We hebben 229 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV deel 2 Hfst 1 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Absolutisme

Regeringsvorm waarbij de vorst alle macht in handen heeft. Volgens de vorst was hij door God aangesteld om zijn onderdanen te besturen. de onderdanen waren verplicht de vorst te gehoorzamen.

Aflaat

Iets waarmee je straf in het hiernamaals afkoopt voor zonden die je hebt begaan. Bijvoorbeeld een gebed of het schenken van geld aan de Kerk.

Anglicaanse Kerk

De Kerk van Engeland, met de koning(in) aan het hoofd.

Barok

Kunstijl die een voortzetting was van de Renaissance, maar in een uitbundiger vorm.

Calvinisme

De leer van de Protestantse leider Calvijn.

Celibaat

Katholieke geestelijken mogen niet trouwen.

Contra-Reformatie

Acties van de Katholieke Kerk om de Hervorming ongedaan te maken.

Factorij

Handelspost in de niet westerse wereld, bestaande uit een haven, enkele pakhuizen en woningen voor Europese kooplieden.

Hervorming

De afscheiding van de Katholieke Kerk door de Protestanten in de 16de eeuw.

Katholicisme

Christelijk geloof waarbij de gelovigen gelid wordt door de Paus in Rome.

Lutheranisme

De leer van de Protestantse leider Luther.

Nieuwe Tijd

De periode in de geschiedenis van West - Europa die volgt op de Middeleeuwen.

Plantage

Groot landbouwbedrijf waarop suiker, tabak of koffie wordt verbouwd.

Protestanten

Volgelingen van het protestantisme.

Protestantisme

Christelijk geloof waarbij de bijbel centraal staat, de gelovigen zichzelf besturen en direct contact met God zoeken.

Rechtbanken van Inquisitie

Rechtbanken van de Katholieke Kerk die tijdens de Contra - Reformatie ketters vervolgden en veroordeelden.

Reformatie

Zie Hervorming.

Renaissance

Periode waarin nieuwe belangstelling voor de Grieks - Romeinse cultuur ontstond; begon na de Middeleeuwen.

Scheiding tussen Kerk en Staat

Verdeling van de macht in de Staat: de geestelijken houden zich niet bezig met het bestuur van de Staat en de regering niet met het beleid van de Kerk.

Standplaatsgebondenheid

Alle ervaringen van een mens die van invloed zijn op zijn denken en handelen.

Synode

Vergadering van vertegenwoordigers van kerkelijke gemeenten (protestant).

Wereldeconomie

Handel tussen de werelddelen.

Zilvervloot

Hiermee werd het zilver vanuit Mexico naar Spanje vervoert. Werd vooral bekend na de kaping door Piet Hein van de Spaanse zilvervloot.

Drs.J.W.Swaen

19 april 2012 www.blikopdewereld.nl