We hebben 114 gasten online

MeMo Havo mod 2 hfts 2 Gezin en samenleving

Gepost in Modules

Havo Module 2 Hoofdstuk 2 Naar de grote stad

Deelvraag: Welke invloed had de industriële revolutie omstreeks 1850 op de ontwikkeling van het gezin in Engeland?

2.1 Economie in revolutie

Eigenlijk was het geen echte ‘INDUSTRIELE REVOLUTIE’ omdat deze niet in korte tijd plaatsvond. De industriële revolutie vond aanvankelijk plaats in enkele bedrijfstakken zoals de productie van staal, de mijnbouw en de textielindustrie.

Het gezin verloor zijn functie als productie - eenheid. Dit betekende een verschuiving van de GEZINSECONOMIE naar GEZINSLOONECONOMIE.

Door de industrialisatie kwam de URBANISATIE op gang. Gezinnen van twaalf personen moesten vaak in een vertrek leven. Er was geen waterleiding en geen afvoer en de woningen waren zeer vochtig.

Politici voelden zich niet geroepen tot ingrijpen. De heersende opvatting was die van de ‘KLASSIEKE ECONOMIE’ of het ECONOMISCH LIBERALISME. ADAM SMITH had daar in 1776 de grondslag voor gelegd in zijn boek ‘The Wealth of Nations’

memo hfst 2 afb 2

Volgens de liberalen ontwikkelde de economie zich het beste als de regering daarin zo min mogelijk ingreep. Dat betekende lage belastingen en geen SOCIALE WETGEVING.

Hoofdstuk 2.2 Hygiëne en gezondheid

De BEVOLKINGSDICHTHEID was hoog in de buurt van de fabrieken. Dat vormde een groot gevaar voor de volksgezondheid. Tuberculose kwam veel voor en vuilnishopen lagen overal. Het belangrijkste probleem was het water en het feit dat er geen riolering was maar enkel beerputten. Het grote gevaar was de cholera die o.a. in 1854 uitbrak.

De medische kennis in die tijd was beperkt maar omstreeks het midden van de negentiende eeuw begon men de betekenis van schoon drinkwater en het hebben van een riolering in te zien. In 1853 begon de Britse regering met een verplichte vaccinatie van pasgeborenen.

De modernisering van de landbouw zorgde voor betere oogsten en dus voor goedkoper voedsel.

In de negentiende eeuw aten de gezinnen aardappelen i.p.v. graan, omdat die goedkoop en voedzaam waren.

2.3 Trouwen in de stad

Door de urbanisatie was de sociale controle veel minder geworden. Ze konden nu in vrijheid een huwelijkspartner kiezen. Er kwam ruimte voor de ROMANTISCHE LIEFDE.

Voorechtelijk geslachtsverkeer kwam veel voor en meisjes bleven vaak ongehuwd met een kind achter. Officieel legde men de nadruk op de goede zeden. De VICTORIAANSE TIJD, genoemd naar koningin Victoria( 1837-1901). Ze werd geïnspireerd door het christendom maar werd vooral gedragen door de middenklasse. Seksualiteit verdween uit het openbare leven. Je sprak er niet over en het lichaam moest veelal bedekt zijn.

In de industrie behoefde je weinig scholing, vrouwen kregen minder betaald dan mannen en het loon van de vrouw werd gezien als een aanvulling op het gezinsinkomen.

Arbeiders zochten ontspanning in de kroeg. Alcoholisme was dan ook het grootste probleem, daarnaast leidden geweld en geldproblemen tot ernstige huwelijksproblemen. Scheiden was moeilijk en de Kerk moest tot 1857 toestemming geven. In de lagere kringen liepen mannen gewoon weg. Vrouwen konden dat niet omdat ze nergens van konden bestaan en ze hadden de zorg van de kinderen.

2.4 Opvoeding en onderwijs

De industriële revolutie had het leven harder gemaakt. Arbeidskinderen moesten al heel jong geld verdienen en fabriekanten gebruikten bij voorkeur ongeschoolden omdat deze goedkoper waren. In de fabrieken viel de controle van het gezin weg.

Het onderwijs was alleen weggelegd voor de welgestelden, maar omdat er beroepen kwamen waarvoor men moest kunnen lezen en schrijven moesten meer mensen onderwijs gaan volgen. De staat gaf vanaf 1883 wel subsidie aan particuliere scholen, maar dat was te weinig.

De godsdienst speelde een belangrijke rol in de Victoriaanse eeuw.

2.5 De bevolking groeit

Door een betere voedselvoorziening waren de mensen in het algemeen minder kwetsbaar voor ziekten.

In 1842 was de gemiddelde levensverwachting voor een arbeider in de stad gemiddeld 17 jaar en op het platteland 38 jaar. Bezit speelde een grote rol. Een heer van stand werd op het platteland gemiddeld 52 jaar.

Tussen 1750 en 1850 nam de bevolking van Engeland en Wales toe van 6,5 miljoen tot 17,9 miljoen. Het aantal geboorten bleef constant.

Hoe kon de bevolking zo groeien terwijl er toch een gelijk HUWELIJKSVRUCHTBAARHEIDSCIJFER was?

Dit kwam omdat het aantal sterfgevallen kleiner werd. In 1750 stierven er nog 28 mensen per 10000, maar in 1850 was dat gedaald tot 21.

memo hfst 2 afb 3De engelse econoom THOMAS MALTHUS waarschuwde omstreeks 1880 in zijn boek ‘ Essay on the Principle of Population’ voor de gevolgen van de groei van de bevolking. Hij stelde dat de bevolking veel sneller groeide dan de middelen van bestaan. Daarom pleitte hij voor seksuele onthouding en het verhogen van de huwelijksleeftijd. Hij behoorde tot de liberaal denkende klassieke economen. Hij wilde liever dat de armen minder kinderen kregen dan dat de welvaart meer werd verdeeld.Ook geboortebeperking door VOORBEHOEDMIDDELEN bleef van geringe betekenis.De bevolking in die tijd was jong; ongeveer de helft was jonger dan 23 jaar. Toch stierf nog een van de drie kinderen voor het vijf was.

Zie verder module 2 hoofdstuk 3 MeMo Havo mod 2 hfst 3 Gezin en samenleving