We hebben 91 gasten online

Memo

5e druk MeMo Havo Hoofdstuk 3 Tijd van ontdekkers ...
25 mrt 2020 10:45

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS Blz. 72-89 3. Veranderend mens- en wereldbeeld In dit hoofdstuk wordt de periode van de renaissance, de ontdekkingsreizen en de hervorming behandeld. Het verandere [ ... ]

Memo 4e drukVerder lezen

MeMo Vwo mod 11 hfst 3 Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog Internationale verhoudingen 1940-heden

Gepost in Modules

HOOFDSTUK 3: Van dooi naar het einde van de Koude oorlog

Deelvraag: Op welke manier is er een einde gekomen aan de Koude Oorlog?

3.1 Naar ontspanning

Conflicten op een rij gezet:

De eerste vuurproef van de vreedzame coëxistentie was de bouw van de BERLIJNSE MUUR

memo hfst 9 afb 11

West Berlijn werd ingemetseld en burgers uit de DDR konden nu niet meer naar het Westen vluchtten. Het Westen reageerde met verbaal protest.

memo hfst 9 afb 12

 

Invasie in de VARKENSBAAI :Na het verdrijven van BATISTA door CASTRO probeerde de CIA samen met Cubaanse ballingen d.m.v. een invasie Castro’s regime omver te werpen. Dit mislukte en werd een pijnlijke nederlaag voor de net President geworden J.F.Kennedy

memo hfst 9 afb 13

Stationering van midden-lange afstandsraketten op Cuba door de USSR. De wereld stond op de rand van een oorlog toen Amerikaanse vliegtuigen raketbasis op Cuba ontdekten van waaruit de USSR elke plaats in de V.S. konden aanvallen. Via onderhandelingen trokken de Russen hun raketten terug, de V.S. deed dit uit Turkije en de V.S. beloofden Cuba niet aan te zullen vallen. Deze rakettencrisis leidde er echter wel toe dat de beide grootmachten zich realiseerden dat het bijna mis was gegaan en besloten naar ontspanning te streven.

3.2 Onderhandelingen en ontspanning

Kennedy ontwikkelde na de Cubacrisis een nieuwe strategie: het passende antwoord.

In 1963 besloten de USSR en de V.S. tot het NON-PROLIFERATIEVERDRAG en in 1972 sloot men het SALT-1 verdrag.

In 1972 bracht President Nixon voor het eerst een bezoek aan de Volksrepubliek China. Deze op ‘realisme’ gebouwde buitenlandse politiek was een middel om de USSR onder druk te zetten.

De Duitse Bondskanselier Willy Brandt zorgde d.m.v. zijn OSTPOLITIK voor ontspanning in Oost-Europa. De Oost-West tegenstelling verplaatste zich naar de periferie.

memo hfst 9 afb 14Knieval Bondskanselier Willy Brandt in Warschau

memo hfst 9 afb 15

memo hfst 9 afb 16

memo hfst 9 afb 17

Engeland en Frankrijk hadden na de Eerste Wereldoorlog de landen van het Midden Oosten onder elkaar verdeeld via de MANDAATGEBIEDEN.

Na de Tweede Wereldoorlog verliet Engeland het mandaatgebied Palestina en de Verenigde Naties stelden een verdelingsplan op waarbij Palistina werd verdeeld in een Arabische en een Joodse Staat.

3.3 Overzicht van de gebeurtenissen:

1.De Onafhankelijkheidsoorlog 1948: nadat Ben Goerion de onafhankelijk had geproclameerd vielen de Arabische landen Israël aan. De oorlog eindigde met een overwinning van Israël.

2.De Suezoorlog in 1956: Na de nationalisatie van het Suezkanaal besloten Engeland, Frankrijk en Israël in een gezamenlijke militaire actie hiertegen op te treden. Groot was de verontwaardiging in de wereld. Alle landen moesten zich uiteindelijk terugtrekken en de nationalisatie van het Suezkanaal was een feit en Nasser de held van de Arabieren.

3.De zesdaagse oorlog van juni 1967. Egypte, Jordanië, en Syrië leden een verpletterende nederlaag tegen Israël, nadat Israël in een vernietigende militaire actie de luchtmachten van Egypte en Syrie had uitgeschakeld. De Israëli veroverden de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem, de Gazastrook, de Sinaï en de Golanhoogvlakte.

4.In 1973 brak de zogenaamde JOM KIPPOER OORLOG uit. Israël werd volledig verrast door de legers van Egypte en Syrië en maar met de grootste moeite kon men zich staande houden. De Arabische landen gebruikten het oliewapen d.m.v. een OLIEBOYCOT tegen de V.S. en Nederland. In Israël begreep men dat men niet steeds in oorlog kon blijven met de Arabische buurlanden.

Vanaf 1977 ontwikkelde zich een vredesproces dat zou leiden naar het Camp David

memo hfst 9 afb 19

akkoord dat gesloten werd tussen Egypte, Israël en de V.S. Hierbij kreeg SADAT de Sinai terug in ruil voor vrede. Het Palestijnse probleem werd echter niet geregeld.

Nadat de Palestijnen in de bezette gebieden een Intifadah (volksopstand ) hadden ontketend kwam het tot een toenadering tussen Arabieren en Israëliërs en sloot men een vredesakkoord waarbij de Palestijnen autonomie kregen in bepaalde gedeelten van de bezette gebieden, dit tot woede van de streng religieuze joden die vonden dat het land hen toebehoorde en overal in de bezette gebieden nieuwe Joodse nederzettingen gingen stichtten.

Tragisch is dat zowel Sadat als Rabin door moordenaarshand omkwamen waardoor het vredesproces in en impasse raakte.

memo hfst 9 afb 19

memo hfst 9 afb 20

3.4 Oorlog in Vietnam

Toen de Fransen door hun nederlaag hun kolonie in Indo-China verloren werd de verdediging van de Westerse belangen overgenomen door de Amerikanen. Deze hanteerden de zogenaamde DOMINOTHEORIE. In het Noorden van Vietnam was een communistisch staat ontstaan en in het zuiden een bewind gesteund door de V.S. De VIETCONG probeerde in het zuiden met behulp van wapens een communistisch bewind te vormen. President Kennedy zond Amerikaanse instructeurs naar Vietnam. Onder President Johnson begonnen de V.S. Amerikaanse troepen te sturen naar Vietnam. Op een gegeven moment zelfs meer dan een half miljoen. Ondanks dat kon men de guerrillabeweging niet uitschakelen. Deze werd gesteund door Noord-Vietnam. Johnson nam toen de beslissing(na het golf van Tonkin-incident) om Noord Vietnam te bombarderen. Deze bommentapijten hadden niet het beoogde resultaat en toen het weekblad TIME de Amerikaanse doden in een week aan het Amerikaanse volk voorstelde werd het protest in de V.S. tegen deze oorlog nog heviger. De oorlog groeide uit tot een t.v. oorlog want het Amerikaanse publiek kon op t.v. zien hoe hun zonen het leven lieten in een jungle ver weg van huis. Het was President Nixon die het Amerikaanse volk een terugtrekking uit Vietnam beloofde en voerde de zogenaamde VIETNAMISERING door. In 1973 trokken de Amerikanen zich terug uit Vietnam nadat Nixon nog even bombardementen liet uitvoeren op Hanoi en Haiphong, de zogenaamde Kerstbombardementen, tot afschuw van de wereld..

In 1975 werd heel Zuid Vietnam onder de voet gelopen door Noord Vietnam en de Vietcong. Miljoenen mensen hadden het leven verloren en een bezoek aan het Vietnam Memorial in Washington maakt maar al te duidelijk dat ook 58.000 Amerikaanse militairen hun leven verloren in een zinloze oorlog tussen twee maatschappijsystemen.

memo hfst 9 afb 21

Door de inval van de USSR in Afghanistan in 1979 en de val van de door de Amerikanen gesteunde Sjah van Perzie d.m.v. een islamitische revolutie in Iran en het door President Reagan gelanceerde SDI programma leidde tot een verkilling in de Oost-West verhoudingen.

3.5 Het einde van de Koude Oorlog

In de USSR waaide er sinds de komst van Partijleider Gorbatsjov een nieuwe wind. Hij bleek een voorstander van GLASNOST en PERESTROJKA. Daardoor kwamen Oost en West weer bij elkaar. Toen de leiders van beide grootmachten elkaar ontmoeten kwam men tot vergaande ontwapeningsvoorstellen. Gorbatsjov besloot tot terugtrekking van de troepen uit Afghanistan en Oost Europa, daarmee de BREZJNEW-DOCTRINE ten grave dragend.

memo hfst 9 afb 22

In heel het Oostblok maakte de bevolking zich vrij van het communisme en op 9 november 1989 werd de Berlijnse muur door de bevolking geslecht.

In 1990 sloot de DDR zich bij de BRD aan en Duitsland was weer een land. Alleen in Roemenie kwam het in 1989 tot een bloedige opstand omdat Ceausescu geen fluwelen revolutie wilde. Hij werd terechtgesteld.

De Sovjet Unie viel uiteindelijk uiteen en hield op als supermacht te bestaan. Er is nu alleen nog maar een los samenwerkingsverband de GOS.

Dankzij een man als Gorbatsjov die inzag dat Rusland niet door kon gaan op de na de Tweede wereldoorlog gevolgde weg en het inzicht van Kanselier Kohl om te komen tot zijn 10 punten plan, waarbij hij de vier grootmachten ervan overtuigde om de beide Duitslanden samen te laten gaan, bereikte de wereld het einde van de Koude Oorlog.

Internetadressen:Over de Cubacrsis: http://www.cubacrisis.net/

Deutsches Historisches Museum, Berlin
German Historical Museum, Berlin http://www.dhm.de/

Vragen bij Hoofdstuk 3 module 11

1)Noem 3 conflicten van de Koude Oorlog.

2)Wie is Castro?

3)Hoe ontstond de Cuba - crisis?

4)Toon aan dat na de Cuba crisis ontspanning ontstond.

5)Wat hield de Ost - politiek in?

6)Wat is een Mandaatgebied?

7)Noem de oorlogen in het Midden Oosten in chronologische volgorde.

8)Wat is het oliewapen?

9)Beschrijf het Camp David akkoord en tussen wie werd dit gesloten?

10)Omschrijf de Dominotheorie.

11)Beschrijf kort de ontwikkelingen in Frans-Indo-China vanaf de 2e WO.

12)Wat is het SDI programma?

13)Wat voor politiek voerde Gorbatsjov?

14)Waaruit bleek dat de Breznjew-doctrine ten einde was?

15)Wat is de GOS?

16)Wanneer ontstond een verenigd Duitsland?

Zie verder module 12 MeMo Vwo mod 12 hfst 1 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging