We hebben 221 gasten online

Economische Links

The World Bank

De Wereldbank voert overal in de wereld projecten uit. Belangrijk is ook het jaarlijkse World Bank Anual report en andere belangrijke Economische rapporten.

341
Bank for International Settlements

About BIS

The mission of the Bank for International Settlements (BIS) is to serve central banks in their pursuit of monetary and financial stability, to foster international cooperation in those areas and to act as a bank for central banks.

In broad outline, the BIS pursues its mission by:

  • promoting discussion and facilitating collaboration among central banks;
  • supporting dialogue with other authorities that are responsible for promoting financial stability;
  • conducting research on policy issues confronting central banks and financial supervisory authorities;
  • acting as a prime counterparty for central banks in their financial transactions; and
  • serving as an agent or trustee in connection with international financial operations.

The head office is in Basel, Switzerland and there are two representative offices: in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and in Mexico City.

Established on 17 May 1930, the BIS is the world's oldest international financial organisation.

As its customers are central banks and international organisations, the BIS does not accept deposits from, or provide financial services to, private individuals or corporate entities. The BIS strongly advises caution against fraudulent schemes.

The BIS carries out research and analysis to contribute to the understanding of issues of core interest to the central bank community, to assist the organisation of meetings of Governors and other central bank officials and to provide analytical support to the activities of the various Basel-based committees.

The BIS also comments on global economic and financial developments and identifies issues that are of common interest to central banks. The research agenda of the BIS is focused on key areas of interest to central banks, such as monetary and financial stability, monetary policy and exchange rates, financial institutions and infrastructure, financial markets, central bank governance, and legal issues.

The research by BIS economists finds its way into the BIS research publications found on this website, including BIS Papers, Working Papers and Other publications (a compilation of miscellaneous reports).  

357
The Federal Reserve Board 358
Centraal Bureau voor de Statistiek

De website van het CBS geniet inmiddels ruime bekendheid onder gebruikers van juiste en betrouwbare statistieken. Wij streven er naar deze bekendheid én het gebruik van CBS-cijfers te vergroten. U kunt ons daarbij helpen. Neem daarvoor een link naar ons op of plaats een banner op uw website.

Beschrijving: Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

Logo Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tevens link naar homepage CBS

334
Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) is een onderzoeksinstituut dat sinds 1945 economische beleidsanalyses maakt. Dat doet het CPB op eigen initiatief, of op verzoek van de regering, het parlement, kamerleden, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het werk van het CPB bevindt zich op het snijvlak van de economische wetenschap en het overheidsbeleid.

Geen planning

Hoewel de naam anders zou vermoeden, doet het CPB niet aan economische planning en heeft dat ook nooit gedaan. Het CPB analyseert de gevolgen voor de economie van nieuw beleid of beleidswijzigingen. In die zin zou 'Bureau voor Economische Beleidsanalyse’ een passender benaming zijn. Vandaar dat het CPB zich in het buitenland presenteert als CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Maar in Nederland is de naamsbekendheid van het CPB zo groot dat wij graag vasthouden aan de naam die het instituut van zijn oprichters heeft gekregen.

Onafhankelijk

Organisatorisch is het CPB een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De directeur wordt benoemd door de minister, in overleg met de andere leden van het kabinet. Inhoudelijk is het CPB echter volledig onafhankelijk. Het heeft een aparte wettelijke basis en een eigen advies- en toezichtsorgaan, de Centrale Plan Commissie (CPC), die momenteel onder voorzitterschap staat van mr Jan Michiel Hessels.

Financiering

Het CPB valt onder de begroting van het ministerie van Economische Zaken en wordt uit de algemene middelen gefinancierd. Om zo onafhankelijk mogelijk te kunnen opereren, mag maximaal 20 procent van de begroting van het CPB door externe opdrachten worden gefinancierd. Hierbij mag het CPB niet concurreren met commerciële bureaus en beperkt de kring van opdrachtgevers zich tot lokale en nationale overheden, de Europese instellingen of internationale gouvernementele organisaties.

389
Nederlandse Mededingingsautoriteit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit, kortweg NMa, ziet erop toe dat bedrijven op de vrije markt met elkaar concurreren. Concurrenten mogen bijvoorbeeld geen afspraken maken over prijzen. Doen ze dat toch, dan pakt de NMa die bedrijven aan. Waar nog geen volledige vrije markt is, zoals in de sectoren energie en vervoer, spant de NMa zich zo veel mogelijk in om die vrije markt te bereiken. De NMa schept dan de randvoorwaarden. Dit noemen we reguleren. Al onze inzet is gericht op voordeel voor de consument.

392
Sociaal Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook voert de SER bestuurlijke en toezichthoudende
taken uit. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen. De 15 kroonleden worden benoemd door de Kroon en de werkgevers en werknemers zijn beide ook vertegenwoordigd door 15 leden.

Adviserende taken

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies.

Bestuurlijke taken

Een andere taak van de SER is het toezicht op de product- en bedrijfschappen (PBO’s). Dit zijn publiekrechtelijke organisaties van ondernemers en werknemers rondom een bepaald product of in een bepaalde bedrijfstak.
De uitvoering van een aantal wetten die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn, valt onder de medebewindstaken van de SER. Dat zijn taken van de overheid die zij voor een deel door de SER laat uitvoeren.

Zelfregulering

De SER moet volgens de Wet op de bedrijfsorganisatie niet alleen de bijzondere belangen behartigen van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden. 

357
Sociaal en Cultureel Planbureau

Het SCP voert verschillende soorten onderzoeken uit. Langlopende onderzoeken, zoals surveys, enquêtes en andere dataverzamelingen, vindt u in de rubriek Onderzoek. Informatie over de meer inhoudelijke, analyserende onderzoeken (onze onderzoeksprojecten) vindt u bij de verschillende onderzoeksgroepen. Zowel lopende als recent afgesloten onderzoeken worden hier beschreven. U kunt een specifiek onderzoek ook zoeken met de (uitgebreide) zoekfunctie.

345
Stichting van de Arbeid

De Stichting van de Arbeid, opgericht in 1945, is het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland.
In de Stichting zijn vertegenwoordigd: de Vereniging VNO-NCW (VNO-NCW), de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB), de Federatie Land- en Tuinbouw-organisatie Nederland (LTO), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), de Vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP).

350
Startpagina Economie

Overzicht van talrijke economische links.

399
Docentenplein

Welkom op Docentenplein, de startpagina voor het onderwijs. Leuk dat u onze website bezoekt!

In de afgelopen weken is er flink verbouwd op Docentenplein. Alles heeft een nieuw "verfje" gekregen, de pagina is opnieuw ingericht en alle informatie is nog makkelijker bereikbaar geworden. We hopen dan ook dat u snel uw weg vindt op het vernieuwde Docentenplein.

377
Nederlandse Bank

Werken aan vertrouwen

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

Daarvoor werkt DNB als onafhankelijke centrale bank en toezichthouder aan:

  • prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het Eurosysteem;
  • een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer;
  • solide en integere financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen.

Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen

406
Europese Centrale Bank

The ECB is the central bank for Europe's single currency, the euro. The ECB’s main task is to maintain the euro's purchasing power and thus price stability in the euro area. The euro area comprises the 17 European Union countries that have introduced the euro since 1999.

429
Economiedocu.nl

EconomieDocu.nl selecteert voor u oude en nieuwe Nederlandse en Engelstalige economie documentaires. Documentaires over de kredietcrisis tot de beurskrach in 1929 en over de historie van geld tot high frequency trading. 

358