukking en uitbuiting. De tijd was gekomen om Indonesiërs te laten delen in westerse welvaart en ontwikkeling.

Maar juist door het onderwijs zou het Nederlandse gezag verdwijnen.

Deelvraag: Hoe ontwikkelde het Indonesische nationalisme zich?

2.1 Nederland breidt zijn gezag uit

- 1870 Nederlandse kapitaalbezitters begonnen interesse te tonen om in Nederlands Indië te investeren waardoor er ook vanuit Nederland personeel kwam—opkomst vrije ondernemer -. Onder bestuur en leiding van GG van Heutsz (!904-1909) kwam een militaire machtsontwikkeling tot stand. KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger). Binnen enkele jaren werden de laatste vrije vorsten onder Nederlands gezag geplaatst.

- Op Noord Sumatra ontwikkeling tabakscultuur.

- 1891 Oprichting KPM (Koninklijke Pakketvaart Maatschappij)

- Er ontstond een probleem i.v.m. een tekort arbeidskrachten op Sumatra. Men ging Chinese koelies werven in Malakka. Ze werden als vee behandeld. Zwartste bladzijde uit de geschiedenis.

memo hfst 6 afb 7

2.2 De ethische periode

memo hfst 6 afb 8

Overheidspolitiek kreeg ethischer karakter door verbeterde economische vooruitzichten en de ‘westerse modernisering’ van de maatschappij. Steeds meer hoog opgeleide Nederlanders vonden werk in Nederlands Indië.

Veel nieuwkomers streefden naar deelname van de Indonesiërs aan de westerse technische en geestelijke vooruitgang:

1) De Indonesiërs moesten uit hun achterlijke positie bevrijd worden en onder zorgzame Nederlandse leiding tot ontwikkelde mensen worden opgevoed.

2) Een sterk Nederlands gezag bleef onmisbaar..

3) De ethische overtuiging werd overgenomen door de overheid was te danken aan de brede maatschappelijke steun en door het feit dat de maatregelen ook in het belang waren van de ondernemers.

Het onderwijs was voor de ethici HET middel om de traditionele maatschappij toegankelijk te maken voor de westerse ideeën en vernieuwingen..

De ethische overheid koos voor onderwijs aan de elite en voor de invoering van de zogenaamde driejarige desascholen.. Voor de grote middengroep tussen adel en boerenbevolking werd een Hollands-Indische school in het leven geroepen die aansloot op westers middelbaar onderwijs. Het eerste academische onderwijs in Nederlands-Indië werd mogelijk door de oprichting van de Technische Hogeschool in Bandoeng (1920). In Batavia ontstond de Rechtshogeschool , de Medische Hogeschool en andere faculteiten.

Ontwikkeling van de bevolking bleek niet in het belang van landbouwondernemingen met een arbeidsintensieve productie. Men kon de ruime winstmarges nu niet meer halen; zij zagen de mogelijke opkomst van een Indonesische industrie en nijverheid opgezet door westers geschoolde Indonesiërs als een bedreiging van hun export.

De overheid kreeg steeds meer de rol van scheidsrechter.

2.3 Opkomst van het Indonesische nationalisme

Na 1900 begon de samenleving te reageren op de ethische maatregelen. Met de kennis en ontwikkeling nam, ook de ontevredenheid toe over de overheersende rol van Nederland.

Die ontevredenheid kon zich ontwikkelen tot NATIONALISME was te danken aan voorbeelden uit het buitenland: Japan dat de oorlog met Rusland won in 1905 en de Russische revolutie ut 1917.

Het Indonesische nationalisme was in het begin gematigd. Als voorbeeld geldt BOEDI OETOMO (het schone streven) die in 1908 werd opgericht.

memo hfst 6 afb 9

Het congres van Boedi Oetomo

In 1911 volgde de INDISCHE PARTIJ en de SAREKAT ISLAM.

De Indische partij streefde naar gelijkheid en samenwerking tussen ALLE bevolkingsgroepen (Indiërs genoemd)., om het Indonesische vaderland te ontwikkelen tot een zelfstandige staat binnen een GEMENEBEST met Nederland.

Nadat de partij zich kritisch had uitgelaten over het Nederlandse gezag werden haar drie leider naar Nederland verbannen. Na terugkeer richtte een van de leiders Soerjaningrat de TAMA-SISWASCHOLEN op. In die scholen werden ook nationalistische ideeën bijgebracht. Deze scholen werden wilde scholen genoemd.

De Sarekat Islam groeide uit tot een politieke stroming met meer dan een miljoen leden. Doelstellingen waren eerst gematigd, maar later werd de partijkoers anti-overheid en anti-kapitalistisch. Rond 1919 ontstond binnen de partij een scheuring tussen marxisten en overtuigde islamieten, die deze massabeweging enorm verzwakte.

In 1914 werd door Sneevliet de ISDV (Indisch Sociaal Demokratische Vereniging) opgericht die in 1920 werd omgedoopt in PKI ( Partai Kommunis Indonesia) en was daarmee de eerste communistische partij in Azië.

GG van Limburg Stirum deed aan de pas geinstaleerde Volksraad de toezegging van beslissingsmacht en in meerderheid Indonesische samenstelling ervan. Het bleef bij beloften.

Wereldcrisis

GG de Jonge was de kampioen van de bezuinigingen die de ethische politiek verafschuwde en een onafhankelijk Indonesië afwees.

2.4 De nieuwe nationalisten

memo hfst 6 afb 10

In 1927 ontstond er een nieuwe groep nationalisten. Belangrijk in dat verband was de oprichting van de PNI, de Indonesische nationele partij, onder leiding van de econoom Mohammed Hatta en de ingenieur Soekarno. Soekarno was onbetwist de leider. Hij was een goede redenaar maar ook een kenner van westerse politieke en maatschappelijke denkbeelden. Dit wist hij te verbinden met de populaire WAYANG.

Vanaf het begin koos de PNI voor een non-coöperatieve opstelling. In 1929 werden Soekarno en enkele andere leiders opgepakt en veroordeeld. Dit maakte Soekarno tot een martelaar voor de Indonesische zaak.. De PNI had wel concurrentie gekregen van de PNI-Baroe(de nieuwe PNI). GG de Jonge strafte met harde hand tussen 1932 en 1933 en stuurde de nationalisten Soekarno, Hatta en Sjarir naar BOVEN-DIGOEL op Nieuw Guinea.

memo hfst 6 afb 11

De non-coöperatieve beweging bloedde dood, maar het nationalisme verdween niet.

De veranderde nationalistische koers bleek ook uit de PETITIE-SOETARDJO(verzoekschrift aan de Nederlandse regering om binnen 10 jaar onafhankelijkheid te verlenen) in de Volksraad. De Volksraad nam de petitie aan maar de termijn van 10 jaar werd geschrapt. De Nederlandse regering wees haar echter af..

De Nationalisten reageerden daarop door in 1939 de GAPI op te richten, een FEDERATIEF verbond van Indonesische organisaties dat propaganda voerde voor een volwaardig Indonesisch parlementair bestuur.

2.5 Japan

Op 7 december 1941 vond de Japanse aanval op Pearl Harbour plaats. Als eerste mogendheid verklaarde Nederland aan Japan de oorlog. Door deze solidariteit hoopte men steun te krijgen van de V.S. en Engeland..

De slag in de Javazee van 27 januari 1942 maakte de weg vrij voor de Japanse marine om op Java te landen. Op 8 maart gaf het KNIL zich over.

Zie voor module 8 hoofdstuk 3 MeMo Vwo mod 8 Hfst 3 Van Ned-Indië tot Indonesië Opkomst en ondergang van een kolonie