We hebben 207 gasten online

Woorden en begrippen SV deel 3 Hfst 4 5e dr.Walburg pers educateif

Gepost in Onderbouw 5e druk Walburg pers educatief

AOW ( Algemene Ouderdomswet)

Wet die een uitkering aan alle burgers van 65 jaar en ouder regelt.

Actiegroepen

Belangengroepen die voor één keer worden gevormd.

Akkoord van Wassenaar

Een tot stand gekomen overeenkomst tussen Werkgevers en Werknemers in 1980, ook wel poldermodel genoemd.

Belangengroep

Groep die veranderingen in de samenleving tot stand wil brengen, maar niet bereid is mee te doen aan het besturen van het land; komt meestal slechts voor één belang op.

Conflictmodel

Politiek van de vakbeweging waarbij ervan wordt uitgegaan dat het meest kan worden bereikt door gebruik te maken van stakingen als middel om druk uit te oefenen op de werkgevers.

Dolle Mina

Groep vrouwen die met ludieke acties zich inzette voormeer gelijkheid voor vrouwen.

Gastarbeiders

Arbeiders, vooral uit Turkije en Marokko, die in de jaren ' 60 van de twintigste eeuw tijdelijk in Nederland zouden verblijven.

Harmoniemodel

Politiek van de vakbeweging waarbij ervan wordt uitgegaan dat het meest kan worden bereikt door zoveel mogelijk gebruik te maken van onderhandelingen en zo weinig mogelijk van stakingen als middel om druk uit te oefenen op de werkgevers.

Man Vrouw Maatschappij (MVM)

Organisatie die streed voor gelijke rechten voor vrouwen.

Ontzuiling

Het loslaten van de verzuiling. vanaf de jaren '60 in de 2oe eeuw werden veel mensen lid van organisaties die niet bij een bepaalde zuil hoorden.

Poldermodel

Nieuwe betrekkingen tussen werkgevers en werknemers waarbij door veel onderhandelingen gepoogd wordt overeenstemming te bereiken.

Referendum

Hierdoor kunnen de kiezers buiten verkiezingen om vóór of tegen een wetsvoorstel van de overheid stemmen.

SER(Sociaal Economische Raad)

Het voornaamste adviesorgaan van de Nederlandse regering op sociaal -economisch gebied.

Verzorgingsstaat

Staat waarin de overheid door sociale wetten en verzekeringen zorgt voor alle bewoners van het land. Ook probeert de overheid de welvaart te vergroten en de kwaliteit van het leven te verhogen

Verzuiling

Protestanten , katholieken, socialisten en liberalen gingen zich steeds meer aan het einde van de 19e eeuw apart organiseren.

WAO (Wet-Arbeidsongeschiktheid)

Wet tussen 1976 en 2006 in Nederland , die recht gaf op 80% van het laatstverdiende inkomen voor wie langer dan één jaar ziek was(tot een maximum).

Zuilen

Dat zijn gemeenschapen die grotendeels apart van elkaar leefden en elkaar wantrouwden.

Zwevende kiezers

Groep kiezers die bij verkiezingen niet steeds op dezelfde politieke partij stemt.

Drs.J.W.Swaen

15-05-12 www.blikopdewereld.nl