We hebben 51 gasten online

Memo

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

MeMO Vwo mod 10 hfst 2 Totalitaire dictatuur of democratie

Gepost in Modules

Hoofdstuk 2: Hitler en Stalin aan de macht

Deelvraag: In hoeverre veranderde de samenleving na de machtsovername door communisten en nationaal-socialisten?

In zowel de Sovjet Unie als Duitsland verwachtte men veel van de nieuwe regeringen. De hemel op aarde werd echter snel een hel.

2.1 De Sovjet Unie onder Stalin

Stalin zag voortdurend samenzweringen tegen hemzelf, de partij of het volk.

In 1934 werd in Leningrad de populaire plaatselijke partijleider Kirov vermoord. Stalin greep deze moord aan om partij en leger te zuiveren van ‘verraderlijke elementen’. Er ontstonden zogenaamde schijnprocessen waarbij velen werden veroordeeld of verdwenen spoorloos d.m.v. de KGB. Het waren de jaren van de GROTE TERREUR. Niemand werd gespaard het partijcongres niet, Het Centrale Comité en ook de officieren van het leger niet. Achtergrond was ook dat hij nieuwe ‘kameraden’ zocht niet uit de revolutietijd.

Men schat dat tussen de 4 en 8 miljoen mensen door de zuiveringen omkwamen. Velen kwamen terecht in de Goelag Archipel het stelsel van concentratiekampen in heel de Sowjet Unie. Een enkeling overleefde dit soort kampen.

De revolutie verloedert

Volgens de leer zou in de Sovjet Unie een NIEUWE MENS ontstaan waar iedereen gelijk was aan elkaar, een paradijs maar het werd een hel. De partijleden vormden een aparte klasse van bevoorrechten en de massa leefde in grote armoede. In feite bleven de oude machtsverhoudingen bestaan. In de plaats van de oude machtshebbers was nu de communistische partij en haar leden gekomen. Een dictatuur van de partij dus. Onder Stalin werd het een dictatuur van een man.

Hoewel vrouwen gelijkwaardig werden genoemd waren mannen de baas. Het analfabetisme is wel sterk teruggedrongen. Er was geen vrijheid van drukpers of meningsuiting en ook de kunst diende in het teken van de communistische ideologie te staan. Er was sprake van indoctrinatie en propaganda waarbij Stalin werd voorgesteld als een ‘god’.

Stalin kon de dictatuur handhaven door de toestand in de wereld, Hitlers machtsovername zorgde voor nieuwe politieke verhoudingen in Europa. De dreiging van het nationaal socialisme leidde tot een nationalistische stemming. Bij het non interventie verdrag van augustus 1939, ook wel Von Ribbentrop – Molotov Pact genoemd, probeerde Stalin uitstel te bewerkstelligen maar al op 22 juni 1941 viel Nazi Duitsland de Sovjet Unie aan. Operatie Barbarossa noemde Hitler die aanval. Het zou uiteindelijk tot de nederlaag van Duitsland voeren en onnoemelijk veel slachtoffers kosten in de Sovjet Unie. (20 miljoen). Het was de Sovjet Unie die in staat bleek Duitsland tot in Berlijn terug te slaan daardoor na 1945 in Oost Europa een omgekeerd cordon sanitair kon vormen waardoor de Koude Oorlog de positie van Stalin nog verder versterkte. De oude vijand, het nationaal-socialisme was verslagen en de oude tegenstelling kapitalisme – communisme laaide weer op.

Destalinisatie

Stalin overleed in 1953 en als partijleider kwam Chroesjtsjow naar voren. Hoewel hij zelf boter op zijn hoofd had stelde hij op het 20e Partijcongres Stalin verantwoordelijk voor alle wandaden tegen de bevolking gedaan. Miljoenen werden vrijgelaten uit de kampen of werden al of niet postuum gerehabiliteerd. Hoewel de terreur voorbij was bleef de communistische partij de touwtjes in handen houden en de geleide economie bleef ook bestaan.

Dat de tijden toch veranderd waren bleek toen Chroesjtsjow door het Politbureau werd afgezet toen hij op vakantie was en als ambteloos burger verder kon leven. Zijn opvolger Breznjev wilde zo veel mogelijk bij het oude laten en toen deze in 1984 stierf leek de Sovjet Unie een supermacht maar dan op lemen voeten.

Pas onder Gorbatsjov veranderde er veel. Hij erkende dat de situatie voor Rusland er niet goed voor stond en kondigde GLASNOST en PERESTROJKA aan.

Uiteindelijk werd in 1991 de Sovjet Unie officieel ontbonden en ontstonden er een aantal zelfstandige republieken zoals Rusland,Oekraïne, Armenië, Wit-Rusland, Kazachstan en Georgië. Boris Jeltsin werd in vrije verkiezingen tot president gekozen, kondigde hervormingen aan maar de economie raakte ontwricht door de overgang van de GELEIDE ECONOMIE naar VRIJE MARKTECONOMIE. De meeste mensen kregen het echter slechter dan onder de communisten. Vrijheid met een hoge prijs.

2.2 Het Derde Rijk onder Hitler.

Na de machtsovername in januari 1933 moest iedere Duitser zich volledig in dienst stellen van de nieuwe machthebbers. Tegenstanders werden door de GESTAPO opgespoord en naar concentratiekampen gestuurd voor een heropvoeding. De rechtelijke macht werd genazificeerd. Er kwam een ministerie van propaganda onder leiding van Goebbels die alle media beheerste. De Reichskulturkammer hield toezicht op de Duitse kunstenaars. Goebbels controleerde de hele Duitse cultuur. Ook het onderwijs werd onder nationaal-socialistische controle gebracht. Voor de mannelijke jeugd werd de HITLERJUGEND en voor de vrouwelijke jeugd de BUND DEUTSCHER MÄDEL opgericht.

Het nationaal-socialisme moest niets hebben van emancipatie van de vrouw.

Hitler was van mening dat het christendom zou uitsterven maar uit tactische overwegingen sloot de Führer een concordaat met de paus en wist daarmee de bisschoppen aan zich te binden. Het verzet kwam van een kleine protestantse minderheid, de Bekennende Kirche van ds. Niemöller en van de katholieke bisschop Von Galen.

memo hfst 8 afb 6
memo hfst 8 afb 7

Jodenhaat en rassenleer

Helaas was zijn ANTISEMITISME geen uitzondering. Bij de NEURENBURGERWETTEN van 1935 werd hen de burgerrechten ontnomen en werden huwelijken en sexueel contact tussen joden en niet joden verboden.

In de KRISTALLNACHT van 1938 werden de joden aangevallen en hun synagogen, winkels en huizen in brand gestoken. Het was een georganiseerde POGROM n.a.v. een aanslag op een lid van de Duitse ambassade in Parijs. De Joden moesten ook nog een schadevergoeding betalen van 1 miljard mark. Hitler liet joden in concentratiekampen verdwijnen die toen nog niet de verschrikkingen lieten zien van de vernietigingskampen.

De jodenhaat paste bij de rassenleer die het nationaal-socialisme onderscheidt van het fascisme. Het ARISCHE RAS stond boven aan het joodse onderaan. Het was de Übermensch tegenover de Untermensch. Alle on-Duitse elementen moesten worden opgeruimd, zoals de joden, zigeuners, homoseksuelen en geestelijk gehandicapten die de dood werden ingejaagd.

memo hfst 8 afb 8
memo hfst 8 afb 9
memo hfst 8 afb 10
memo hfst 8 afb 11

memo hfst 8 afb 12

getto Warschau

memo hfst 8 afb 13
memo hfst 8 afb 14

Vooral in Polen bevonden zich veel vernietigingskampen waarvan iedereen de naam wel kent:

Treblinka, Sobibor, Chelmno, Majdanek, Belzec en Auschwitz

memo hfst 8 afb 15
memo hfst 8 afb 16

2.3 De totalitaire staat

Dictaturen zijn er in de geschiedenis altijd geweest maar de dictaturen in communistisch Rusland en nationaal-socialistisch Duitsland waren TOTALITAIRE STATEN. In zo’n staat is het individu volledig ondergeschikt aan het collectief.

De fascistische totalitaire staat heeft de volgende kenmerken:

a) Er is een leider, in Duitsland de Führer in Italië de Duce

b) Een partijenstelsel

c) Massamedia in dienst van de staat

d) Het hele leven werd door de partij ideologie bepaald en kreeg een ‘godsdienstige’ lading

e) Veel uiterlijk vertoon zoals militaire parades, fakkeloptochten jeugdbijeenkomsten Men is anti - parlementair, anti – liberaal, anti – socialistisch, anti – kapitalistisch, anti – klerikaal. Duidelijk anti dus.

Geen wonder dat de onderdanen leven in een permanente staat van angst.

Kijken we naar de communistische totalitaire staat dan valt op dat Karl Marx eigenlijk het tegenovergestelde van de totalitaire staat wil. Marx wilde net de ongelijkheid tussen de mensen opheffen, waar niemand de ander zou uitbuiten, omdat de productiemiddelen van iedereen zijn. De mens zou vrij en creatief leven zonder zorgen over zijn levensonderhoud.

Wel had Marx voorspeld dat, om die ideale situatie te bereiken er onvermijdelijk eerst een korte tussenperiode zou komen , de dictatuur van het proletariaat, om daarna over te gaan in een geheel vrije samenleving.

Juist in die tussenfase is men blijven steken. Lenin en Stalin gaven een andere uitleg aan het marxisme dan Marx had bedoeld. Onder Lenin ontstond het marxistisch – leninisme( dictatuur van de partij) en onder Stalin ontstond het Stalinisme (dictatuur van een man).

Nationalisme en avontuur

De fascisten voegden nog iets toe aan de ideologie van de totalitaire staat namelijk het NATIONALISME. Ze keerden zich ook tegen het intellectualisme en kozen voor het simpele in het leven en verheerlijkten geweld. Tot wat dit allemaal zou leiden heeft de mensheid ervaren. Een verlies aan mensenlevens ongekend in de geschiedenis.

Zie verder module 10 hoofdstuk 3 MeMo Vwo mod 10 hfst 3 Totalitaire dictatuur of democratie