We hebben 191 gasten online

MeMo Vwo mod 12 hfst 1 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging

Gepost in Modules

Hoofdvraag: Rol en betekenis Islam in de moderne tijd?

Hoofdstuk 1: Het verleden van de Islam

Islam vaak in verband gebracht in het westen met intolerantie t.o.v. andere religies. Ten onrechte.

Al in de Europese Middeleeuwen maakte de islamitische wereld een culturele bloei door.

Deelvraag Hoofdstuk 1: Hoe kon een islamitisch rijk ontstaan en hoe werd daarbinnen omgegaan met andere religies?

1.1 Mohammed, Mekka en Medina

Mohammed (570) behoorde tot de stam van de Koeraisj.

Machtspositie als beschermer van de Haram--- een centraal plein in de stad waar vreedzaam handel werd gedreven.

Arabische stammen Polytheïstisch--- geloven in meerdere goden.

Mekka: knooppunt handel in het M.Oosten.

Mohammed als wees opgegroeid, ontwikkelde zich tot een succesvol handelaar en trouwde met rijke weduwe.

Verschijning engel Gabriel met als opdracht de boodschap ven God te verspreiden.

Inhoud boodschap: Allah enige en almachtige God. Hij heeft mens geschapen. Wetten door God vastgelegd in Sjariea’ s. regels vastgelegd als richtsnoer menselijk handelen.

God vraagt mens dankbaarheid in vorm van gebed (Salaat) en zorg voor de armen (Zakaat).

Samen vormt dit de Islaam: Overgave aan God.

Mohammed is de profeet van God.

De Openbaringen zijn vastgelegd in de Koran----- de definitiefste en beste versie van Gods boodschap aan de mensen.

Mohammed’s solidariteit met de zwakkeren stuitte op weerstand bij de leiders van Mekka. Ze zagen er een bedreiging in van hun machtspositie en Mohammed trok naar Medina (622) dit noemt men Hidjra (migratie) en geldt als het begin van de islamitische jaartelling.

Vorming--- 1e gemeenschap van Moslims de OEMMA—een nieuwe politieke eenheid, die de oude stammenstructuur doorbrak.

Ontstaan DJIHAAD (heilige oorlog) tegen de machthebbers in Mekka. Mohammed slaagde in zijn opzet en Mekka gaf zich over. Mohammed stierf in het jaar 632.

De levenswijze van Mohammed en uitspraken noemt men SOENNA en ze zijn een belangrijke rol gaan spelen bij de uitleg van de koran.

1.2 Van Mekka tot Marokko

Einde stammenoorlogen, echter geen actieve beleving van geloof.

KALIEF nieuwe leider OEMMA, men ging op zoek naar vruchtbaarder gebieden.

Syrie, Egypte, Irak en Iran. Syrië en Egypte randgebied christelijk Byzantijnse Rijk. In Byzantijnse Rijk onvrede over hoge belastingen. Byzantijnse Rijk vaak in oorlog met Perzische Rijk.

STRIJDPUNT: beheersing handelsroute van het Verre Oosten naar Middenlandse. Zee gebied, de zijde route. Door politieke en religieuze verdeeldheid konden de Arabische moslimstrijders gebieden veroveren ( werden als bevrijders gezien).

In 30 jaar veroverden de Islamitische Kaliefen grote delen van Iran, het hele Midden Oosten, het Arabisch schiereiland en Egypte..

Overwonnen volken namen op den duur de Islam en de Arabische taal over. Islamitisch geloof verbonden met het Arabisch.

In Iran was de weerstand sterker. Ook in N. Afrika introductie Islam veel weerstand bevolking en veroveringen door de Arabieren vaak plundertochten. De Berbers probeerden hen te verdrijven. Ook in Europa kreeg men vaste voet tot in Poitiers toe(732). Tegengehouden door Karolingische vorsten.

memo vwo hfst 12 afb 1

Islamitisch kalifaat

KALIEF, hoogste leider islamitische wereld. Voornaamste taak: Samenleving ordenen volgens regels Islamitische wet (sjuriea). --- welvaart bevorderen,--- wetten en regels afkondigen.

Gebied werd te groot om door een persoon te besturen---- politieke macht in handen van militaire dynastieën..

Tot 1258 kalief Bagdad het officiële religieuze hoofd van de OEMNA. De Mongolen maakten daar een einde aan. Grote verwoestingen---Donkerste periode in de islamitische geschiedenis.

----In centraal Azië echter hadden Turkssprekende stammen de Islam aangenomen. Osmanen--- een zeer efficiënt militair systeem. Zij herstelden vanaf 15 eeuw politieke eenheid in Islamitisch gebied. In 1453 verovering van Constantinopel. Rijk werd Turkse of Osmaanse Rijk genoemd, bestuurd door een Sultan tot in de 20e eeuw.

DOOR OPKOMST INDUSTRIALISATIE: Turkse rijk raakte achterop t.o.v. andere landen in militair en economisch opzicht en het Nationalisme kwam op.

Er kwam een einde aan het Turkse Rijk nadat het de kant koos van de Centralen in de1e Wereldoorlog.

1.2 Macht en minderheid

Verschillende opvattingen over de rol van het geloof in de samenleving.

Er ontstonden twee stromingen de SJI ’IETISCHE STROMING , (voelen zich de opvolgers van Mohammed) waarbinnen verschillende richtingen ontstonden waar de TWAALVERSJI’IETEN de grootste van is, en de SOENNIETEN die hun geloof vooral baseren op de koran en de soena, de levenswijze en uitspraken van de profeet Mohammed.

memo vwo hfst 12 afb 2

Volkeren van het boek

Islamieten stonden over het algemeen vrij tolerant tegenover aanhangers van monotheïstische godsdiensten.

Joden en christenen namen een bijzondere positie in de dhimmi – status. Dit was een verbond tussen het islamitische bestuur en de niet – moslim gemeenschappen waarin de superieure positie van de islam werd erkend in ruil warvoor men veiligheid en bescherming kreeg aangeboden.

Het opkomend nationalisme stimuleerde echter het streven naar autonomie in de negentiende eeuw.

Zie verder module 12 hoofdstuk 2 MeMo Vwo mod 12 hfst 2 De Islam in de moderne wereld Een religie in beweging