We hebben 285 gasten online

SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 11 Deel A

Gepost in Tweede Fase 4e druk

Hoofdstuk 11 Deel a : Van Wigwam tot Wolkenkrabber Een geschiedenis van de Verenigde Staten

1)De komst van Indianen, Europeanen en Afrikanen

De Indianen als eerste bewoners

Ongeveer 25.000 jaar geleden, toen Noord Amerika nog door ijs aan Azië was verbonden, trokken mensen vanuit Azië Amerika binnen. In navolging van Columbus is men deze mensen Indianen blijven noemen. Er waren verschillende Indiaanse volken. In Noord-Amerika zijn vooral de volken bekend geworden die van de jacht leefden. Er waren ook volken die van de landbouw leefden en een vaste verblijfplaats hadden. Door deze verschillen in levenswijze en doordat de volken vaak weinig contact met elkaar hadden, ontstonden verschillende Indiaanse culturen. De meeste volkeren werden bestuurd door een raad van oudere en dappere mannen, andere werden door een enkele leider aangevoerd.

Naast verschillen waren er ook overeenkomsten tussen de volken:

# De indianen geloofden dat alles in de natuur door goden en geesten werd geregeld en ze zagen de aarde als hun goddelijke moeder.

# De indianen kenden geen particulier bezit van land.

# Alle volken wisten goed gebruik te maken van de natuur.

De komst van de Europeanen Omstreeks 1000 na Chr. Probeerden de Noormannen zich vergeefs in Amerika te vestigen. De Indianen wisten hen te verdrijven. Maar na de komst van Columbus in 1492 bleken ze niet meer tegen de Europeanen opgewassen:

- De Europeanen hadden anders dan de Indianen paarden, honden en metalen wapens zoals zwaarden, pieken en musketten.

- De Europeanen maakten handig gebruik van de verdeeldheid van de Indianen. In Noord-Amerika vestigden zich vooral Spanjaarden Engelsen en Fransen.De Fransen namen het huidige Canada als kolonie in bezit.

kolonisatie amerika

Ze trokken daarna langs de Mississippi Amerika in . Nog steeds herinneren namen als New Orleans, en Louisiana aan het verblijf van de Fransen in dat gebied. In de 18e eeuw verloor Frankrijk Canada aan de Engelsen en Louisiana aan de Spanjaarden. De Engelsen stichten vanaf de 16e eeuw aan de oostkust dertien Koloniën.

dertien engelse kolonien

De komst van de Afrikanen

Toen de eerste Afrikanen in de Engelse kolonie Virginia landen (1619) kwamen ze als contractarbeiders, die na een bepaalde tijd hun vrijheid zouden verkrijgen. Maar al spoedig werden de contractarbeid voor de zwarten vervangen door slavernij. George Washington en Thomas Jefferson hadden wel gepleit voor afschaffing van de slavernij, maar de uitvinding van de cotton-gin maakte de behoefte aan slaven juist groter omdat de vraag naar katoen toenam. Het aantal plantages en dus ook het aantal slaven steeg. Omstreeks 1860 waren er vier miljoen slaven in het zuiden. In het noorden leefden ongeveer een half miljoen slaven. Jefferson wist in 1808 nog wel de handel van de slaven te verbieden maar de illegale handel bleek onuitroeibaar.

Er waren toch een aantal Afrikanen die op verschillende manieren hun vrijheid hadden verkregen:

  • Hun eigenaar had hen de vrijheid gegeven.

  • Hadden als contractarbeiders gewerkt.

  • Konden zich soms vrijkopen

  • Kinderen van een blanke moeder en een zwarte vader werden als vrije mensen beschouwd.

2)Het ontstaan van de Verenigde Staten Oorlog tussen Engeland en Frankrijk

In 1756 kwam het in Amerika tot een oorlog tussen Engeland en Frankrijk die tot 1763 zou duren.

noord amerika 1763

Het Engelse leger vocht samen met de Engelse kolonisten tegen het Franse leger dat steun kreeg van de Indianen.Dat kwam doordat de Franse kolonisten zich beperkten bij hun kolonisatie tot handelsposten en de Indianen zelden van hun land verdreven. De Engelsen dreven de Indianen steeds meer westwaarts.De Engelsen en hun koloniën wonnen echter.

Bij de vrede kreeg Engeland:

-het grondgebied dat het huidige Canada beslaat;

-het Franse grondgebied en oosten van de Mississippi;

-Florida ( van Frankrijks bondgenoot Spanje; Frankrijk zou het gebeid ten westen van de Mississippi als compensatie aan Spanje. In 1801 zou Napoleon dat gebied terugnemen een aan de VS verkopen).

De Vrijheidsoorlog (1775-1783)

De koloniën moesten nu echter meebetalen aan de kosten van de oorlog. De regering in Londen stelde nieuwe belastingen in. De koloniën reageerden woedend en stelden ‘No Taxation without Represantation’ . Kooplieden besloten tot een boycot van Engelse producten. Koning George III wist van geen wijken en besloot tot polarisatie en verordende dat alleen de Engelse Oost-Indische Compagnie thee mocht verkopen in de koloniën. Zo ontstond de ‘Boston-Theaparty’ waarbij kolonisten de thee in de haven van Boston gooiden. Vanaf dat moment ontwikkelden zich een aantal gebeurtenissen die tot de Vrijheidsheidsoorlog zouden leiden. De opstandelingen benoemden George Washington tot legeraanvoerder en de koloniën stelden een Onafhankelijkheidsverklaring op.

we the people

Uiteindelijk wonnen de kolonisten en bij de vrede van 1783 verwierven de koloniën de onafhankelijkheid en al het land ten oosten van de Mississippi.(behalve Florida)

3) De verovering van het Westen

Veel Amerikanen trokken nu naar het Westen. Het gebied ten westen van de oorspronkelijke dertien koloniën werd verdeeld in territoria die onder het bestuur van de Unie bleven. Als men een aantal van 60.000 inwoners had bereikt mocht men een grondwet opstellen en na goedkeuring van het Congres werd het Territorium als nieuwe staat toegelaten.De mensen die naar het westen trokken noemde men pioniers en het gebied waar men naar toetrok frontier. (Het grensgebied tussen het oude en het nieuwe land).Die frontier verschoof dus steeds naar het westen.

De Indianen: verslagen vermoord of ondergebracht in Reservaten

Er brak een regelrechte oorlog uit tussen de Unie en de Indianen (1789-1794). De Indianen werden uiteindelijk verslagen. Henry Knox, minister van oorlog, besloot tot een politiek van verdagen sluiten en beschaving brengen. Maar de blanken hielden zich niet aan de verdragen en verdreven de Indianen steeds verder.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen miljoenen emigranten binnen. Boeren trokken met hun huifkarren steeds verder naar het Westen op, spoorlijnen werden aangelegd en steden gebouwd. De Sioux,de Apachen en de Comanchen werden in hun bestaan bedreigd. De Indianen vochten een uitzichtloze oorlog. Slechts eenmaal wist men te winnen tijdens de Battle of the Little Bighorn ( 1876). De indianen moesten zich neerleggen bij de reservatenpolitiek en als men probeerde zich aan te passen lukte dit niet. Het merendeel van de Amerikaanse Indianen in de VS, zo’n driekwart miljoen, kwam om het leven.

4) De Amerikaanse burgeroorlog Groeiende tegenstellingen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Staten

In de Noordelijke staten nam de industrie steeds meer toe terwijl in de Zuidelijke staten het plantagesysteem werd toegepast, waar vooral katoen werd verbouwd. Dat ging voor het grootste deel naar Engeland. Geen wonder dat de Zuidelijke staten tegen het heffen van invoerrechten waren op Engelse producten. Slavenarbeid tegenover vrije arbeid Op de plantages in het zuiden werkten slaven, terwijl in het noorden iedereen vrij was. In het noorden ontstond een beweging onder leiding van William Loyd Garrison (1805-1879), de abolitionisten, die streefden naar afschaffing van de slavernij. Onder andere door de uitgifte van het blad ‘The Liberator”. Een groot deel van de bevolking in het noorden vond dat de slavernij mocht blijven in die staten waar dat al werd toegestaan. Maar uitbreiding van de slavernij moest worden voorkomen. Het Zuiden was echter fel tegen het afschaffen en beperken van de slavernij.

small the expanding frontier

Meer macht voor de centrale regering of voor de staten?

Er waren ook politieke tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden. Het noorden was voor een grote macht van de centrale regering in Washingthon. De zuidelijke staten wilden de afzonderlijke staten veel macht laten behouden. In de loop van de 19 eeuw zouden er nieuwe staten bijkomen (zie kaart expanding frontier). Bij wie zouden de nieuwe staten zich aansluiten?

Succes van de nieuwe Republikeinse partij aanleiding van Burgeroorlog

De nieuwe Repubikeinse partij sprak zich duidelijk uit tegen de uitbreiding van de slavernij in het westen. De volgelingen waren hoofdzakelijk afkomtig uit het noorden. In 1860 werd de Republikeinse kandidaat Lincoln gekozen tot president. De zuidelijke staten erkenden hem niet en besloten uit de Unie te stappen en een eigen staat te vestigen. Dat leidde tot een Burgeroorlog (1861-1865).

Het noorden wint, maar Lincoln wordt vermoord (1865)

Het zuiden hoefde zich alleen maar te verdedigen en had de bekwaamste legeraanvoerders. Maar het noorden had veel meer inwoners en een groter leger en meer natuurlijke hupbronnen. Ook kon men met de vloot een blokkade van het zuiden uitvoeren. Op 9 april 1965 gaf de zuidelijke opperbevelhebber Lee zich over aan Grant, de opperbevelhebber van het noorden. Vijf dagen later werd Lincoln vermoord. De opvolger van Lincoln lukte het niet noord en zuid met elkaar te verzoenen.

Zie voor SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 11 Deel B: SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 11 Deel B