We hebben 289 gasten online

Woorden en begrippen SV Deel 1 Hfst 5 5e dr Walburg pers educatief

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

 

tijdvak 2

Woordenlijst Sprekend Verleden Hoofdstuk 5 5e dr

 

Agrarische samenleving Een samenleving, waar de meeste mensen werken in de landbouw; deze is het belangrijkste middel van bestaan
Amfitheater Ovaal theater in de open lucht waar gevechten van gladiatoren en dieren werden gehouden
Apostelen De belangrijkste volgelingen van Jezus Christus, die als eerste zijn ideeën onder de mensen verbreidden
Aquaduct Lange brug waarover water werd geleid (bijvoorbeeld voor de watervoorziening van een Romeinse stad)
Bataven Germaans volk dat zich omstreeks 50 voor Chr. in de Betuwe vestigde als bondgenoten van de Romeinen. In 69 na Chr. kwamen de Bataven, samen met de Cananefaten, in opstand tegen de Romeinen
Beeld Het woord beeld heeft meer betekenissen. Het kan een door een kunstenaar gemaakt voorwerp zijn. Maar het kan ook een verhaal zijn over iets of iemand uit het verleden
Beeldvorming Het ontstaan van bepaalde beelden of voorstellingen over iets of iemand uit het verleden
Bijbel Boek waarin de godsdienstige opvattingen van de Christenen zijn vastgelegd. de Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament samen
Bisschop Hoofd van een bisdom(kerkprovincie)
Cananefaten Germaans volk dat woonde aan de monding van de Rijn. De Cananefaten waren bondgenoten van de Romeinen. In 69 na Chr. kwamen de Cananefaten, samen met de Bataven, in opstand tegen de Romeinen
Capitool Naam van een heuvel in Rome, bij het Forum Romanum
Christendom Godsdienst van de volgelingen van Jezus Christus
Christenen De volgelingen van Jezus Christus
Colloseum Het grootste amfitheater in Rome. in het Colloseum werden gladiatorengevechten gehouden
Consul Belangrijkste ambtenaar in de Romeinse Republiek. er waren per jaar 2 consuls. De consuls waren de aanvoerders van het leger. ze mochten wetten voorstellen en hadden het recht van veto ten opzichte van elkaar
Evangeliën Vier verhalen over het leven van Jezus Christus en over wat hij predikte. ze staan in het Nieuwe Testament
Forum Belangrijkste plein in een Romeinse stad. Aan het forum stonden de belangrijkste gebouwen. Kooplieden kwamen er met hun waren en allerlei bijeenkomsten vonden er plaats
Gladiatoren Slaven die opgeleid waren tot vechters, om met het vechten het publiek in de amfitheaters te vermaken
Grootgrondbezitter Iemand die veel grond bezit
Hunnen Een nomadenvolk, afkomstig uit Midden - Azië. De Hunnen drongen het Oost en West Romeinse Rijk binnen. Lange tijd waren de Hunnen de schrik van de Europeanen. Maar in 451 trokken de Hunnen zich terug
Imperium Een rijk dat bestaat uit de oorspronkelijke staat en een verzameling onderworpen staten
Joden Aanhangers van het Joodse geloof; Joden met een hoofdletter: Joden die behoren tot het Joodse volk
Jodendom De godsdienstige opvattingen van de Joden
Ketter Christen die over belangrijke geloofszaken anders dacht dan de christelijke leiders
Legioen Het Romeinse leger werd ingedeeld in legioenen. Een legioen bestond uit ongeveer 6000 soldaten
Nieuwe Testament Boek waarin de leer van Jezus Christus is vastgelegd. Het Nieuwe Testament en het Oude Testament vormen samen de bijbel van de Christenen
Nijverheid Alle bedrijfjes van handswerklieden bij elkaar. De handswerklieden bewerkten grondstoffen zoals zijde, wol, leer enz.
Nobiles Patriciërs en rijke Plebejers die samen een nieuwe bovenlaag in de Romeinse Republiek gingen vormen
Oude Testament Boek met de godsdienstige opvattingen van de joden. Het Oude Testament vormt samen met het Nieuwe Testament de bijbel van de christenen
Palestina Het land waar Jezus Christus heeft geleefd en waar jodendom en christendom zijn ontstaan
Patriciërs Een groep rijke families in de stad Rome die in de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek de baas waren
Pax Romana Letterlijk 'Romeinse vrede'. De lange periode van vrede in het Romeinse Rijk tussen 30 voor Chr. en 192 na Chr.
Plebejers Bevolkingsgroep die in de eerste eeuwen van de Romeinse Republiek op de tweede plaats kwam, na de patriciërs
Proletariërs Grote bevolkingslaag van zeer arme plebejers en vroegere boeren in Rome
Provincie Deel van het Romeinse Rijk buiten Italië, onder een Romeins bestuur met een Gouverneur aan het hoofd, en met Romeinse troepen
Pyrrhusoverwinning Een overwinning waarbij de verliezen zo groot zijn dat ze tot de eigen ondergang leiden (genoemd naar koning Pyrrhus van Epirus)
Recht van Veto Letterlijk: 'Ik verbied'. Het recht ( de uitvoering van) een voorstel of maatregel te verbieden
Republiek Een regering zonder koning of keizer
Romaniseren De Romeinse cultuur overnemen
Sage Een verhaal uit de (vroegste) geschiedenis van een volk, waarvan lang niet alles echt waar is gebeurd
Senaat In het Romeinse rijk: raadgevende vergadering van honderden personen die de hoogste ambten hadden bekleed. de Senaat had lange tijd de meeste macht en het grootste aanzien in Rome
Senator Een lid van de Senaat
Thermen Badhuizen in Romeinse steden
Tien Geboden Regels uit het oude Testament, waaraan de joden en christenen zich moesten houden