We hebben 194 gasten online

Sprekend verleden

Woorden en begrippen SV deel 2 Hfst 3 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

Arbeidsverdeling

Het maken van producten in verschillende stappen. Iedere arbeider hoeft maar één handeling te verrichten.

Beperkt Kiesrecht

Het kiesrecht was alleen maar voorbehouden aan mensen die een bepaald inkomen hadden

Chauvinisme

Overdreven liefde voor het eigen volk.

Communistisch Manifest

Karl Marx en Friederich Engels publiceerden het revolutionaire pamflet in 1848 waarin ze de proletariërs opriepen zich te verenigen.

Confessionalisme

Deze stroming neemt het christendom als uitgangspunt van het politieke handelen.

Conservatisme

Politieke stroming die alles wat van waarde is uit het verleden wil bewaren.

Dienstensector

Mensen in de dienstensector 'maken' niets (zoals een arbeider), maar doen werk voor andere mensen(bijvoorbeeld politie, doktoren, winkeliers, ambtenaren, docenten).

Feit

Iets wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Feminisme

Beweging van mensen die gelijkheid wilden en willen tussen mannen en vrouwen.

Handelskapitalisme

De eerste vorm van kapitalisme, waarbij de winst door middel van de handel werd gemaakt.

Industriële Revolutie

Periode waarin de landbouw voor de meeste mensen in Europa als belangrijkste middel van bestaan verdrongen werd door de industrie. De veranderingen waren zo groot dat men spreekt van een revolutie.

Industrialisatie

Een samenleving verandert van een agrarische samenleving door het toenemen van het aantal industrieën in een industriële samenleving.

Industrieel kapitalisme

Hieronder verstaan we de latere vorm van kapitalisme, waarbij de winst door middel van de industrie gemaakt werd.

Kapitalisme

Economie waarbij de grond en de bedrijven eigendom zijn van ondernemers. De ondernemers willen een zo groot mogelijke winst maken.

Klassenstrijd

Strijd tussen de heersende en de onderdrukte klasse om het bezit van de productiemiddelen.

Kleine burgerij

Burgerij die behoort tot de middenstand.

Liberalisme

Stroming die zoveel mogelijk vrijheid op alle gebieden van de samenleving wil.

Lopende band

Transportband die een product in wording van arbeider naar arbeider brengt, zodat elke arbeider zijn handeling zonder tijdverlies kan verrichten.

Massapers

Zie populaire pers.

Massaproductie

Het vervaardigen van grote aantallen precies dezelfde producten.

Mening

Ergens een opvatting over hebben.

Naamloze Vennootschap(NV)

Bedrijf dat het gezamenlijke eigendom is van de aandeelhouder in dat bedrijf.

Nationalisme

Het gevoel van saamhorigheid van mensen die een staat vormen of willen vormen. Ook: het belang van het eigen volk boven dat van andere volken plaatsen.

Opiniepers

Naast berichten worden ook meningen gegeven over economie en politiek.

Productiemiddelen

Alles wat nodig is om te kunnen produceren (natuur, kapitaal, arbeid).

Realisme

Een stroming in de schilderkunst in de 19e eeuw waarbij het eigentijdse leven in de ogen van de kunstenaars natuurgetrouw werd geschilderd.

Romantiek

Kunststroming in de 19e eeuw waarin het gevoel en de vlucht naar het verleden en naar andere culturen belangrijk waren.

Scheiding tussen kapitaal en arbeid

Beide zijn andere productiefactoren en moeten los van elkaar worden gezien.

Sociale wetten/wetgeving

Wetten die ervoor moesten zorgen dat de zwakkeren in de samenleving worden beschermd (onder andere ziektewet, werkeloosheidswet).

Socialisme

Een stroming die op sociaal gebied gelijkheid belangrijk vindt. Op economisch gebied moeten grond en bedrijven eigendom zijn van de gemeenschap.

Socialisten

Aanhangers van het socialisme die hun ideaal door middel van een meerderheid in het parlement willen invoeren.

Staatsnationalisme

Het streven van regeringen om een nationaal gevoel bij de bevolking van hun staat tot stand te brengen.

Volkssoevereiniteit

Het volk bezit de macht.

Vooroordeel

Een opvatting die niet klopt met de werkelijkheid.

Zelfbeschikkingsrecht

Het recht van een volk om zelf te beslissen tot welke staat men wil behoren.

Drs.J.W.Swaen

14-05-12 www.blikopdewereld.nl